Abh-ace.be


Agentschap voor Buitenlandse Handel Flanders Investment and Trade Montoyerstraat 3 Gaucheretstraat 90 Tél. + 32 2 504 87 11 Verantwoordelijk uitgever : Marc Bogaerts Auteur : François Bries Grafische vormgeving en uitvoering: Image Plus - communicatie corporate Agence Wallonne à l'Exportation Louizalaan 500, bus 4 et aux Investissements Etrangers Saincteletteplein 2 Tél. + 32 2 800 40 00 Tél. + 32 2 421 82 11 Verantwoordelijk uitgever: Fabienne L'Hoost Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap Auteur: François Bries voor Buitenlandse handel, noch zijn partners (Flanders Grafische vormgeving en uitvoering: Investment and Trade, Agence Wallonne à l'Exportation Image Plus - communication corporate en Brussels Export) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze Gedrukt op papier met een FSC-label kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie. Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agent- Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.
schap voor Buitenlansdse Handel: www.abh-ace.be Datum van publicatie: mei 2011


Met een bevolking van bijna 308 miljoen inwoners en een de nieuwe steunmaatregelen die de federale overheid en de B.B.P. per hoofd van de bevolking dat tot de hoogste ter staten namen, maar vooral dankzij de concurrentiekracht van wereld behoort, vormen de Verenigde Staten de grootste de Amerikaanse ondernemingen.
economie op onze planeet. De Amerikaanse markt is dan ook van kapitaal belang voor Belgische exportgerichte onderne- Terwijl het grootste deel van de crisis achter ons lijkt te liggen, mingen. Het land bekleedt een leidende positie in bijna al e worden de protectionistische maatregelen die de overheid spitstechnologische sectoren en is en blijft de standaard nam stelselmatig ingetrokken en zijn de buitenlandse onder- waarmee de andere economieën zich vergelijken.
nemingen opnieuw welkom in het land van Uncle Sam. Het is dan ook het uitgelezen moment voor Belgische ondernemin- Dit al es kon echter niet verhinderen dat het Amerikaanse gen die zich wil en vestigen in de Verenigde Staten, die zich economische bouwwerk op zijn grondvesten daverde tijdens wil en uitbreiden of die kwaliteitsvol e partnerschappen met de economische crisis van 2008 en 2009. De schok die volgde spitstechnologische ondernemingen wil en aangaan.
op het uiteenspatten van de luchtbel op de vastgoedmarkt en het aan de oppervlakte komen van tal oze toxische activa in Het is in deze context dat het Agentschap voor Buitenlandse de balansen van de banken, heeft de Amerikaanse economie Handel, in samenwerking met zijn gewestelijke partners in een recessie geduwd. Hoewel het beleid van president Flanders Investment and Trade, Brussel Export enl'Agence Obama zijn vruchten lijkt af te werpen, zul en de gevolgen van wal onne à l'Exportation et aux Investissements étrangers de crisis nog enkele decennia voelbaar zijn, zowel budgettair deze Prinselijke zending organiseert. Wij zijn ervan overtuigd als wat de werkgelegenheid betreft.
dat deze zending voor onze ondernemingen de ideale gele-genheid vormt om te tonen dat ze over de nodige knowhow Ondanks het voorgaande en in de pure traditie van de Ame- rikaanse ondernemingszin leeft de economie weer op. De productie verhoogt, de werkgevers en consumenten zijn We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de optimistisch en de orderboekjes raken weer gevuld dankzij eerste stap vormt op weg naar de Verenigde Staten.
Fabienne L'Hoost Executive Summary De Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zijn Barack Obama en de nieuwe innovatiestrategieën van de grote een zeer belangrijke handelspartner voor de Belgische onder- groepen, blijft de voornaamste afzetmarkt voor de productie nemingen. Dankzij een beleid dat gericht is op innovatie en en het onderzoek uit België.
uiterst doeltreffende R&D is het land de wereldleider geworden in al e spitstechnologische sectoren. Bovendien heerst er voor buitenlandse ondernemingen een open en zeer competitief Van 27 tot 30 juni 2011 vindt in Washington de BIO-beurs plaats, de internationale hoogmis van de biotechnologische sector. Het staat vast dat dankzij de zichtbaarheid van de Prinselijke zending onze ondernemingen er succesvol zaken De Amerikaanse economie leeft echter boven haar stand. zul en kunnen doen. Naast de belangrijke deelname aan de Sinds het begin van deze eeuw zijn de overheidsfinanciën beurs via een Belgisch paviljoen zal de zending ook halt houden er snel op achteruitgegaan. Volgens ramingen bedroeg de in New York en Boston zodat de hele " biotechnologische kolossale Amerikaanse schuld 9.131,9 miljard USD in 2010, corridor " aan de Amerikaanse oostkust wordt aangedaan. d.w.z. 62,3 % van het B.B.P. Ook de gezinnen zitten in de Gelet op de recente beslissingen die de federale overheid en schulden en de onbezonnen kredietverstrekking aan die de staten namen, kunnen we stel en dat de steun vanuit de gezinnen heeft geleid tot een onzekere financiële toestand overheid aan deze sector nog werd opgeschroefd, wat een en de subprime-crisis. Het land is bovendien een netto- goed voorteken is voor de Belgische ondernemingen die aan invoerder van buitenlandse producten en slechts 1 % van de BIO 2011 deelnemen.
Amerikaanse kmo's is actief in de export.
Tijdens de economische crisis kromp de sector van de Net als elders werden daarom een aantal protectionistische medische uitrustingen met 0,1 %, maar begin 2010 werd maatregelen genomen, maar ondertussen heeft de Ameri- weer met de groei aangeknoopt. R&D ging erop vooruit en kaanse economie zich opnieuw opengesteld voor de rest van de ziekenhuizen konden weer makkelijker op financiering de wereld. De recentste informatie is bemoedigend en getuigt rekenen terwijl de consumenten, die hun uitgaven tot dan ervan dat de Verenigde Staten weer aanknopen met een groei. toe hadden uitgesteld, opnieuw wat meer vertrouwen in de In deze context is een gezamenlijke economische zending dan toekomst kregen. Met een bezoek aan New York en Boston, ook bijzonder welkom om zich te kunnen positioneren en de twee grootsteden met respectievelijk de derde en vierde trein van de economische heropleving niet te missen.
hoogste werkgelegenheidgraad in de sector van de medische uitrustingen, zal de economische zending van juni 2011 zonder enige twijfel tal van deuren openen voor de ondernemingen Het land is wereldleider op het vlak van de levenswetenschap- die actief zijn in deze sector.
pen: 60 % van de zakelijke transacties in deze sector vindt plaats in de Verenigde Staten. Ondanks de economische en financiële crisis van 2008 en de lagere uitgaven voor R&D die Wat groene energie betreft, zijn de Verenigde Staten de er het gevolg van waren, heeft de industrie koers gehouden belangrijkste producent en consument van milieuproducten en positieve inkomsten weten te boeken, deels ook dankzij en –technologieën. Met Barack Obama aan het hoofd van de permanente steun die de sector van de federale regering het land werden de Amerikaanse ambities inzake milieube- en de verschil ende Amerikaanse staten kreeg. De farma- scherming naar boven bijgesteld. De American Recovery and ceutische sector, die diepgaande veranderingen ondergaat Reinvestment Act, die de administratie op het hoogtepunt als gevolg van de hervorming van de gezondheidszorg door van de crisis invoerde, legt de nadruk op de ontwikkeling van de industrie van milieutechnologieën en schone energie.Executive Summary De regering wil bovendien haar energieafhankelijkheid van de olielanden beperken.
Een belangrijk deel van de zending zal ook gewijd zijn aan de financiële sector, voornamelijk tijdens het bezoek aan New York. Volgens de " Global Financial Index 2011 " blijft de stad een zeer belangrijk financieel centrum. New York bekleedt de tweede plaats, na Londen.
Ondanks de concurrentie van de opkomende economieën blijft ook de Amerikaanse markt van informatie- en com-municatietechnologieën de grootste ter wereld. De telecom-municatiesector, die zwaar door de crisis werd getroffen, is stapsgewijs aan het herstel en en zou in 2011 snel moeten groeien. In de informatica-industrie is, zowel voor de hardware als de software, de groei op lange termijn verzekerd.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en zijn geweste-lijke partners zijn ervan overtuigd dat de Belgische onderne-mingen, ondanks het bijzonder competitieve klimaat van de Amerikaanse economie, hun technologische troeven kunnen uitspelen om de trein van de Amerikaanse economische heropleving niet te missen.
Na een stand van zaken van de huidige macro-economische toestand in de Verenigde Staten geeft deze studie een sec-torale analyse van het land, waarbij we ons zul en toespitsen op drie zeer dynamische domeinen. Daarna volgt een ana-lyse van recente Belgische succesverhalen in de Verenigde Staten alvorens af te sluiten met een hoofdstuk over de zeden en gewoonten die in de Amerikaanse zakenwereld gangbaar zijn.


Algemene gegevens 1. Algemene gegevens De Verenigde Staten vormen een federale constitutionele republiek ¼ De oppervlakte van de Verenigde Staten bedraagt op basis van de grondwet uit 1787 die bestaat uit 50 staten en 9.161.923 km², wat van het land het derde grootste land een federaal district District of Columbia D.C.. Puerto Rico en ter wereld maakt 300 maal België. Bijna een vijfde van de de Marianen worden beschouwd als geassocieerde Common- oppervlakte wordt voor landbouw gebruikt.
wealth- territoria. De staten worden onderverdeeld in counties, die op hun beurt weer bestaan uit townships. De hoofdstad van ¼ De officiële landstaal is het Engels. De andere talen worden de Verenigde Staten is Washington, D.C.
relatief weinig gesproken door de bevolking, zelfs al gebruikt de Latijns-Amerikaanse bevolking het Spaans.
¼ Het Amerikaanse bevolkingsaantal is al hoog en groeit nog: volgens de tel ing van 2010 waren er 307,7 miljoen ¼ De belangrijkste grondstoffen zijn steenkool 27 % van de inwoners +0,97 % in vergelijking met 2009, waarvan 82 % wereldvoorraden, koper, lood, molybdeen, fosfaten en in de stedelijke zones. De dichtstbevolkte steden zijn New zeldzame aardelementen, maar het land beschikt ook over York 19 miljoen inwoners, Los Angeles 12,9 miljoen en uranium, bauxiet, goud, ijzer, kwik, nikkel, kalium, zilver, Chicago 9,6 miljoen.
tungsteen, zink, aardolie, aardgas en hout.
 De levensverwachting bij geboorte is hoog: 75,78 jaar ¼ Het Amerikaanse klimaat is hoofdzakelijk een gematigd voor mannen en 80,81 jaar voor vrouwen.
klimaat. Het zuiden kent een subtropisch klimaat. De gemiddelde temperatuur in juni schommelt in  De Amerikaanse bevolking bestaat voor 49,2 % uit Washington D.C. tussen 18 en 29 °C.
mannen en voor 50,8 % uit vrouwen.
¼ De nationale munt is de Amerikaanse dol ar USD, ofwel  De bevolking bestaat voor 72,4 % uit blanken, voor 100 dol arcent. Op 28 maart 2011 was een USD 0,708 EUR 12,6 % uit zwarte of Afro-Amerikaanse mensen, voor waard. De prijs van de Big Mac door het weekblad 4,8 % uit mensen van Aziatische oorsprong en voor The Economist gebruikt om een beeld te geven van de 0,9 % uit "natifs" uit Alaska, voor 0,2 % uit mensen uit koopkracht van de diverse deviezen bedroeg in 2010 Hawaï en de andere eilanden uit de Stil e Oceaan en gemiddeld 3,71 USD, wat betekent dat de koopkracht van voor 6,2 % uit personen van een ander ras. 2,9 % van de een dol ar 1,29 maal groter is in de Verenigde Staten dan in bevolking behoort tot meer dan één etnische groep.
de eurozone.
 51,3 % van de Amerikanen is protestants, 25,5 % is katholiek, 1,7 % is mormoon, 1,7 % is Joods, 0,7 % is boeddhistisch, 0,6 % is moslim en 16,1 % hangt officieel geen religie aan.
 De bevolking is geconcentreerd in het noordoosten van het land en in mindere mate aan de westkust en de grens met Mexico. Het centrum van het land is minder bevolkt.Economische gegevens 2. Economische gegevens 2.1. Kernindicatoren : ectorale samenstel ing van het BBP in 2010 2.1.1. B.B.P.
In 2009 bedroeg het nominaal bruto binnenlands product van Diensten Services Amerika 14.119 miljard USD. Het B.B.P. per hoofd van de bevolking bedroeg dan weer 46.020 USD. Op basis van de beschikbare ramingen zou het B.B.P. in 2010 14.723 miljard bedragen, terwijl het B.B.P. per hoofd van de bevolking 47.560 USD zou bedragen. Voor 2011 voorzien de analisten van de Economist Intel igence Unit een B.B.P. van 15.423 miljard USD en een B.B.P. per hoofd van de bevolking van 49.380 USD.
: roei van het BBP, in % De Amerikaanse economie is de grootste ter wereld. Met bijna 4,5 % van de wereldbevolking genereren de Verenigde Staten bijna Monde reldrijkdom, gemeten in koopkrachtpariteit. De V.S. staan voor 17,67 % van de handelsstromen en 15,76 % van de stocks aan directe buitenlandse investeringen in 2010, wat duidt op een onbetwistbare economische kracht. De V.S. zijn ook de belangrijkste partner van de Europese Unie: volgens het Center for Transatlantic Relations van de John Hopkins University zorgen de trans-Atlantische economische relaties voor 5.000 miljard USD aan inkomsten per jaar en bijna 15 miljoen jobs. De Amerikaanse economie leeft echter boven haar stand. Zowel wat de consumenten als wat de overheidsfinanciën en de inter- nationale handel betreft, zijn de Verenigde Staten afhankelijk van 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 De weerslag van de subprime-crisis op de Amerikaanse econo-  Wereld  OESO  VS mie was groot. Het B.B.P. stopte in 2008 met groeien en kromp in 2009 met 2,6 %. De werkloosheidsgraad, die in januari 2008 5 % bedroeg, bereikte op het hoogtepunt van de crisis in oktober 2009 een recordhoogte van 10,1 %. De Obama-administratie die nog maar net in functie was, moest die crisis het hoofd bieden, wat Economische gegevens in februari 2009 gebeurde met de goedkeuring van een ambitieus een overheidstekort van 10 % in 2009 en van 8,9 % in 2010. Zo herstelprogramma, de " American Recovery and Reinvestment steeg de Amerikaanse schuld van 37,7 % van het B.B.P. in 2008 Act " ARRA. De krachtlijnen van dat plan zijn: tot 62,3 % in 2010.
¼ 787 miljard USD die in totaal worden vrijgemaakt; Dankzij een tweede golf van stimuli in de vorm van verlagingen op de inkomstenbelastingen en het behoud van tal van fiscale ¼ 288 miljard rechtstreekse hulp aan de Amerikaanse gezin- vrijstel ingen uit het tijdperk-Bush veert de Amerikaanse economie nen in de vorm van belastingverminderingen en bijkomende echter opnieuw op. Volgens de jongste informatie knoopt het land weer aan met de groei, met voor 2010 een groeipercentage van 2,9 %. De economische heropleving wordt ook ondersteund ¼ 224 miljard om de federale financiering van het onderwijs- door het beleid van de Federal Reserve die massaal liquiditeiten systeem en de gezondheidszorg te verhogen. Dat bedrag in het monetaire systeem heeft gepompt om zo de intrestvoeten wordt ook aangewend om de werkloosheidsuitkeringen uit te doen dalen. Sindsdien zijn de vertrouwensindicatoren weer op groen gesprongen en kent het B.B.P. een permanente groei.
¼ 275 miljard voor contracten, beurzen en federale leningen; Ook het standpunt van Barack Obama is gewijzigd. Zijn aan-vankelijke houding, die door sommigen als " anti business " werd ¼ het aan de milieunormen laten voldoen van 75 % van de bestempeld, veranderde en de president heeft zich geherpositi- federale gebouwen; oneerd na de nederlaag van de Democratische partij tijdens de " midterm "- verkiezingen van november 2010. Ook de benoemingen ¼ een doorgedreven controlemechanisme op het gebruik van van Wil iam Daley toen directeur van JP Morgan Chase op de post van chief of staff van het Witte Huis en van Gene Sperling die meer tot het centrum behoort in vergelijking met zijn voor- Het is moeilijk om de economische effecten van het plan te ganger Larry Summers als directeur van de economische raad beoordelen. De impact van contracyclische maatregelen meten van de president hebben gezorgd voor toenadering tussen de is immers complex om de eenvoudige reden dan we niet kunnen administratie en de zakenwereld.
weten wat gebeurd zou zijn zonder dat herstelplan. Het tweede kwartaalrapport van de administratie raamt echter dat dankzij deze maatregelen de recessie en het verlies aan banen kon worden " Now it's our turn. We know what it takes to compete beperkt. De ARRA zou het groeipercentage met 2 tot 3 % hebben for the jobs and industries of our time. We need to versneld tijdens het eerste kwartaal van 2009, tussen 3 en 4 % out-innovate, out-educate, and out-build the rest of tijdens het tweede kwartaal en tijdens het derde kwartaal van 2009 the world. We have to make America the best place on zou er tussen 1,5 en 3 % meer groei zijn geweest. Dankzij het Earth to do business. We need to take responsibility herstelplan zouden tussen 1,5 en 2 miljoen banen zijn gecreëerd, for our deficit, and reform our government. That's waarvan 52.000 in de sector van de groene energie.
how our people will prosper. That's how we'll win the future." Het plan zal er echter ook toe leiden dat de Amerikaanse schuld groter wordt. Terwijl de Verenigde Staten de crisis ingingen terwijl tijdens zijn State of the Union, januari 2011.
ze al een tekort hadden vooral als gevolg van de belastingverla-gingen van 2001 en 2003, de uitgaven voor veiligheid en defensie door de oorlog in Irak en de verhoging van de uitgaven voor de gezondheidszorg heeft het herstelplan van Obama geleid tot Economische gegevens 2.1.2. Werkgelegenheid : erkloosheidsgraad bij personen ouder dan 16 jaar, in % Bron: Bureau of Labor Statistics De werkloosheidsgraad is snel gestegen door de economische loosheidsgraad in de toekomst niet snel zal dalen. Aangezien er en financiële crisis van 2008 en 2009 7,3 miljoen banen gingen steeds meer Amerikanen op arbeidsleeftijd zijn, is het immers verloren en de Amerikaanse economie heeft het moeilijk om het nodig per maand meer dan 150.000 nieuwe banen te creëren aantal mensen zonder baan te beperken. Aangezien de onderne- om de werkloosheid te doen dalen. Op basis van al die informatie mingen tot nu toe weinig vertrouwen in het herstel hadden, hebben zou de werkloosheid in 2011 8,6 % moeten bedragen. ze ervoor gekozen hun aanwervingen uit te stel en. In dit verband verwachten de experts van de OESO vóór 2013 geen terugkeer naar de toestand op de arbeidsmarkt zoals die was voor de crisis. " We do see some grounds for optimism about the job market over the next few quarters, including notable De maatregelen die in 2009 werden genomen, hebben welis- declines in the unemployment rate in December and waar tussen 2,5 en 3 miljoen banen kunnen redden die anders January, a drop in new claims for unemployment verloren zouden zijn gegaan, maar de herstelmaatregelen slagen insurance, and an improvement in firms' hiring plans. er moeilijk in om er nieuwe te creëren. Het aandeel langdurige Even so, if the rate of economic growth remains werklozen stijgt snel.
moderate, as projected, it could be several years before the unemployment rate has returned to a more Ondanks de recente daling van de werkloosheidgraad tussen normal level." december en maart, deels toe te schrijven aan de gewijzigde Ben Bernanke, halfjaarlijks rapport over het monetaire beleid methodologie van het Bureau of Labor Statistics, zijn de experts voor het Congres, maart 2011 van de Economist Intel igence Unit van mening dat die werk-


Economische gegevens effecten hebben. Aangezien de rentevoeten al op hun laagste niveau stonden, is de Federal Reserve tussen november 2010 en juni 2011 overgegaan tot een nieuwe massale monetaire injectie, een procedure die "kwantitatieve versoepeling " "quantitative easing " genoemd werd.
Dat beleid van massale injecties van deviezen in de Amerikaanse economie was mogelijk gemaakt door een bijzonder lage inflatie- graad. Dankzij het overkopen van 600 miljoen USD aan Ameri- kaanse schatkistcertificaten kon het land zich uit de deflationaire spiraal losrukken en heeft het kunnen aansluiten bij het herstel van de economie door de rentevoeten nog te doen dalen.
Analisten vrezen echter opnieuw voor een stijgende inflatie. Gegevens voor de maand februari 2011 duiden op een stijging 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 van die inflatie met 2,2 % in een jaar, tegenover 1,7 % in januari, onder meer door de stijgende grondstof- en voedselprijzen.  V.S.  EU 27  Japan Gelet op de economische toestand in het land lijkt het weinig waarschijnlijk dat de Federal Reserve tijdens de tweede helft van 2011 haar versoepelingsmaatregelen verlengt. Haar rentevoeten Terwijl de inflatiegraad in 2008 onrustwekkende proporties aannam, zou ze ten vroegste tegen 2012 verhogen.
heeft de economische crisis van eind 2008 en 2009 de inflatie- druk op de Amerikaanse economie drastisch verminderd. Door de beperking van de economische activiteit was de monetaire " ( ) sustained rises in the prices of oil or other massa die werd uitgewisseld tussen de economische actoren commodities would represent a threat both to immers kleiner. Tijdens de drie eerste kwartalen van 2009 kende economic growth and to overall price stability, het land zelfs een periode van deflatie.
particularly if they were to cause inflation expectations to become less well anchored. We will continue to Op het hoogtepunt van de crisis bestond de reactie van de monitor these developments closely and are prepared Federal Reserve uit een massale injectie van liquiditeiten via het to respond as necessary to best support the ongoing opkopen van de toxische activa bij de banken. Die maatregel, recovery in a context of price stability. " waarvan gedacht werd dat ze het bankkrediet zou aanzwengelen Ben Bernanke, halfjaarlijks rapport over en de rentevoeten zou doen dalen, zal helaas niet de verwachte het monetaire beleid voor het Congres, maart 2011 Economische gegevens 2.1.4. Wisselkoers : ominale wisselkoers EUR/USD Na aanzienlijk geleden te hebben tijdens de crisis en in maart Dit beeld weerspiegelt echter vooral de situatie in de eurozone. 2008 een dieptepunt te hebben bereikt van 0,632 euro voor een Als we de wisselkoers analyseren ten aanzien van de yen, de dol ar is het groene bankbriefje vandaag aan een stijgende tendens Zwitserse frank twee andere deviezen die als reservemunt fun- bezig ten aanzien van de euro. De reële wisselkoers, gewogen geren of de munten van de groeilanden moeten we vaststel en volgens het aandeel van de handelspartners, wijst immers op dat de dol ar tegenover die deviezen momenteel een zwakke een waardevermeerdering van de dol ar. Die sterkere dol ar is positie bekleedt. vandaag toe te schrijven aan zowel de economische heropleving in de Verenigde Staten als aan het herwonnen vertrouwen van Ondanks de heropleving van de euro tegenover de dol ar in maart de Amerikaanse consumenten en de crisis in de eurozone. 2011 wijzen de ramingen van de analisten op een waardevermeer-dering op lange termijn van de dol ar tegenover de eenheidsmunt. Eind 2010 zijn immers tal van Europese landen in budgettair Aangezien de crisis in de eurozone niet vol edig is afgelopen, is woelig water terechtgekomen en kwam de stabiliteit van de het inderdaad niet uitgesloten dat een van de gedestabiliseerde eurozone zwaar onder druk te staan. In deze context steeg de landen we denken hierbij vooral aan Spanje en Portugal steun waarde van de dol ar op mechanische wijze ten aanzien van de moeten vragen een het IMF of het Europees stabiliteitsfonds. In euro. De dol ar bleef echter ook zijn rol als reservemunt in de dat geval zullen investeerders de dollar boven de euro verkiezen wereldeconomie spelen. Beide effecten samen hebben de impact en zou de dol ar in waarde stijgen. Ook de Amerikaanse economi- van de "kwantitatieve versoepeling" door de Federal Reserve in sche heropleving zou die tendens kunnen versterken. Een sneller november 2010 beperkt, aangezien dat beleid de koers van de dan verwachte heropleving zou het buitenlandse kapitaal naar de dol ar normaal gezien had moeten doen dalen.
Verenigde Staten leiden, waardoor de dol ar in waarde zou stijgen. In beide geval en verwachten de experts dat de Amerikaanse uitvoer zal lijden onder een hogere wisselkoers.
Economische gegevens 2.1.5. Schuld en tekort werden ingevoerd tijdens het bewind van George W. Bush en : verheidstekort en schuld, in % van de BBP dat ondanks het feit dat Barack Obama zich er aanvankelijk toe had verbonden die maatregelen te schrappen. Die beslissing, waarvan de kostprijs op 858 miljard USD wordt geraamd, zou het mogelijk moeten maken de inkomstenbelastingen te verlagen en de Amerikaanse ondernemingen betere afschrijvingsvoor- waarden te bieden.
Om iets te doen aan die achteruitgang van de overheidsfinanciën diende de Obama-administratie in februari 2011 een strenge begroting in. De krachtlijnen van die begroting zijn: ¼ 1.100 miljard USD aan besparingen in de overheidsuitgaven de komende tien jaar; 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ¼ 2/3 van die besparingen zou moeten komen uit een beper- king van de uitgaven, 1/3 uit een stijging van de fiscale inkomsten;  Tekort  Schuld ¼ 5 jaar lang zul en de discretionaire uitgaven worden bevro- Terwijl de Verenigde Staten aan de crisis begonnen zijn met ren, behalve voor de veiligheidsuitgaven, wat het mogelijk deficitaire overheidsfinanciën is de budgettaire situatie van het zou moeten maken de komende 10 jaar 400 miljard USD te land sinds het begin van die crisis in 2008 er steeds slechter op geworden. Terwijl het tekort een onrustwekkend peil van 3,2 % van het B.B.P. bereikte, heeft het economische herstelplan ¼ uitbreiding van de belastingverlagingen die werden inge- van de Obama-administratie goed voor een bedrag van bijna voerd tijdens het bewind van George W. Bush; 800 miljard USD de situatie nog verergerd. Het tekort is in 2009 immers gestegen tot 10 % van het B.B.P. en zou tegen 2011 ¼ een herziening van tal van dure beleidskeuzes: " Pension niet substantieel dalen. De regering raamt dat het deficit voor Benefit Guaranty Corporation ", " Federal Housing Adminis- het belastingjaar 2011/2012 het duizelingwekkende niveau van tration " en " Affordable Health Care Act "; 1.650 miljard USD zal bereiken. ¼ uitgaven voor onderwijs, innovatie en infrastructuur die Ook de budgettaire situatie van de gefederaliseerde entiteiten worden behouden of verhoogd.
zorgt voor ongerustheid: de begrotingsramingen van de 50 Amerikaanse staten voorzien een gecombineerd deficit van Voor tal van analisten is die begroting echter niet ambitieus 140 miljard USD in 2011 en fiscale inkomsten die gemiddeld met genoeg. Deze begroting volstaat voor hen immers niet om de 20 % zouden dalen. De voornamelijk Republikeinse gouverneurs uitgaven als gevolg van de federale systemen voor pensioen en hebben drastische maatregelen aangekondigd om het deficit op gezondheidszorg te beperken, noch om het Amerikaanse belas- het niveau van de staten te beperken.
tingsysteem, dat doorspekt is met vrijstel ingen en vervormingen, te hervormen. Ook de groeihypotheses waarop de begroting is Gelet op de gematigde heropleving van de Amerikaanse econo- gebaseerd, worden als te optimistisch bestempeld. Volgens de mie heeft de regering beslist de fiscale stimuli te verlengen die Economische gegevens Economist Intel igence Unit zou het tekort voor 2012 niet dalen " ( ) states and localities are facing difficult longer-run en zou de overheidsschuld tegen 2013 meer dan 70 % moeten issues related to pension and health-related expenses for their retired employees. These challenges are daunting indeed, but meeting them will be essential De budgettaire situatie zal dus niet snel verbeteren, te meer daar to ensuring that our resilient and dynamic economy de begroting 2012 die president Obama voorstelde slechts een delivers rising living standards to the citizens of New ontwerp is en nog moet worden goedgekeurd door de Republi- York and to our nation as a whole. " keinen die de leiding over het Huis van Afgevaardigden hebben. Ben Bernanke, toespraak over de toestand En zij hebben al aangekondigd dat ze voorstander zijn van een van de financiën in de staten, maart 2011 drastische beperking van de overheidsuitgaven. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de situatie door beide partijen samen zal moeten worden opgelost, waarbij de Republikeinen akkoord gaan met een zekere verhoging van de belastingen, terwijl de Democraten de grote uitgaven zul en moeten beperken.
Economische gegevens 2.2. Buitenlandse handel Het effect van de olieprijzen wordt bijzonder duidelijk in de evo-lutie van de Amerikaanse ruilvoeten die de verhouding meten 2.2.1. Handelsbetrekkingen op wereldvlak tussen de uitvoerprijzen en de invoerprijzen. Die stegen immers tijdens de crisis. Die verbetering zou moeten aanhouden door de stijgende Amerikaanse uitvoerprijzen en de daling van de : nternationale goederenstroom, olieprijzen die verwacht wordt in 2012 en 2013.
in miljard USD tegen marktprijzen e ilvoeten (1990=100) Importations de biens et services Exportations de biens et services -1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Invoer van goederen en diensten  Uitvoer van goederen en diensten Naast haar enorme overheidsschuld, die door het buitenland Ondanks die tijdelijke correctie op de handelsbalans is de Ame- wordt gefinancierd, is de Amerikaanse economie ook een netto- rikaanse economie sterk gericht op haar binnenlandse markt. invoerder van goederen en diensten. Die situatie is niet nieuw, Momenteel vertegenwoordigt de uitvoer slechts 12 % van het aangezien de V.S. in de jaren 1990 reeds een deficitaire han- Amerikaanse B.B.P., wat zeer bescheiden blijft in vergelijking met delsbalans hadden.
grote uitvoerlanden als Duitsland. De Amerikaanse ondernemin-gen zijn ook terughoudender dan de Belgische ten aanzien van Terwijl het tekort op de Amerikaanse handelsbalans zich tussen de internationalisering: slechts 1 % van de Amerikaanse kmo's 2006 en 2007 stabiliseerde rond de 700 miljard USD heeft de voert uit. In 2010 steeg de Amerikaanse uitvoer in vergelijking met economische crisis de situatie echter gewijzigd. De waarde van 2009, maar dat was hoofdzakelijk te danken aan de groeiende de invoer daalde immers veel snel er dan die van de uitvoer vraag vanuit de groeilanden en de tijdelijke waardevermindering onder meer als gevolg van de daling van de prijzen van de van de dol ar tussen 2009 en 2010, waardoor de uitvoer gesti- energieproducten, waardoor het tekort op de handelsbalans muleerd werd.
Economische gegevens President Obama, die zich bewust was van de beperkte openheid het Republikeins gekleurde Congres de overheid onder druk zet van de Amerikaanse economie, stelde tijdens zijn State of the om het overheidstekort nog verder terug te dringen.
Union in januari 2010 het " National Export Initiative " voor. Dat ambitieuze beleid heeft als doel de Amerikaanse uitvoer tegen De Buy American Act, die op het hoogtepunt van de crisis door 2015 te verdubbelen. Daarvoor worden de volgende economische de Obama-administratie werd geheractiveerd, heeft de vrees voor prioriteiten naar voren geschoven: Amerikaanse protectionistische maatregelen doen toenemen. Deze wetgeving bepaalt immers dat Amerikaanse ondernemingen ¼ steun aan de kmo's die vandaag vaak te weinig uitvoeren bevoordeeld worden bij de toekenning van overheidsopdrachten en een verdubbeling van de fondsen van de Export-Import die door het herstelplan worden gefinancierd. De Wereldhandels- Bank of the United States voor de kmo's, om te komen tot organisatie gaf haar fiat, maar de maatregel heeft een storm van een bedrag van 9 miljard USD in 2015; protest veroorzaakt, onder meer vanuit Canada. Beide landen kwamen echter overeen dat de Canadese ondernemingen niet ¼ rationalisering van de federale instel ingen die verantwoor- meer zouden worden onderworpen aan de beperkingen van de delijk zijn voor de bevordering van de buitenlandse handel; Buy American Act. ¼ intensief gebruik van de handelszendingen naar met name de groeilanden onder meer de BRIC-, CIVETS- en NEXT " Notwithstanding any other provision of law, and unless the head of the department or independent ¼ ondersteuning bij het beantwoorden van internationale establishment concerned shall determine it to be inconsistent with the public interest, or the cost to be unreasonable, only such unmanufactured ¼ een toename van de exportkredieten die 24,5 miljard articles, materials, and supplies as have been mined bedroegen in 2010; or produced in the United States, and only such manufactured articles, materials, and supplies as have ¼ macro-economische ondersteuning voor het herlanceren been manufactured in the United States substantially van de economie van de partnerlanden om zo de vraag all from articles, materials, or supplies mined, naar Amerikaanse producten te stimuleren; produced, or manufactured, as the case may be, in the United States, shall be acquired for public use. " ¼ een beperking van de handelsbarrières via het aangaan United States Code, Title 41, 10a Buy American Act van vrijhandelsakkoorden zoals dat gebeurde met Zuid-Korea in december 2010 en het snel afronden van de Doha-Cyclus bij de Wereldhandelsorganisatie; In 2009 waren de voornaamste klanten van de V.S.: ¼ een toename van de uitvoer van diensten, waarvan het aandeel in de Amerikaanse economie blijft stijgen.
¼ Canada 19,4 %; Dit voorstel werd door de analisten en de financiële markten ¼ Mexico 12,2 %; op gemengde gevoelens onthaald. Ondanks de recente ver- beteringen in de Amerikaanse buitenlandse handel twijfelen tal ¼ China 6,6 %; van experts eraan dat een verdubbeling van de export tegen 2015 een haalbare doelstel ing is. Zeker daar die maatregel de ¼ Japan 4,8 %; aanzienlijke investering van 167 miljard USD zal vereisen, terwijl de begroting van 2012 in substantiële besparingen voorziet en ¼ en het Verenigd Koninkrijk 4,3 %.
Economische gegevens De belangrijkste klanten zijn meestal ook de belangrijkste leveran- De voornaamste producten die in 2009 door de Verenigde Staten ciers voor de Amerikaanse economie. Voor 2009 waren dat: werden uitgevoerd, zijn: ¼ China 19,0 %; ¼ uitrustingsgoederen behalve de automobielsector 36,9 %; ¼ Canada 14,4 %; ¼ industriële apparatuur 28,0 %; ¼ Mexico 11,3 %; ¼ consumptiegoederen behalve voedingsproducten 14,2 %; ¼ Japan 6,2 %; ¼ producten voor de automobielindustrie 7,7 %.
¼ Duitsland 4,6 %.
De invoer bestaat vooral uit: Deze cijfers tonen het belang aan van het Noord-Amerikaanse continent voor de buitenlandse handel van de Verenigde Staten. ¼ industriële apparatuur 29,6 %; Canada en Mexico al een al vertegenwoordigen 31,6 % van de Amerikaanse uitvoer van goederen en dat aandeel blijft stijgen ¼ consumptiegoederen behalve voedingsproducten 27,5 %; 23,5 % meer uitvoer in Noord-Amerika tussen 2009 en 2010. Het aandeel van de Europese Unie is dan weer beperkter: bijna ¼ uitrustingsgoederen behalve de automobielsector 23,7 %; 16 % van de Amerikaanse invoer en 19 % van de Amerikaanse uitvoer gebeurt via Europa. We stel en vast dat de Amerikaanse ¼ producten voor de automobielindustrie 10,3 %.
bedrijven zich vandaag terugplooien op de groei-economieën in Azië en de Golf.
Economische gegevens 2.2.2. Handelsbetrekkingen met België : ilateraal goederenverkeer tussen België en De cijfers voor 2009 geven echter aan dat de Belgische han- de Verenigde Staten, in miljoen EUR delsbalans zich herstelt en de jongste cijfers van de Nationale Bank van België voor 2010 bevestigen die tendens. De Belgische uitvoer naar de Verenigde Staten werd becijferd op 17.717,2 mil- Balance een stijging van 23,6 % in vergelijking met 2009. De Belgische invoer uit de Verenigde Staten vertegenwoordigde Importationsrag van 16.469,5 miljoen EUR in 2010, d.i. een stijging van 12,4 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Door die dubbele evolutie staat de Belgische handelsbalans weer op positief.
Uit de gegevensbank van het Agentschap voor Buitenlandse Handel blijkt de interesse die de Belgische ondernemingen voor de Amerikaanse markt tonen. Eind oktober 2010 telde de gegevensbank 2.943 Belgische uitvoerders naar de V.S. en waren er 2.678 ondernemingen in de Amerikaanse markt geïn- teresseerd op een totaal van meer dan 20.000 bedrijven. Die cijfers liggen hoger dan die voor China en liggen in de buurt van  Uitvoer  Invoer  Balans die voor Rusland.
Bron: Nationale Bank van België De Verenigde Staten zijn een belangrijke partner voor zowel de Europese Unie als ons eigen land. Ze zijn immers de 5e grootste klant van België en voerden in 2009 Belgische goederen in voor een totaalbedrag van 17.717,2 miljoen EUR. Het land is de 4e grootste leverancier voor onze economie en verkocht in 2009 aan ons voor een bedrag van 16.469,5 miljoen EUR.
Als gevolg van de weerslag van de crisis op de internationale handel vertoonde de handelsbalans van België met de Verenigde Staten in 2008 een tekort. Het is de uitvoer die werd getroffen door de economische vertraging en de gevolgen daarvan in de Verenigde Staten. De Amerikaanse economie kromp snel er dan de Belgische en het land van Uncle Sam tekende reeds vanaf het derde kwartaal van 2008 een negatief groeipercentage op, terwijl er in België nog altijd een groei was van 1,1 % per kwartaal. De Verenigde Staten kozen er ook voor protectionistischer te reageren op de crisis dan Europa en België, wat verklaart dat de Belgische uitvoer in verhouding snel er daalde dan de invoer.
Economische gegevens : elgische uitvoer naar de Verenigde Staten Kunststoffen 2,2 % Voedingsproducten 1,4 % Onedele metalen 2,3 % Optische instrumenten 3,4 % Edelstenen en edelmetalen 7,2 % Produits alimentaires Minerale producten Matières plastiques Chemische producten 56,5 % Transportmaterieel 4,7 % Instruments d'optique Matériel de transport Machines en toestel en 9,8 % Pierres et métaux précieux Produits minéraux Bron: Nationale Bank van België Machines et appareils De Belgische uitvoer naar de Verenigde Staten weerspiegelt zeer Enkel het aandeel van de voedingsproducten kende in 2010 een Produits chimiques goed de comparatieve voordelen van onze industrie. Meer dan de achteruitgang. Ondanks het feit dat de uitvoer van deze sectie met helft van de uitvoer heeft betrekking op een van de paradepaard- 14,0 % daalde, is de totale Belgische uitvoer naar de Verenigde jes van de Belgische industrie: de chemische producten. Daarna Staten gestegen met 23,6 %.
volgen de machines en toestel en en de minerale producten.
De meeste exportsectoren boekten in 2010 vooruitgang, waarbij de uitvoer van minerale producten, edelstenen en edelmetalen erop vooruitging met respectievelijk 121,3 % en 76,9 %. We merken ook een sterke stijging in de uitvoer van optische instrumenten +64,6 %, kunststoffen +50,7 % en onedele metalen +32,4 %. Economische gegevens : elgische invoer uit de Verenigde Staten Goederen niet elders gerangschikt 2,8 % Transportmaterieel 3,1 % Onedele metalen 3,2 % Marchandises non classées Edelstenen en edelmetalen 3,5 % Chemische producten 39,0 % Matériel de transport Minerale producten 6,3 % Pierres préc. et métaux précieux Kunststoffen 9,6 % Produits minéraux Optische instrumenten 10,7 % Matières plastiques Machines en toestel en 15,3 % Instruments d'optique Bron: Nationale Bank van België Machines et appareils Wat de invoer betreft, zijn de chemische producten en de machi- vertegenwoordigen, d.i. een stijging van r ,5 % in vergelijking oduits chimiques met nes en toestel en samen verantwoordelijk voor 54,3 % van de 2009. Op de derde plaats komen de optische instrumenten met Belgische invoer in 2010.
een aandeel van 10,7 %. De aankopen van deze productengroep daalden in 2010 met 1,9 % om uit te komen op een bedrag van Met een aandeel van 39,0 % hebben de chemische producten 1.761,5 miljoen EUR. Samen met het transportmaterieel is het een grote voorsprong op de andere segmenten. De invoer van een van de weinige segmenten die een daling van de invoer die producten vertegenwoordigde een bedrag van 6.416,4 mil- optekenden. In totaal ging de Belgische invoer er in 2010 met joen EUR, een stijging met 16,8 % in vergelijking met 2009. Deze 12,4 % op vooruit.
sectie werd gevolgd door de machines en toestel en die een aandeel van 15,3 %, hetzij een bedrag van 2.518,0 miljoen EUR Economische gegevens 2.3. Directe buitenlandse de groei-economieën zouden de Verenigde Staten tegen 2014 de uitverkoren bestemming voor investeerders moeten blijven.
: merikaanse directe buitenlandse Er zijn een aantal elementen die deze Amerikaanse suprematie investeringen, in miljard USD, lopende prijzen in het aantrekken van investeringen verklaren: ¼ De V.S. blijven de grootste economie ter wereld in termen van B.B.P.: 14.300 Flux d'IDE sortants miljard USD in 2009, tegenover 5.100 miljard voor Japan. Die suprematie wordt bevestigd Flux d'IDE entrants in termen van B.B.P., gemeten in koopkrachtpariteit.
¼ Een B.B.P. per hoofd van de bevolking dat tot de hoogste ter wereld behoort, met 46.500 USD per inwoner.
¼ Een markt van consumptiegoederen waarvan de waarde geraamd wordt op 10.100 miljard USD in 2009 en op 11.900 miljard in 2014.
¼ Het zakenklimaat is uitstekend in de Verenigde Staten:  Uitgaande DBI 4e plaats van de 139 landen, gerangschikt volgens hun concurrentievermogen in het Global Competitiveness Report  Inkomende DBI 2010-2011 van het World Economic Forum, 9e plaats van de 179 volgens de Index of Economic Freedom 2010 van de Heritage Foundation en 5e plaats van de 183 volgens de Doing Business 2011-indicator van de Wereldbank.
We spreken over directe buitenlandse investeringen als een onder-neming 10 % van het kapitaal van een buitenlandse onderneming ¼ Een bijzonder doeltreffende economische diplomatie, zowel verwerft om er controle in uit te oefenen en het beheer ervan te op federaal niveau Invest in America als op het niveau van beïnvloeden. Die operaties worden meestal in twee grote groe- de staten. Het succesvol e economische bezoek van Hu pen onderverdeeld: de zogenaamde " greenfield "-investeringen Jintao in januari 2011 getuigt van de krachtige internationale die als bedoeling hebben een heel nieuwe onderneming op te promotiemachine die de Verenigde Staten kan ontplooien.
richten en de overnames die ernaar streven de controle over een bestaande onderneming over te nemen.
¼ Er werden tal van bilaterale investeringsakkoorden gesloten tussen de Verenigde Staten en zijn economische partners De Verenigde Staten zijn historisch gezien voor beide groepen de 46 op 1 juni 2010, maar geen enkel akkoord met België of grootste bestemming van directe buitenlandse investeringen ter de Europese Unie.
wereld. Sinds 1990 is het aandeel op wereldvlak van DBI in de Verenigde Staten veel groter dan voor om het even welk ander ¼ Het recente beleid van Barack Obama om de uitvoer tegen land. In 2009 eigende het land zich ongeveer 15,1 % van de 2015 te verdubbelen en de Amerikaanse ondernemingen stromen van DBI op wereldvlak toe, tegenover 9,6 % voor China te bevoordelen bij de toekenning van overheidsopdrachten en 9,0 % voor het Verenigd Koninkrijk. Ondanks de opkomst van zou tal van uitvoerbedrijven ertoe moeten aanzetten filialen op Amerikaans grondgebied op te richten.
Economische gegevens Volgens de jongste gegevens van de statistische diensten van Oceaan 19,4 % en Latijns-Amerika en de rest van het noordelijk het Bureau of Economic Analysis 2010 zijn die investeringen halfrond 18,2 %. Voornamelijk holdings van bedrijven 45,5 %, hoofdzakelijk afkomstig uit Europa 74,7 % en de zone Azië- de fabrieksindustrie 18,3 % en de financiële sector 9,9 % inves- Stil e Oceaan 15,1 %. De investeringen vanuit Latijns-Amerika, teren in het buitenland.
het Midden-Oosten en Afrika vertegenwoordigen slechts 5,3 % Tijdens de economische crisis van 2008 en 2009 kregen de Amerikaanse DBI het zwaar te verduren. Terwijl de uitgaande Die investeringen gaan hoofdzakelijk in de richting van industriële DBI in 2008 reeds aan volume moesten inboeten, bleven de sectoren 41,3 %, voornamelijk de chemische en de voedings- inkomende investeringen toenemen, waardoor de Amerikaanse middelenindustrie, de groothandel 20,6 %, voornamelijk de balans positieve cijfers kon voorleggen. In 2009 daalden de automobielindustrie en de financiële sector 9,4 %.
inkomende DBI sterk -58,5 %, waardoor de balans weer op het niveau van 2007 terechtkwam. Tegen 2013 zouden de inkomende De economische voordelen van dat statuut als bestemming en uitgaande stromen moeten samenval en om te komen tot een nummer één van DBI zijn legio. Bijna 5,6 miljoen Amerikaanse bedrag van ongeveer 270 miljard USD.
werknemers wordt tewerkgesteld door buitenlandse ondernemin-gen voornamelijk in de staten Californië, New York en Texas, in banen die gemiddeld een beter loon opleveren dan het nationale " At stake is whether new jobs and industries take root gemiddelde. In 2008 investeerden de buitenlandse bedrijven ook in this country, or somewhere else. It's whether the bijna 40 miljard USD in onderzoek en ontwikkeling en 187 miljard hard work and industry of our people is rewarded. in fabrieken en uitrustingen.
It's whether we sustain the leadership that has made America not just a place on a map, but the light to the De directe buitenlandse investeringen vanuit de Verenigde Staten gaan voornamelijk naar Europa 49,4 %, de regio Azië-Stil e Barack Obama, State of the Union, januari 2011 Economische gegevens 2.4. Risicobeoordeling 2.4.2. Risicobeoordeling door Delcredere Directe investeringen langlopend krediet De Nationale Delcrederedienst ONDD is de Belgische openbare zoals oorlogen, revoluties, natuurrampen, deviezenschaarste, kredietverzekeraar en verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commHet erciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op uitrustingsgoederen, industriële Het " commerciële risico " situeert zich in klasse B, d.w.z. een projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt gematigd risico, gelijkwaardig aan de score voor Frankrijk. Het Delcredere voor deze risico's samen met banken op basis van gaat om het risico dat de buitenlandse privé-debiteur in gebreke risk-sharingschema's. In het raam van die activiteit stelt de Del- blijft, nl. dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of dat hij er crederedienst een landenrangschikking op volgens het risico dat zich aan onttrekt zonder wettige reden. Het commerciële risico ze voor de investeerders inhouden. Voor de Verenigde Staten zijn wordt niet al een bepaald door de microsituatie van de debiteur de conclusies bemoedigend op politiek en commercieel vlak. zelf, maar ook door macro-economische systeemgebonden factoren die de betalingscapaciteit van het geheel aan debiteuren De " politieke risico's " waaraan investeerders in de Verenigde in een land beïnvloeden.
Staten worden blootgesteld, zijn miniem, zowel op korte, mid-del ange als op lange termijn klasse 1 voor al die geval en. Voor de transacties met kortlopend krediet kan de Delcrederedienst Met "politieke risico's" bedoelt men al e gebeurtenissen in het dekking verlenen tegen het politieke en het commerciële risico buitenland die voor de verzekerde of debiteur overmacht vormen, in "open account", d.w.z. zonder dat een bankgarantie vereist is. Economische gegevens In overeenstemming met de regeling die werd afgesproken binnen bedrijven, een uitstekend systeem van hoger onderwijs en de OESO wordt de maximumtermijn voor de terugbetaling van de een doeltreffende samenwerking tussen universiteiten en transacties op middellange en lange termijn naar dit land vastgelegd de privésector. De omvang van de Amerikaanse economie op 5 jaar. Concessionele financieringen zijn uitgesloten.
de grootste ter wereld in termen van B.B.P. en de flexibi- liteit van de arbeidsmarkt dragen ertoe bij dat het hier om Directe investeringen een zeer competitieve economie gaat. De meest problema-tische factoren om zaken te doen, zijn de toegang tot finan- Het risico op oorlog omvat zowel het risico op een extern conflict ciering door 14,4 % van de respondenten van de enquête als het risico op binnenlands politiek geweld. Het binnenlandse genoemd, de ondoeltreffende bureaucratie 13,3 % en de politieke geweld omvat, op zijn beurt, dan weer het extreme fiscaliteit 13,2 % van de respondenten. geval van een burgeroorlog, maar ook de risico's op terrorisme, burgeroproer, sociaaleconomische conflicten en raciale en ¼ Volgens het Global Enabling Trade Report 2010 van het etnische spanningen. De Verenigde Staten halen hiervoor een World Economic Forum bekleedt het land een 19e plaats uitstekende score van 1 op 7.
op 125 landen wat betreft het gemak om er handel te drij-ven, d.i. een achteruitgang van drie plaatsen in vergelijking Het risico op onteigening en wil ekeurige overheidsmaatregelen heeft niet enkel betrekking op de risico's op onteigening en het niet-nakomen van de contractuele verbintenissen door de over- ¼ De OESO schat het landenrisico van de Verenigde Staten heid, maar ook op de risico's die verband houden met de slechte werking van het gerechtelijk apparaat en de potentiële negatieve gedragswijzigingen ten aanzien van buitenlandse investeerders. ¼ Volgens de Index of Economic Freedom 2010 van de Heri- Met een score van 1 op 7 behalen de Verenigde Staten het best tage Foundation bekleedt het land een 9e plaats op 179. De score voor de fiscale vrijheid en de grootte van de regering vormen de twee meest problematische factoren. Het transferrisico is het risico dat voortvloeit uit een gebeurtenis of een beslissing van de buitenlandse overheid die de transfer ¼ De schuld van de Amerikaanse regering krijgt van de van het bedrag van de door de debiteur betaalde vordering Moody's Investors Service, Fitch en Standard & Poor's een verhindert. Met een score van 1 op 7 rangschikt het land zich in quotering AAA mee maart 2011. Begin 2011 waarschuw- de categorie van de minieme risico's1. den de drie kredietbeoordelaars het land en dreigden ze de quotering te verlagen als er niets gedaan werd om de enorme overheidsschuld terug te dringen. Het land geniet 2.4.1. Andere risico-indicatoren het voordeel van zijn positie als centrum van de gegloba-liseerde economie en de rol van de dol ar als reservemunt, Tal van instel ingen maken inschattingen van de risico's van maar nu het zwaartepunt van de wereldeconomie aan zakendoen in een land. We geven hier slechts een selectie van het verschuiven is, zal een zekere discipline noodzakelijk de bekendste.
worden om die quotering AAA te behouden.
¼ Volgens het Global Competitiveness Report 2010-2011 van ¼ Volgens de Doing Business 2011-indicator van de Wereld- het World Economic Forum bekleden de Verenigde Staten bank behouden de V.S. hun 5e plaats op 183 landen, na een 4e plaats op 139 landen, gerangschikt volgens hun Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en het Verenigd concurrentievermogen, na Zwitserland, Zweden en Singa- Koninkrijk. De Verenigde Staten behalen een goede score pore. Dat resultaat, een achteruitgang van twee plaatsen voor al e indicatoren, maar de resultaten zijn negatiever in vergelijking met het vorige rapport, is voornamelijk toe voor het verkrijgen van bouwvergunningen en de belastin- te schrijven aan een netwerk van bijzonder innoverende gen respectievelijk 27e en 62e op 183 landen.
1 Voor meer informatie: www.ondd.be Sectorale benadering 3. Sectorale benadering 3.1. Levenswetenschappen De Verenigde Staten worden unaniem beschouwd als de leider Elke Amerikaanse staat heeft zijn specifieke eigenheid. Vooral in op wereldvlak in het domein van de levenswetenschappen. Het Texas, Il inois en Iowa vinden we de meeste werknemers in de is dankzij de bijzonder dynamische R&D-omgeving, de vlotte sector van de grondstoffen en chemische landbouwproducten, toegang tot financiering en de uitstekende opleidingen die aan terwijl in de staten van het Midden-Westen en het Zuiden vooral de Amerikaanse universiteiten worden gegeven dat het land de de grootste concentratie aan onderzoekers in dit domein is terug eerste plaats in de sector kan opeisen. te vinden. De werknemers van de farmaceutische sector zijn dan weer massaal terug te vinden in Californië, maar ook in New De levenswetenschappen bestrijken een brede waaier aan Jersey en Puerto Rico. Californië, Minnesota en Massachusetts economische domeinen en zijn daarom moeilijk te omschrijven. staan aan de top wat medische apparatuur betreft. In Californië, Het is op basis van de methodologie van de Biotechnology Massachusetts, Pennsylvania en New Jersey situeren zich de Industry Organization dat we voorstel en de sector te analyseren. meeste jobs in de sector van de onderzoeksactiviteiten, testen en Volgens die organisatie bestaat de sector van de levensweten- medische laboratoria. De drie bestemmingen van deze zending, schappen uit vier grote takken: de grondstoffen en chemische New York, Boston en Washington, worden vaak geciteerd als landbouwproducten, de farmaceutische producten, de medische de metropolen die het dichtstbevolkt worden door werknemers apparatuur en tot slot de activiteiten rond onderzoek, testen en uit de biotechnologische sector.
Ondanks de economische en financiële crisis van 2008 en de De aldus gedefinieerde sector evolueert voortdurend en heeft beperking in de uitgaven voor R&D die er het gevolg van was, kon tijdens de jaren 2000 een constante groei weten aan te houden. de industrie haar koers aanhouden en slaagde ze erin positieve Tussen 2001 en 2008 steeg het aantal werknemers in de sector inkomsten te genereren. Dit is deels toe te schrijven aan de per- van de levenswetenschappen in de Verenigde Staten van 1,23 mil- manente steun die de sector van de verschil ende Amerikaanse joen tot 1,42 miljoen, d.i. een stijging van 15,8 % 4,5 hoger dat staten ontvangt. Toch zijn de prestaties van de ondernemingen het groeicijfer in de Amerikaanse privésector in het algemeen. vrij middelmatig: het zijn vooral de grote bedrijven die belangrijke Als we rekening houden met de indirecte jobs die gecreëerd winsten hebben gemaakt, terwijl tal van kleine ondernemingen worden door de levenswetenschappen worden 8 miljoen per- aanzienlijke verliezen hebben geleden. BIO tekende in 2009 dan sonen tewerkgesteld dankzij de biowetenschappen. Volgens de ook op dat ongeveer 10 % van de bedrijven fail iet of in veref- jongste cijfers die door BIO voor 2008 werden verschaft, telt de fening ging. In die crisiscontext duiken er tal van uitdagingen op sector 47.593 private en publieke ondernemingen, d.i. een groei en de toekomst van de sector zal de invloed ondervinden van van 28 % in vergelijking met 2001.
verschil ende grote trends: Net zoals in België is de sector van de grondstoffen en chemi- ¼ een groeivertraging in de vraag op de ontwikkelde markten; sche landbouwproducten de minst belangrijke in termen van tewerkstel ing 8 % van het totaal, terwijl de sector van onderzoek, ¼ een stijgende concurrentie van de opkomende testen en medische laboratoria de belangrijkste subsector is. De sector tekent de snelste groei op van de vier segmenten bij de levenswetenschappen 39 % van het totaal en een vooruitgang van 46,1 % tussen 2001 en 2008.
Sectorale benadering ¼ een hervorming van het Amerikaanse systeem voor ¼ een grote druk als gevolg van de kosten voor de vergrijzing van de bevolking en de hervormingen van het systeem voor ziekteverzekering; ¼ het aflopen van tal van brevetten en een daling van het aantal nieuwe producten dat wordt ontwikkeld; ¼ stijgende kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
¼ de komst van een groot aantal generische geneesmiddelen; Een aantal van die grote trends zul en voelbaar zijn in al e biotech-nologische sectoren, terwijl andere slechts merkbaar zul en zijn ¼ de ontwikkeling van de gepersonaliseerde geneeskunde; in sommige van de vermelde subsectoren. Hierna zul en we de verschil ende domeinen van de levenswetenschappen meer in ¼ het uitdiepen van de onderlinge banden tussen bedrijven detail bestuderen. Vervolgens bekijken we de recente hervorming metaclusters en het nieuwe paradigma van de " Open van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten van dichterbij.
Innovation ", meer gebaseerd op samenwerking en uitwisseling tussen bedrijven; Sectorale benadering 3.1.1. Farmaceutische producten met 2007. De farmaceutische industrie werd zwaarder getroffen dan het gemiddelde in de Amerikaanse privésector, waar slechts 0,7 % van de banen verloren ging. De meeste mensen in de : roei van de Amerikaanse farmaceutische farmaceutische sector zijn tewerkgesteld in grote bedrijven voor de productie van geneesmiddelen, maar tal van andere bedrij-ven dragen steeds meer bij tot de tewerkstel ing in deze sector. Voorbeelden daarvan zijn de bedrijven die actief zijn op het vlak van in-vitrodiagnose, waarvan de tewerkstel ing in 2008 met 8 % steeg en sinds 2001 met 45 % is toegenomen. De ondernemingen die biologische producten produceerden, wierven in 2008 3 % meer mensen aan. In deze sector is er in de aanwervingen een verschil van 9 % tussen 2001 en 2008.
In 2009 ging de markt van de farmaceutische industrie er met 5,1 % op vooruit om uit te komen op een bedrag van 300,1 miljard USD en dat ondanks de negatieve economische context. Volgens de analyse van IMS Health is het vooral dankzij het dynamisme van de verkoop van antidepressiva en nieuwe kankertherapieën dat De Amerikaanse farmaceutische sector is met voorsprong de de vooruitgang van de verkoop zo uitgesproken was. De verkoop grootste ter wereld, zowel in termen van gegenereerde inkomsten op voorschrift van die producten ging er inderdaad op vooruit met meer dan 300 miljard USD in 2009, farmaceutische uitgaven respectievelijk 3 % voor een bedrag van 9,9 miljard USD voor de per inwoner of % van het B.B.P. dat vertegenwoordigd wordt antidepressiva en 9 % voor wat monoklonale anticancerogene door de gezondheidsuitgaven 2,23 % van het B.B.P., een stuk antilichamen aangaat. meer dan het gemiddelde op wereldvlak. De Verenigde Staten zijn de grootste invoerder van farmaceutische producten, met In 2009 waren er ook meer voorschriften, met een bedrag van 14,1 % van de invoer op wereldvlak in 2008 en de 4e grootste 3,9 miljard, d.w.z. een stijging van 2,1 % in vergelijking met 2008. uitvoerder van die producten. Dit is een bevestiging van de heropleving van de sector, gelet op het groeipercentage van 1 % voor 2008. IMS Health is van De economische inkrimping van 2008 en de daling van de mening dat de Amerikaanse farmaceutische markt de komende koopkracht die er het gevolg van was, hebben een aanzienlijke vijf jaar jaarlijks zou moeten groeien met 3 tot 6 % om in 2014 uit impact gehad op de vraag naar geneesmiddelen. Die dalende te komen op een bedrag van 360 tot 390 miljard USD. trend was al in 2007 ingezet en was een weerspiegeling van de dalende exclusiviteit van tal van geneesmiddelen en van de Zoals hogerop reeds vermeld, is er een grote regionale spreiding beperkte ingang die nieuwe farmaceutische producten vonden. en is de situatie in de staten zeer verschil end. De meeste jobs in Het programma Medicare programma voor gezondheidszorg de sector van de farmaceutische producten zijn te vinden in Cali- voor 65-plussers raakte toen op kruissnelheid en zijn aandeel in fornië, New Jersey, Puerto Rico, Pennsylvania, New York, Indiana, de groeicijfers nam af, terwijl de schandalen rond de veiligheid van North Carolina, Il inois en, in mindere mate, in Massachusetts. New bepaalde producten de vraag aanzienlijk hadden doen dalen. York, Boston en Washington behoren tot de meest dynamische metropolen van het land. De staat New York is de 3e grootste Van de vier voornoemde sectoren van de levenswetenschappen ontvanger van financiering vanuit het NIH, het Center for Disease is die van de geneesmiddelen de enige die tussen 2007 en 2008 Control and Prevention, de National Science Foundation en het een verlies aan banen heeft opgetekend. De ongeveer 2.771 Agency for Healthcare Research and Quality. In 2009 ontving de ondernemingen die actief waren in die sector stelden in 2008 staat 3,3 miljoen USD. Dit plaatst New York na Massachusetts 311.882 mensen tewerk, d.i. een daling van 2,3 % in vergelijking 3,6 miljoen, maar voor het district Columbia Washington D.C. Sectorale benadering dat een gefinancierd totaalbedrag van 751.319 USD vertegen- Onze uitvoer veerde echter snel weer op en in 2009 lag hij weer woordigt. Het resultaat van Washington D.C. is echter uitzonderlijk hoger dan het niveau van voor de crisis. De cijfers voor 2010 als we rekening houden met de geringe bevolking van die staat. ondersteunen de thesis van een groeiende export, want de Er is bovendien een ander schaalvoordeel: de nabijheid van de recentste cijfers wijzen op een bedrag van 6,2 miljard EUR voor instanties voor de regulering en federale instel ingen als de Food het lopende jaar.
and Drug Administration of de Medicare- en Medicaid-centra.
De Wall Street Journal voorspelt, binnen die context van steeds : elgische uitvoer van farmaceutische producten meer regulering, de hervorming van de gezondheidszorg en het naar de Verenigde Staten (in miljard EUR, huidige prijzen) aflopen van tal van brevetten, een toename van de fusies en overnames in de farmaceutische sector. De grootste Amerikaanse bedrijven, zoals Pfizer en Merck & Co, moeten echter eerst de bedrijven integreren die ze in 2009 overnamen.
De Verenigde Staten zijn een partner met een sleutelfunctie in de handel van Belgische farmaceutische producten. In 2009 was het land de 2e grootste aankoper van onze farmaceutische productie na Duitsland, onze export vertegenwoordigde er een bedrag van 5,9 miljard EUR. Zoals de onderstaande grafiek aantoont, heeft onze export zwaar te lijden gehad onder de afname van de transacties tijdens de crisis. In 2008 was er immers een daling Bron: Nationale Bank van België van 21 %, om uit te komen op een bedrag van 4,2 miljard EUR.
Sectorale benadering 3.1.2. Biotechnologie De Amerikaanse biotechnologie in cijfers De biotechnologie is van strategisch belang voor de Amerikaanse economie. Het land vertegenwoordigt momenteel meer dan 60 % van de omzet op wereldvlak in dit domein. De exploitatie van Variatie
celprocessen wordt er dan ook gezien als de oplossing voor de grote problemen van onze eeuw. Dankzij de rode biotechnologie m.b.t. de gezondheid van de mens kunnen therapieën worden ontwikkeld voor tal van ziektes en wordt de weg vrijgemaakt Verkoop van producten voor de gepersonaliseerde geneeskunde via de cartografie van het menselijke genoom. De groene biotechnologie heeft dan weer als voornaamste doelstel ing de productiviteit in de Uitgaven voor R&D landbouw te verhogen om de honger in de wereld te bestrijden en dankzij biobrandstoffen een duurzaam alternatief voor fos- Nettowinst (verlies) siele brandstoffen aan te bieden. Tot slot is er nog de witte, of industriële, biotechnologie die bepaalde chemische componenten door levende organismen vervangt en zo de kosten en het afval Aantal werknemers beperkt afkomstig van de industriële productie.
Tussen 2007 et 2008 kende de biotechnologische sector een snel e groei +14 %. 1.754 bedrijven waren toen actief in de sector. Samen genereerden ze meer dan 66 miljoen USD aan inkomsten. De meeste bedrijven uit de sector bevinden zich in Californië voornamelijk in San Francisco, San Jose, San Diego en in mindere mate in Los Angeles of in de technologische cor- ridor die, via New York en Washington D.C., van Boston tot North Kapitalen opgehaald Carolina loopt. Het is naar die streek dat de Prinselijke zending door privébedrijven van juni de deelnemende bedrijven brengt om zo hun intrede of bestendiging op de Amerikaanse markt te verwezenlijken.
Als gevolg van de economische crisis zijn de resultaten voor 2009 minder goed. Het aantal bedrijven daalde met 4 %, deels door fusies en overnames, maar ook door tal van fail issementen. De Overheidsbedrijven en voornaamste verklaring schuilt in de dalende financiering van het onderzoek, terwijl de bedrijven voorzichtiger werden. Het beschikbare risicokapitaal daalde immers van 12.275 miljard USD Bron: Ernst and Young: in 2008 tot 7.770 miljard in 2009, d.w.z. een daling met bijna 36 %. Beyond Border - Global biotechnology report 2010.
Ondanks die daling is de sector in 2009 de grootste ontvanger van investeringen gebleven. Sectorale benadering Het is echter vooral de rendabiliteit van de Amerikaanse onder- ¼ De organisatie van de sector rond geografische clusters nemingen die verbaast. De nettowinst van de bedrijven in de betekent dat de Amerikaanse staten bepalende actoren zijn sector is tussen 2008 en 2009 met 782 % gestegen. Dit is des in de productie en het onderzoek op het vlak van biotech- te verbazingwekkender omdat door de fusie tussen Genentech nologie. Ondanks de dalende budgetten van tal van staten en Roche en de overname van Sepracor twee grote bedrijven zoals die werd onderstreept door de National Association 3,9 miljard USD winst uit de markt werden gehaald. Naast de of State Budget Officers blijven ze toch de biotechnolo- afname van het aantal inefficiënte bedrijven als gevolg van de gische sector ondersteunen 39 staten maken gebruik crisis is het vooral dankzij de veranderde boekhoudkundige van belastingkredieten voor R&D. Die steunprogramma's regels en eenmalige acties zoals de verkoop van activa dat de nemen de vorm aan van financiële steun in de eerste fases cijfers voor deze sector zo bemoedigend zijn.
van de ontwikkeling van bedrijven. Massachusetts heeft bijvoorbeeld het " Life Science Initiative "-plan dat bestaat Tegen deze achtergrond van minder beschikbaar risicokapitaal uit 25 miljoen USD aan belastingkredieten, 15 miljoen USD en stijgende R&D-kosten hebben de regeringen van de staten die wordt beheerd door een beleggingsfonds en tot slot en de federale regering een aantal steunmaatregelen voor de 15 miljoen die wordt belegd in een infrastructuurfonds voor sector in het leven geroepen. ¼ De opheffing in maart 2009 van de uitsluiting van het onderzoek naar stamcel en uit de federale financieringsprogramma's door Barack Obama zal een invloed hebben op de sector. Hoewel het vandaag nog De BIO-beurs is het grootste evenement ter wereld in de bio- te vroeg is om zich uit te spreken over de gevolgen van technologische sector en de editie 2011 van de beurs valt samen die evolutie kunnen we ervan op aan dat de publieke met de Prinselijke zending van juni. Bijna 15.000 actoren uit de onderzoeksagentschappen en de academische industrie, afkomstig uit 65 landen, namen aan de editie 2010 in onderzoekscentra over meer financiering zouden moeten Chicago deel. F.I.T., Brussel Export en A.W.E.X sloegen toen de kunnen beschikken en de komende jaren meer resultaten handen in elkaar om een gemeenschappelijke Belgische stand zul en kunnen voorleggen.
van 200 m² te reserveren. Dat initiatief zal ook dit jaar worden herhaald met een gemeenschappelijke stand van 185 m².
¼ De verbetering van de controle op en goedkeuring van de commercialisering als gevolg van de schandalen met Vioxx, De BIO Convention is ook een cyclus van conferenties die worden selectieve serotonine-heropnameremmers en Tysabri.
verzorgd door sleutelactoren uit de sector, uit de academische, politieke of bedrijfswereld. Het salon biedt het grootste business ¼ De toename van de middelen van het National Institute of forum voor biotechnologie ter wereld aan, net als opleidingen Health werd vertaald in een stijging in de federale financie- door gerenommeerde experts.
ring van de biotechnologie. De middelen van het NIH stijgen sinds 2003 constant, na een aanvankelijke snel e stijging Met het Prinselijke bezoek zal de beurs voor onze bedrijven een tussen 1998 en 2003 als gevolg van een beslissing van nog grotere draagwijdte krijgen. De deelname van Prins Filip het Amerikaanse Congres om ze te verdubbelen. In 2009 en Prinses Mathilde aan de openingsceremonies van de beurs bedroeg de dotatie aan het NIH 25,8 miljoen USD.
zal immers zorgen voor de nodige media-aandacht voor de ¼ Tal van andere federale instanties financieren de biotech- nologie: het Departement van landbouw, het Departement van defensie, de administratie van veteranen, de National Science Foundation, de NASA en nog verscheidene andere federale agentschappen.
Sectorale benadering 3.1.3. Medische apparatuur " With a strong and predictable patent system, science- based regulatory systems, and appropriate tax policy De Amerikaanse markt van medische apparatuur, waarvan de and incentives, America's biotechnology sector can waarde door Epsicom geraamd wordt op 94,9 miljard USD in 2010, help drive substantial job growth in the United States is de grootste ter wereld. In termen van uitgaven per inwoner and advance our nation's competitiveness over the staat het land op een derde plaats met 306 USD per inwoner long term, while providing cutting-edge technologies en in de Verenigde Staten bevinden zich de grootste namen uit to address pressing concerns in health care, energy de sector zoals Baxter, Johnson & Johnson, General Electric, independence and agricultural sustainability." Medtronic en Covidien. Voor een exportbedrijf is het gewoon onmogelijk om geen rekening te houden met de Amerikaanse Jim Greenwood, Directeur-generaal van de Biotechnology markt van medische apparatuur die in 2009 op wereldvlak een Industry Association, februari 2011.
marktaandeel van 41 % had.
Van de 1.023, door Ernst and Young getelde, private en publieke ondernemingen die medische apparatuur vervaardigen, was 51 % gelegen is Californië, Massachusetts of Minnesota en meer dan een kwart van die ondernemingen produceerden apparatuur die gebruikt wordt voor de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.
: ivate, publieke en door risicokapitaal onders0teund Amerikaanse bedrijven, per segment, 2009 Onderzoeksapparatuur 96 Diagnose anders dan via beeldvorming Plastische chirurgie NeurologieHematologie / nieren Abdominale geneeskunde TandheelkundeKeel-, neus-, oorziektenUrologie / bekkenaandoeningen Bron: Ernst and Young: Pulse of the Industry - Medical Technology Report 2010.
Sectorale benadering Tijdens de economische crisis kromp de sector van medische Begin 2010 werd opnieuw met de groei aangeknoopt. De inkom- uitrustingen met 0,1 %. Daarvoor zijn een aantal verklaringen: de sten van de ondernemingen uit de sector stegen met 62 % tussen combinatie van de daling van het aantal opnames, de toename de eerste zes maanden van 2009 en de eerste zes maanden van het aantal verzorgingsprestaties zonder compensatie, de van 2010, terwijl de winsten stegen met 7 %. Dit geeft een beeld daling van het aantal niet-geplande interventies, de strengere van de inspanningen die de bedrijven geleverd hebben om hun terugbetalingsvoorwaarden door Medicare en Medicaid en een kosten te beperken terwijl ze problemen ondervonden om hun gebrek aan investeringen. verkoop te doen stijgen. Ondanks de economische context gingen ook de R&D er in de eerste helft van 2010 op vooruit om uit te komen op een bedrag van 9,1 miljard USD d.w.z. een stijging van 2,2 %. Financiering wordt opnieuw meer beschikbaar en de Gegevens van de
ziekenhuizen en consumenten, die hun uitgaven hadden uitgesteld, 2008-2009
worden minder terughoudend. Toch blijven de uitdagingen groot voor de ziekenhuizen, de voornaamste klanten van de sector van medische uitrustingen.
Uitgaven voor R&D In het kader van de hervorming van de gezondheidszorg, waarover we het verderop zul en hebben, voerde het Amerikaanse Congres Nettowinst (verlies) een nieuwe accijns op de verkoop van medische uitrustingen van de nationale ondernemingen in. Die heffing van 2,3 %, die pas in januari 2013 van kracht zou worden, zou de sector door Aantal werknemers elkaar moeten schudden. Volgens Ernst and Young kan worden verwacht dat deze heffing de verhoudingen wijzigt tussen de pro-ducenten en hun leveranciers omdat het, door de structuur van de markt, niet vanzelfsprekend is dat die heffing vol edig vertaald zal worden in een stijging van de prijzen voor de consumenten. De heffing zal ook voor de import gelden, wat betekent dat onze Ondersteund met risicokapitaal ondernemingen geen voordeel zul en genieten ten aanzien van de binnenlandse producenten. De uitvoer vanuit de Verenigde Bron: Ernst and Young: Pulse of the Industry - Staten zal echter vrijgesteld worden van de heffing.
Medical Technology Report 2010.
De staten met de grootste tewerkstel ing in de sector zijn Californië, Minnesota, Florida, Massachusetts en New York. De regio New Hoewel de daling miniem is, gaat het toch om een aanzienlijke Engeland2 huisvest ongeveer 300 ziekenhuizen en bijna 800 groeivertraging ten aanzien van het groeipercentage van 11,2 % bedrijven die medische apparatuur produceren. Massachusetts dat in 2008 werd opgetekend. De inkomsten van de uitrustings- is de tweede belangrijkste staat in termen van concentratie aan industrie daalden van 200 miljard USD in 2008 tot 196,7 miljard producenten van medisch materiaal. De regio rond de oostkust3 in 2009. De werkgelegenheid volgde dezelfde trend met een is gespecialiseerd in medische uitrustingen. Die streek van de gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5 % van de werkgelegenheid Verenigde Staten dankt zijn belang aan een bijzonder goed in de sector tussen 2004 en 2008. Tijdens het eerste jaar van ontwikkelde onderzoeksinfrastructuur en de aanwezigheid van de economische crisis bleef de werkgelegenheid in de sector grote uitrustingsbedrijven en grote farmaceutische groepen van de medische uitrustingen stijgen en was er een vooruitgang o.a. Wyeth, Merck & Co. en Johnson & Johnson. New York en 2 Omvat de staten Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island en Connecticut.
3 New York, New Jersey, Pennsylvania en Connecticut.
Sectorale benadering Boston, twee steden die de delegatie van Belgische bedrijven De tekst van de hervorming, de Patient Protection and Affor- zal aandoen, liggen respectievelijk in de derde en vierde grootste dable Care Act, vermeldt de voornaamste doelstel ingen voor grootstedelijke zone met de hoogste graad van werkgelegenheid in de sector van de medische uitrustingen.
¼ de verplichting voor elke Amerikaan om op straffe van een De suprematie van de Amerikaanse ondernemingen in dit domein sanctie te beschikken over een ziekteverzekering tegelijk zeven van de tien grootste fabrikanten van medische appara- wordt voorzien in een mechanisme ter ondersteuning van tuur zijn Amerikaans wordt ook weerspiegeld in de extreme arme gezinnen; concurrentie die er in de sector heerst. Belgische bedrijven die kwaliteitsvol e producten aanbieden, zul en echter een plaats ¼ het verbod voor de verzekeringsmaatschappijen om bij kunnen veroveren op deze markt die wordt gekenmerkt door ziekte hun klanten niet te dekken; een transparante regelgeving. ¼ jongeren kunnen tot 26 jaar door de ziekteverzekering van De hervorming van het systeem voor hun ouders worden gedekt; ¼ steun om niet-verzekerde personen die momenteel ziek zijn Vanuit de vaststel ing dat de gezondheidszorg een haast bodem- loze put vormt in de Amerikaanse begroting en dat tal oze gezinnen zich in een financieel zeer onzekere situatie bevinden en bij de ¼ herverzekeringsprogramma's om de ondernemingen eerste ziekte bankroet dreigen te gaan, maakte president Obama de kans te geven de ziekteverzekering voor van de hervorming van het systeem voor ziekteverzekering zijn geprepensioneerden te behouden.
stokpaardje tijdens de verkiezingscampagne van 2008. Sindsdien volgde de hervormingswet haar weg, ondanks het verzet van vele Amerikanen, en werd ze in maart 2010 uiteindelijk door het Amerikaanse Congres goedgekeurd. Sectorale benadering Voor de biotechnologische bedrijven is de hervorming goed nieuws. De tekst van 23 maart 2010 voorziet immers in financiële " If all we're doing is adding more people to a broken stimuli voor de kleine ondernemingen uit de sector. Het " Cures system then costs will continue to skyrocket, and Acceleration Network ", dat de weg tussen een ontdekking van een eventually somebody is going to be bankrupt, whether therapie en het eigenlijke productieproces wil vergemakkelijken, it's the federal government, state governments, beschikt over een budget van 500 miljoen USD. De " Therapeutic businesses or individual families. " Discovery Project Tax Credit " biedt kleine en middelgrote biotech- President Obama, tijdens een top over de gezondheidszorg, nologische bedrijven met minder dan 250 werknemers dan weer de kans van een belastingkrediet te genieten ter waarde van 50 % van hun R&D-projecten die in 2009 en 2010 werden uitgevoerd en door de Amerikaanse autoriteiten werden goedgekeurd. In 2010 werd bijna een miljard USD toegekend. De nieuwe wetgeving  Kansen voor de Belgische ondernemingen: verlengt tot slot de beschermingsduur tegen biosimilars biotech-nologische equivalenten van generische geneesmiddelen zodat De Amerikaanse markt wordt sterk gereguleerd door de Food innoverende bedrijven langere tijd aantrekkelijk en winstgevend and Drug Administration die de delegatie tijdens de zending zal kunnen blijven. De bedrijven die biosimilars produceren, zul en ontmoeten naar aanleiding van een seminarie en is zéér com- echter hinder ondervinden van deze nieuwe wet.
petitief. Bijna 85 % van de verbruikte farmaceutische producten worden dan ook ter plaatse geproduceerd. Belgische onderne- Ook de producenten van apparatuur zul en de wijzigingen in de mingen die competitieve goederen en diensten aanbieden en die wetgeving voelen. Door de makkelijkere toegang tot verzorging goed zijn geïnformeerd over de geldende wetgeving kunnen er voor de armsten zul en de marges van de ziekenhuizen door de echter gerust op zijn dat ze tal van zakenkansen genieten in de hervorming worden beperkt. De ziekenhuizen, die geconfronteerd volgende domeinen: worden met een toestroom van patiënten en steeds strengere normen, zul en dat verlies wel icht afwentelen op de leveranciers medische beeldvorming, uitrustingen voor onderzoek en diag- van apparatuur. Dit zal des te problematischer zijn, omdat die nosestelling buiten beeldvorming, al erlei types van medische laatsten een heffing van 2,3 % moeten betalen en de ziekenhui- uitrustingen en in het bijzonder diegene die betrekking hebben zen tijdens de periode van onzekerheid die gepaard gaat met op cardiovasculaire aandoeningen, oncologie en materiaal voor de hervorming hun aankopen van uitrustingen zul en uitstel en. orthopedie en oftalmologie, diagnoseoplossingen, thuiszorg, De stijging van de kwaliteit van de zorgverstrekking als gevolg toepassingen van informatie- en communicatietechnologieën in van de hervorming van sommige ziekenhuizen zal wel vereisen de sector van de gezondheidszorg, bio-informatica, vaccinologie, dat ze zich moderniseren, wat de beste fabrikanten de kans zou gepersonaliseerde geneeskunde, geneesmiddelen, meer bepaald moeten geven om interessante contracten af te sluiten.
antidepressiva of nieuwe therapieën tegen kanker, partnerschap-pen voor biotechnologisch onderzoek, kwalitatief hoogstaande De farmaceutisch bedrijven zul en zich moeten aanpassen aan universitaire centra, groene, rode en witte biotechnologie, … de uitbreiding van hun klantenbasis en zul en al e zeilen moeten bijzetten om aan de stijgende vraag te voldoen. De rol van bui-tenlandse ondernemingen kan in dat verband bepalend zijn. De producenten en invoerders van farmaceutische producten zul en ook worden onderworpen aan een jaarlijkse heffing waarvan het bedrag zal afhangen van de verkoopcijfers van de onderneming. De farmaceutische sector zal, net als de biotechnologische sector, kunnen genieten van het " Cures Acceleration Network " en de " Therapeutic Discovery Project Tax Credit ". Sectorale benadering De Verenigde Staten zijn de grootste producent en consument ¼ de V.S. zijn, in volume, de tweede grootste ontvanger van van milieuproducten en -technologieën cleantech. De cijfers voor investeringen, na India het is de eerste maal sinds het het derde kwartaal van 2010 zijn in die zin veelzeggend: derde kwartaal van 2008 dat het land de tweede plaats ¼ de V.S. zijn de grootste investeerder in cleantech ter wereld, met 3,7 miljard USD aan investeringen, d.i. 90 % van het ¼ de V.S. zijn de derde grootste markt ter wereld wat totaal op wereldschaal; fotovoltaïsche zonne-energie betreft na Duitsland en Italië; ¼ volgens het rapport Global Cleantech 100 of 2010 van de ¼ in het land bevinden zich meer dan 119.000 Cleantech Group zijn 54 van de 100 meest innoverende ondernemingen die samen ongeveer 1,7 miljoen bedrijven in het domein van de groene technologie werknemers tewerkstel en; ¼ bijna 300 miljard USD werd in 2008 gegenereerd door ¼ in de V.S. werden in dit domein het meeste aantal de cleantech-industrie, waarvan 43,8 afkomstig is uit transacties geregistreerd, waarbij 45 bedrijven risicokapitaal en private equity konden genieten; Figuur 20 : Investeringen in groene technologieën, 3de kwartaal 2010 (miljoen USD) Opslag energie 12 Biomassa en afval 3,5 Cleantech-diensten 0 Financiële en juridische Zonne-energie 157 Digitale energie 169 Biobrandstoffen 176,8 Bron: Bloomberg New Energy Finance, 2010 Sectorale benadering Het domein van de groene technologie is een veelomvattend tijdens de Bush-periode waren genomen, met inbegrip van de domein. Het heeft betrekking op zonne-energie, geothermische, beslissingen omtrent olieboringen of de opslag van nucleair afval. mariene en windenergie, biobrandstoffen, biomassa en afvalbe- De ambities van de president op het vlak van energie-efficiëntie heer, de controle op vervuiling, sanering, recyclage, transport, zijn dan ook navenant: hij wil van de Verenigde Staten " de meest duurzaam bouwen, technologieën om de energie-efficiëntie te energie-efficiënte economie ter wereld maken " en wil de vraag verhogen, het opvangen en opslaan van CO2 of milieufinancie- naar energie tegen 2020 met 15 % doen dalen. De Verenigde ring. De inkomsten van de Amerikaanse groene industrie worden Staten blijven de kampioen van de technologische benadering hoofdzakelijk gegenereerd door de dienstensector 47 %. Daarna van de strijd tegen de klimaatwijziging, waarbij een aanzienlijk volgen de sectoren van de grondstoffen 32 % en tot slot die deel van het budget naar onderzoek en ontwikkeling op het vlak van de uitrustingen 21 %. Het volume aan opgehaald kapitaal van schone technologieën gaat.
wijst op het respectievelijke belang van elk van de cleantech-segmenten binnen het totale plaatje van de sector.
Het is de sector nooit zo voor de wind gegaan als nu. Tijdens de crisis van 2008 en 2009 zorgden de kredietbeperkingen, de Het aantreden van Barack Obama als president van Amerika dalende koopkracht van de gezinnen en de groeivertraging in de betekende een kantelmoment in het energie- en milieubeleid vastgoedsector er samen voor dat de vraag naar milieuproducten in de Verenigde Staten. Van zodra hij in functie trad, stelde de daalde. Door de snel e reactie van de federale regering en de huidige president een herziening voor van al e maatregelen die staten kromp de sector echter niet.
Sectorale benadering : ereldmarkt van milieutechnologieën, De belangrijkste andere maatregelen die de Amerikaanse auto- ¼ het US Environment Protection Agency EPA zette verschil ende projecten op voor de ontwikkeling van schone technologieën, gecentraliseerd rond de " Environmental Technology Opportunities Portal "; ¼ de lancering in maart 2011 van het programma i6 Green Chal enge, dat voor 12 miljoen USD steun geeft aan innoverende projecten op het vlak van groene technologie;  Nieuwe landen  Industriële landen  VS Bron: Environmental Business International ¼ projecten voor het saneren van nucleaire en militaire sites; Het is vooral de " American Recovery and Reinvestment Act ", ¼ het " Brownfield "-project van US EPA dat financiële die president Obama op 17 februari 2009 ondertekende, die de bijstand moeten verlenen in het raam van de sanering van industrie tijdens de crisis zal hebben gesteund. Dit algemene industriële sites.
herstelplan voor een bedrag van 787 miljard USD omvat maatre- gelen voor belastingverlagingen, stimuli voor aanwervingen, voor ¼ het intrafederaal budget kent 13,8 miljard dol ar toe aan de ondersteuning van het onderwijs en het gezondheidssysteem milieu-initiatieven: 30 % voor waterzuivering, 25 % voor en voor infrastructuurprojecten, ook in de energiesector. De bodembescherming, 19 % voor het behoud van de Obama-administratie schoof het domein van de groene energie biodiversiteit en de resterende 17 % voor de sector van het duidelijk als prioriteit naar voren en de sector profiteerde van een groot deel van de overheidsgelden die werden toegekend. De steenkoolindustrie van de nieuwe generatie ontving bijvoorbeeld ¼ de derde versie van het programma " Leadership in 3,4 miljard USD, terwijl de energiesector 11 miljard kreeg om het Energy and Environmental Design " werd in april 2009 elektriciteitsnetwerk te moderniseren en aan te passen aan de voorgesteld. Dat certificatieprogramma van de hand van nieuwste technologieën. Met het aflopen van de steunmaatregelen de " U.S. Green Building Council " heeft als bedoeling in januari 2010 zijn de analisten voorzichtig ten aanzien van de milieuvriendelijke bouwwerken te homologeren. Aangezien evolutie van de sector op korte termijn.
de sector voor duurzaam bouwen aanzienlijke steun had ontvangen via het herstelplan van de Obama-administratie, heeft de administratie de controle op de kwaliteit van de De toekomstige groei van de sector lijkt verzekerd. De constante stijging van de olieprijzen sinds januari 2009 betekent dat inves-teringen in schone technologieën steeds rendabeler worden.
Sectorale benadering : ijs van een vat olie, FOB en gewogen met de invoervolumes, USD Bron: U.S. Energy information Administration Aangezien de Verenigde Staten ernaar streven hun afhankelijk- De verandering van meerderheid in het Congres zou een voor- heid van de olieproducerende landen4 te verkleinen en de ener- teken kunnen zijn van een keerpunt in het energie- en milieube- gieveiligheid een van de prioriteiten van de regering is, kunnen leid in de Verenigde Staten. Na de "midterm"-verkiezingen van de komende jaren aanhoudende groeicijfers worden verwacht. november 2010 pikten de Republikeinen immers 63 zetels van Volgens de U.S. Green Building Council schommelt het poten- de Democraten in, waardoor ze een meerderheid verwierven in tiële jaarlijkse groeipercentage in de sector van het duurzaam het Huis van Afgevaardigden. Die nieuwe politieke configuratie, bouwen rond de 20 tot 30 % op lange termijn. De Amerikanen die sinds 6 januari 2011 van kracht is, zal leiden tot een stoelen- zijn zich ook meer bewust van het belang van een lagere impact dans waaronder de cleantech-verantwoordelijken in het Congres van de menselijke activiteit op het klimaat. Er komen dan ook zul en lijden. Hoewel het beleid op korte termijn ongewijzigd zou steeds meer initiatieven op het niveau van de staten, steden en moeten blijven, valt nog af te wachten of dat beleid op lange termijn niet zal worden bijgestuurd. We weten bijvoorbeeld dat de Republikeinen sterk gekant zijn tegen een systeem van pol utievergunningen. 4 De autoriteiten streven ernaar de invoer van aardolie uit het Midden-Oosten met 75 % te doen dalen door die te vervangen door de productie van her-nieuwbare energie. Tussen 2001 en 2006 werd daarvoor 10 miljoen USD toegekend aan die doelstel ing.
Sectorale benadering  Kansen voor de Belgische ondernemingen: " To finally spark the creation of a clean energy economy, we will double the production of alternative Toezicht op bodem-, zee- en luchtvervuiling, afvalbeheer, water- energy in the next three years. We will modernize more zuivering, beheer en sanering van gevoelige sites, recyclage- than 75 % of federal buildings and improve the energy oplossingen, nieuwe generatie hernieuwbare energiebronnen, efficiency of two million American homes, saving biobrandstoffen, milieudienstverlening, oplossingen voor energie- consumers and taxpayers billions on our energy bills. efficiëntie, schoon transport, consultancy rond schone energie, In the process, we will put Americans to work in new duurzaam bouwen, technologieën voor het opvangen en opslaan jobs that pay well and can't be outsourced – jobs van koolstofdioxide, … building solar panels and wind turbines; constructing fuel-efficient cars and buildings; and developing the new energy technologies that will lead to even more jobs, more savings, and a cleaner, safer planet in the bargain. " President Obama, toespraak over het anticrisisplan van de regering, januari 2009 Sectorale benadering 3.3. Informatie- en 3.3.1. Telecommunicatie De Amerikaanse markt van de informatie- en communicatie- De Amerikaanse telecommunicatiesector evolueert continu. technologieën ICT is de grootste ter wereld. Deze sector, die Begin 2011 waren de schijnwerpers in de gespecialiseerde pers de jongste twee decennia bepalend is geweest voor de Ameri- vooral gericht op de gegevensoverdracht bij mobiele toestel en. kaanse groei, wordt vertegenwoordigd door bekende namen als De grootste Amerikaanse operatoren voor mobiele telefonie, Apple, Microsoft, Google, IBM, HP of Facebook en Twitter. De zoals AT&T, Verizon Wireless en T-Mobile USA, hebben immers meeste van die bedrijven liggen in Silicon Val ey, Californië. De hun plannen aangekondigd voor de overstap van het 3G- naar aanwezigheid van onderzoekscentra die tot de beste ter wereld het 4G-netwerk. Ook de WiMAX-technologie heeft de wind in de behoren5, internationaal gerenommeerde universiteiten en vlot zeilen, ondanks het opduiken van concurrerende technologieën, beschikbaar risicokapitaal hebben de Verenigde Staten de kans en tekende tussen begin 2009 en begin 2010 een groei van het gegeven zich als leider te positioneren in het ICT-domein, zelfs klantenbestand op van 94 %. al wordt hun positie momenteel aangevallen door sommige opkomende economieën.
De sector werd net als de rest van de Amerikaanse economie getroffen door de crisis en ondanks de hernemende groei Aangezien de ICT-sector zéér divers van aard is, stel en we voor in 2010 is de telecommunicatiesector nog niet tot op het niveau een onderscheid te maken tussen de communicatietechnologieën van voor de crisis teruggekeerd. Na een jaarlijkse gemiddelde en de informatica.
groei van 8,1 % tussen 2003 en 2008 kende de sector in 2009 een vertraging en bleven de inkomsten van de industrie steken op 987,8 miljard USD. De impact van de crisis was groter in de Verenigde Staten, waar er een inkomstendaling was van 5,7 % 5 Het budget dat wordt besteed aan het Networking and Information Techno- tegenover 3,0 % in de rest van de wereld. De bedrijven uit de logy Research and Development Program informaticaonderzoek bedroeg telecommunicatiesector konden tijdens de recessie van 2009 3 miljard USD in 2009.
echter snel steun genieten vanuit de Amerikaanse autoriteiten.
Sectorale benadering : nkomsten van de telecommunicatiesector in Eind 2009 hadden in totaal 77,9 miljoen Amerikanen een abon-nement voor een snel e verbinding. De experts van Business de V.S. (miljard USD) Monitor International schatten dat in 2014 102,8 miljoen mensen aangesloten zul en zijn op het net, d.i. een penetratiegraad van 32 % waarmee de V.S. op de 17e plaats komen in termen van breedbandverspreiding, na België dat de 11e plek bekleedt. Er zijn dus nog heel wat groeimogelijkheden. De ondernemingen zouden ook opnieuw moeten aanknopen met hun rendabiliteitsgraad van voor de crisis en de inkomsten van de telecommunicatiesector zouden in 2014 1.400 miljard USD moeten bedragen. Volgens de Telecomunications Industry Association levert dit over de 600 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 betreffende periode een jaarlijks gemiddelde groei van 3,7 % op zie bovenstaande grafiek.
Bron: TIA's 2010 ICT Market Review and Forecast.
Het herstelplan van de Obama-administratie voorzag in 7,2 mil-jard USD om de telecommunicatiesector tijdens de crisis van 2008 en 2009 te ondersteunen. Een bedrag van 2,5 miljard USD " All told, these investments will benefit tens of wordt beheerd door de bureaus voor landelijke ontwikkeling Rural millions of Americans -- more than 685.000 businesses, Utilities Services om geïsoleerde gebieden op snel e verbindingen 900 health care facilities, and 2.400 schools (…) aan te sluiten. De resterende 4,5 miljard USD wordt aangewend across the country. And studies have shown that when voor het Broadband Technology Opportunities Program om de communities adopt broadband access, it can lead to toegang tot het net te verbeteren en te ontwikkelen voor landelijke hundreds of thousands of new jobs. Broadband can en arme gemeenschappen, alsook voor "public agencies". Het remove geographic barriers between patients and leeuwendeel van die 4,5 miljard USD zal worden gebruikt om their doctors. It can connect our kids to the digital de cartografie van het bestaande net te financieren, innovatie te skills and 21st century education required for the ondersteunen en het openbare informaticapark te moderniseren, jobs of the future. And it can prepare America to run met name in de bibliotheken en het hoger onderwijs. Tot slot werd on clean energy by helping us upgrade to a smarter, er 650 miljoen USD vrijgemaakt om de overstap van analoge tele- stronger, more secure electrical grid." visie naar de nieuwe digitale standaard te vergemakkelijken.
President Obama, commentaar bij de maandelijkse werkgele- genheidscijfers, juli 2010 Sectorale benadering 3.3.2. Informatica : tijging van de maandelijkse tewerkstel ingscijfers in de ICT en bepaalde sectoren, jaarlijkse wijzing  Nijverheid  Computer en electronica  Motorvoertuigen  Chemie Bron: U.S. Bureau of Labour Statistics, octobre 2009 De sector van de informatie- en communicatietechnologieën De groei van uitgaven voor IT-producten en -diensten wordt voor behoorde niet tot de eerste slachtoffers van de crisis. Terwijl de 2010 op 5,5 % geraamd, wat een markt vertegenwoordigt van werkgelegenheid in de sector zich tussen september 2004 en ongeveer 514,5 miljard USD. Vooral het segment van de IT-diensten 2006 begon te stabiliseren na een donkere periode als gevolg trok de sector mee in 2010, met een groei in de uitgaven van van het uiteenspatten van de internetbubble, zorgde de crisis van 5,5 %, wat neerkomt op een bedrag van 229 miljard USD. Daarna 2008 en 2009 er voor dat de jobcreatiegraad tussen september volgen de softwaresector 149,2 miljard USD en de verkoop van 2008 en 2009 met 10 % daalde.
computers 116,1 miljard USD. Beide sectoren hebben sinds de tweede helft van 2009 opnieuw aangeknoopt met de groei. De creatie van nieuwe banen in de IT-sector, die tot in maart Dat gebeurde enerzijds door de heropleving in de Amerikaanse 2008 was blijven toenemen, daalde om in september 2009 uit economie en anderzijds dankzij de lancering van Windows 7 en te komen op een negatief groeipercentage van bijna 2 %. De talrijke updates van softwareprogramma's die tijdens de crisis huidige crisis blijft echter beperkter dan de crisis die de sector waren uitgesteld.
in 2001 trof.
Sectorale benadering De groei in de verkoop van computers zit vooral in het segment  Kansen voor de Belgische ondernemingen: van de notebooks. Deze uiterst draagbare computers waren in 2009 verantwoordelijk voor bijna 60 % van de verkoop en dat Toegepaste ICT voor milieubescherming, gezondheidszorg, aandeel zou volgens Business Monitor International op middel- virtualisering, cloud computing, beheer van de productie en lange termijn nog moeten stijgen tot 81 % in 2014. De reden van de logistiek, notebooks, e-readers, smartphones, VoIP, digitale de snel e groei in dit marktsegment is natuurlijk de economische televisie, 3G- en LTE/4G-oplossingen, uitrustingen en technologie crisis die consumenten ertoe aanzet om minder dure oplossingen voor Wifi en WiMAX, onlinehandel, software voor e-governance, voor hun ICT-noden te vinden.
videogames van de nieuwe generatie, … De Amerikaanse markt is sterk geconcentreerd. De twee grootste pc-fabrikanten, Dell en HP, verdelen onder elkaar 50 % van de markt en de golf van fusies en overnames die momenteel in de sector van de IT6 -diensten aan de gang is, zou de komende jaren moeten aanhouden.
De markt in zijn geheel zal in de periode 2011-2014 blijven groeien. De economisten van Business Monitor International ramen het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage op 5,9 % en dat tot in 2014, waarbij de markt een bedrag van bijna 683 miljard USD zal vertegenwoordigen. Wat de software betreft, verwachten de experts tot in 2014 een jaarlijkse groei van 6,8 %, wat resulteert in een markt ter waarde van ongeveer 194,3 miljard USD. De voornaamste redenen voor dat optimisme zijn de groei die verwacht wordt in de sector van de mobiele en vaste snel e verbindingen, de productinnovatie, met name in de sector van de notebooks, de technologische innovatie o.a. diensten en technologieën voor GPS en een nieuwe manier om zaken te doen, onder meer via de virtualisering van de gesprekken. Het lijdt geen twijfel dat onze ondernemingen zich zul en kunnen positioneren en hun knowhow zul en kunnen uitspelen op deze markt die in vol e beweging is.
6 Dell koopt Perot System, de overname door Xerox van Affiliated Computer Services of HP dat EDS koopt.
Recente succesverhalen 4. Recente succesverhalen SEcTOR: BIOTECHNOLOGIE SECTOR: INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEëN De firma Devgen is actief in de sector van de groene biotechnologie. Ze heeft als doel landbouwers de mogelijkheid te geven meer voedsel op een kleinere e-Xstream engineering biedt consultingdiensten aan voor meerscha- oppervlakte te laten doen groeien, met minder water, meststoffen en arbeid.
lige model en van composietmaterialen en -structuren PMC, RMC, MMC, nano, harde metalen, enz.. Devgen maakt gebruik van spitstechnologische biotechnologie en technologie voor moleculaire reproductie om hoogrendementszaden te De firma ontwikkelt " DIGIMAT ", een platform voor niet-lineaire produceren, net als oplossingen voor de bescherming van de oogst die meerschalige model en van composietmaterialen en -structuren op een lijn zitten met de bescherming van het milieu. Devgen biedt die dat beantwoordt aan de noden van zowel de leveranciers van technologie op de markt aan via twee complementaire strategieën: grondstoffen als de eindgebruikers. DIGIMAT stelt hen voor inno-verende en optimale materialen te ontwerpen, waarbij bespaard ¼ de toekenning van licenties van Devgen-technologie voor de productie wordt op tijd en kosten. " DIGIMAT " levert zijn klanten een optimale van maïs, katoen, soja en andere gewassen in ruil voor financiering totaaloplossing voor modeling die aan de specifieke noden van die voor R&D en de betaling van royalty's; klanten beantwoordt. Het integreert hun productieprocessen: van de ontwikkeling van de materialen gewapende plastics, rubber, enz. ¼ de productie en verkoop van hybride zaden in de belangrijke over de fabricageprocessen mal en via injectie tot het gebruik in het segmenten zoals de teelt van rijst, zonnebloemen, sorghum en parelgierst op het Indische subcontinent en in Zuidoost-Azië.
De groep is sinds 1 oktober 2010 actief in de Verenigde Staten via In zijn eenheid voor de bescherming van gewassen ontwikkelt Devgen een een filiaal in Plymouth, Michigan, onder leiding van Business Deve- nieuw soort van nematicide, een agrochemisch product dat gewassen lopment Manager Keith Parmentier. "Wij zijn zeer verheugd met de beschermt tegen de schade die wordt aangericht door nematoden. Devgen, opening van ons eerste filiaal in de Verenigde Staten", legt Roger A. dat in 1997 werd opgericht en dat vestigingen heeft in Gent, Singapore, Assaker, Directeur-generaal en medeoprichter van e-Xstream engi- Huderabad India en Delaware Verenigde Staten, stelt meer dan 200 neering, uit. " Met onze aanwezigheid wil en we simulatiesoftware en diensten voor spitstechnologische engineering aanbieden om zo de fabrikanten van wisselstukken en de leveranciers van materiaal in de In 2007 werd Devgen US Inc. opgericht. Deze firma met zetel in Pennsylvania fabricage van composietmaterialen en wisselstukken op optimale is voor 100 % in handen van Devgen NV. In mei 2010 kondigde de hoofdzetel wijze te ondersteunen. " een versterking van de positie in de V.S. aan met de commercialisering op de Amerikaanse markt van een nematicide met de naam " Enclosure ".
Na de opening van een filiaal in Luxemburg in 2004 was de opening van een vestiging op Amerikaanse bodem vanzelfsprekend voor de firma " De Verenigde Staten produceren jaarlijks bijna 1,8 miljoen ton arachide- uit Louvain-la-Neuve die reeds in meer dan 15 landen actief is.
noten op een oppervlakte van 500.000 ha. Dat maakt van hen de derde grootste producent van arachidenoten ter wereld en een van de grootste uitvoerlanden met een gemiddelde jaarlijkse export die schommelt tussen 200.000 en 250.000 ton ", zo zegt het bedrijf. " De doelmarkten zijn in de eerste plaats Georgia, Alabama en Florida, waar bijna 57 % van de productie van arachidenoten in de Verenigde Staten plaatsvindt. " De distributie van het product gebeurt door een lokale firma, Helena Chemical Company Recente succesverhalen SEcTOR: INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEëN, SOFTWARE Enfinity, dat in 2005 werd opgericht, is snel uitgegroeid tot een van de grootste producenten van fotovoltaïsche panelen in de wereld. Het Samtech is een van de Europese leiders in de sector van software bedrijf is actief in Noord-Amerika, Europa en Azië. Om zijn projecten voor computer aided engineering. Het bedrijf, dat in 1986 werd te financieren werkt Enfinity samen met ondernemingen die worden opgericht, ontwikkelt en verkoopt de SAMCEF-codes analyse van gefinancierd door investeerders of banken. De firma is ook eigenaar afgewerkte elementen, het platform BOSS quattro multidisciplinaire van zijn portefeuil e productietechnologieën voor hernieuwbare energie. optimalisering en de integratiestructuur Open CAE CASAM. Al die Haar hoofdzetel is gevestigd in het historische centrum van Gent en software beantwoordt aan tal van industriële noden, van de eerste het bedrijf is sinds 2008 ook actief in de Verenigde Staten. Het levert designfase tot de controle op het eindproduct.
er gebruiksklare fotovoltaïsche instal aties aan commerciële klanten, gemeenten en openbare dienstverleners. Enfinity is opgebouwd rond 4 De groep heeft 11 kantoren in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, afdelingen: " Develop " ontwikkeling, " Invest " investeringen, " Technics " het Verenigd Koninkrijk, China, Japan en de Verenigde Staten. Die technieken en " Trade " distributie.
zijn vastbesloten hun klanten kwaliteitsvolle technische ondersteuning en dienstverlening te bieden. De groep is partner van de Dassault- Na de opening van het hoofdkwartier in de Verenigde Staten in maart systemen en beantwoordt aan de ISO-norm 9001:2008.
2010 in Atlanta, Georgia breidde de groep zich verder uit in de V.S. In oktober 2010 besloot Enfinity America Corporation, het Amerikaanse Als gevolg van de snel e groei van haar activiteiten in Noord-Amerika filiaal van de groep, om ClearPeak over te nemen, een onderneming die opende de Luikse firma in oktober 2010 Samtech Inc. in Wichita, eveneens actief is op de fotovoltaïsche markt. Die overname bestendigde Kansas. Die nieuwe onderneming zal als draaischijf fungeren voor de "coast to coast" aanwezigheid van de groep in de Verenigde Staten de Noord- en Zuid-Amerikaanse markten. De groep stelde Freddie en zal het mogelijk maken de 80 jaar ervaring van ClearPeak in de sector Colsoul aan als directeur van zijn Amerikaanse vestiging.
te exploiteren. " Dit is een bevestiging van de graad van betrokkenheid van Enfinity in de Verenigde Staten ", verklaarde Rafael Dobrzynski, Directeur-generaal van Enfinity America Corporation. " The creation of SAMTECH Inc. is a strong, strategic and symbolic message sent to the American " De toplui van ClearPeak, Bob Hopper en Brian Lynch, beschikken over Aerospace industry and to all of our American een wijd netwerk van relaties in onze industrie. Dit zal, in combinatie customers, about SAMTECH's commitment to initiate met de toegang tot het kapitaal van Enfinity, de voltooi ng van tal van a long term partnership. " projecten rond zonne-energie voor de private en de openbare sector Freddie Colsoul, Branch Director & major account manager van SAMTECH Inc, oktober 2010 Volgens beide bedrijven zou 2011 een bijzonder voorspoedig jaar moeten worden voor de Amerikaanse sector van schone technologieën.
" The outlook for commercial solar energy is very positive. The business case for renewable energy has been proven, offering investors and commercial consumers tangible financial benefits " Rafael Dobrzynski, Directeur-generaal van Enfinity America Corporation, juli 2010 Recente succesverhalen UCB Pharma
Le Pain quotidien
SEcTOR: FARMACEUTICA Een van de afdelingen van de UCB-groep is actief in het biofarmaceu- Alain Coumont begon destijds vooral brood te bakken omdat hij er niet tische domein en meer bepaald op het vlak van het onderzoek, de in slaagde een leverancier te vinden die kon voldoen aan de noden ontwikkeling en de commercialisering van innoverende geneesmid- van zijn toenmalige restaurant, le Café du Dome. Ondertussen is de delen, waarbij specifiek de nadruk ligt op het centrale zenuwstelsel en kleine winkel in de Dansaertstraat uitgegroeid tot een multinational immunologische aandoeningen respectievelijk 47 % en 14 % van de met 151 winkels in 19 landen en een omzet van 170 miljoen EUR.
nettoverkoop in 2008. De groep is wereldleider inzake al ergieën en nummer 1 in Europa en Amerika voor epilepsie.
De Verenigde Staten vormen de belangrijkste markt van het merk. In 1997 opende Alain Coumont zijn eerste winkel op het grondgebied De groep stelt wereldwijd meer dan 10.000 mensen tewerk en gene- van Uncle Sam en sindsdien groeit de Amerikaanse tak bliksemsnel. reerde in 2009 3,1 miljard EUR aan inkomsten, waarvoor een hele reeks In 2007 waren er 24 winkels in de Verenigde Staten. Momenteel zijn partnerschappen in al e geledingen van de industrie werden afgesloten. er dat 48, dus 23 meer dan in België. Het bedrijf realiseert er het UCB staat genoteerd op de Euronext-beurs en de hoofdzetel bevindt grootste deel van zijn omzet 48 % van de verkoop, tegenover 13 % zich in Brussel.
in België en 15 % in Engeland en is niet van plan te stoppen nu het zo goed gaat. De hoofdzetel van Le Pain quotidien verhuisde overi- Noord-Amerika en de Verenigde Staten in het bijzonder vormen een gens naar New York en de directeur-generaal van de onderneming, belangrijke markt voor de groep. In 2008 realiseerde de groep 40 % van Vincent Herbert, vestigde zich ook in die stad om de evolutie van de zijn verkoop in Noord-Amerika, tegenover 47 % in Europa. Het Ameri- Amerikaanse markt van nabij te volgen. " We waren van mening dat kaanse avontuur begon in 1936, toen UCB voornamelijk actief was in New York de ideale stad was om le Pain quotidien te herlanceren. de chemie, met de aankoop van het verpakkingsbedrijf Sylvannia. In New York is de hoofdstad van de moderne wereld. Ik ken geen andere de jaren '50 van de vorige eeuw versterkte de groep zijn invloed in de plek die meer symbool staat voor dynamisme, energie, creativiteit Verenigde Staten via een partnerschap met Pfizer, waarbij het aan de en ambitie. En met le Pain quotidien zijn we het aan onszelf verplicht Amerikaanse reus een exploitatielicentie voor Atarax® toekende. Dat van ambitieus te zijn. Het is bovendien belangrijk je hoofdzetel te partnerschap is vandaag nog steeds van kracht.
hebben in de geografische zone waar de verkoop er het snelst op vooruitgaat. Je moet zo dicht mogelijk bij die groei zitten om hem In 2000 lanceerde de firma het anti-epileptische geneesmiddel Keppra® zo goed mogelijk in het oog te kunnen houden. " op de Amerikaanse markt. Met de overname van Whitby Pharmaceuticals en Northampton Medical richtte de groep UCB Inc. op, zijn filiaal in de In juni 2010 opende de groep dan ook een winkel midden in Central Verenigde Staten. In 2006 diende UCB Inc. zijn eerste goedkeurings- Park, wat voor sensatie zorgde in de Amerikaanse pers. Die operatie aanvraag in de Verenigde Staten in voor een biologisch geneesmiddel, kostte bijna 1 miljoen USD, al een al om het Mineral Spring cafe, de Cimzia®. In het verlengde van zijn wereldwijde strategie kondigde de plaats die uiteindelijk werd gekozen, te restaureren.
groep in januari 2010 het einde aan van zijn activiteiten rond primaire gezondheidszorg om zich toe te spitsen op de strijd tegen al ergieën Vincent Herbert beschrijft het Amerikaanse succes van het merk als en problemen met het centrale zenuwstelsel.
volgt: " Die zeer Belgische waarden die wij uitvoeren zijn in bepaalde landen bijna vol edig verdwenen. Het is geen toeval dat le Pain quo-tidien succesvol is in de grote onpersoonlijke Amerikaanse steden. " UCB is extremely grateful to our entire U.S. primary De mensen zijn op zoek naar sereniteit, naar een plek waar ze zich care team. Their hard work and dedication for more geborgen voelen, een beetje zoals thuis. " than a decade laid a strong foundation for UCB's future success in the U.S. " Greg Duncan, voorzitter van UCB Noord-Amerika, januari 2010 A. communicatie en relaties ¼ Amerikanen staan bekend om hun stevige en lange ¼ Amerikanen verliezen niet graag tijd. Schrik niet als ze snel handdruk. Toon van bij de eerste indrukken dat u naar de kern van de zaak gaan. Als u uw bedrijf moet voor- zelfvertrouwen heeft en behoud het oogcontact met uw stel en, wees dan direct en gebruik bij voorkeur feiten en cijfers die tot de verbeelding spreken.
¼ Tijdens die eerste ontmoeting richt u zich het best tot de ¼ Het doel van onderhandelingen is vaak te komen tot een ander met zijn titel, gevolgd door zijn achternaam.
ondertekend contract of toch minstens een mondeling akkoord. Commerciële relaties hebben voorrang op persoon- ¼ De meeste Amerikanen zul en u snel vragen hen met lijke relaties.
de voornaam, of zelfs met hun bijnaam, aan te spreken. Schrik daar niet van, het duidt geenszins op een te ¼ Beslissingen worden genomen met respect voor de hiërarchie. familiaire omgangsvorm. Uw gesprekspartners zul en van u Onderhandelingen in team zijn relatief zeldzaam.
verwachten dat u hen hetzelfde voorstelt. ¼ Het geven van geschenken is geen Amerikaanse gewoonte, ¼ Vaak is Engels de enige taal die Amerikanen spreken. Ze maar zal op prijs worden gesteld. Geschenken worden verwachten dan ook dat u de taal beheerst. Het kan dat meestal aan het einde van de vergadering gegeven, als de uw gesprekspartners te snel voor u spreken. Aarzel in dat zaken afgerond zijn. Een typisch geschenk uit België of uw geval niet om hen attent te maken op uw probleem.
streek is het meest geschikt.
¼ Meestal vinden Amerikanen het niet leuk als er in een gesprek stiltes val en. Het kan dan ook dat ze enkel blijven spreken om die stiltes op te vul en.
D. Visitekaartjes ¼ Aan het begin of het eind van een eerste ontmoeting is het de gewoonte van visitekaartjes uit te wisselen. Die uitwisseling verloopt echter minder formeel dan in andere landen, neem er dus geen aanstoot aan als uw kaartje snel ¼ Time is money ". Men verwacht van u dat u op tijd bent. in een portefeuil e verdwijnt, dit is geenszins als belediging Respect voor termijnen en afspraken is van cruciaal belang in de Amerikaanse zakenwereld.
¼ Aangezien Engels de enige taal in het land is, voorziet u ¼ Sommige gesprekken kunnen tijdens een maaltijd dus het best in visitekaartjes in het Engels.
plaatsvinden, maar dit is niet echt de gewoonte in de Verenigde Staten.
¼ Het kan dat u deelneemt aan informele gesprekken in de marge van de vergadering. Die gesprekken zijn belangrijk voor een ontspannen sfeer. Vaak gaan ze over sport of het ¼ Spreek bij voorkeur niet over politiek of religie vooraleer u uw gesprekspartner persoonlijk kent.
¼ Reizen, sport, werk en eten zijn enkele onderwerpen die de Amerikanen het vaakst aansnijden in informele gesprekken.
¼ De samenleving in de Verenigde Staten is uiterst gejuridiseerd. Vergeet niet de ondersteuning van een advocaat te vragen als u zaken doet met Amerikanen.
6. Nuttige adressen Consulaire afdeling van de Ambassade
van de Verenigde Staten in België

consul: David W. Seckler Flanders Investment & Trade (F.I.T.)
Gaucheretstraat 90 Tel. +32 2 811 43 00 E-mail [email protected] Commercieel en politiek departement van de
Ambassade van de Verenigde Staten in België
Adviseur voor economie en handel: Steven H. Fagin Louizalaan 500, bus 4 Tel. +32 2 811 46 00 Fax +32 2 512 36 44 Agence wallonne à l'Exportation
et aux Investissements étrangers (A.W.E.X.)

Permanente vertegenwoordiging van de Verenigde
Staten bij de Europese Unie

Saincteletteplein 2 Ambassadeur: Z.E. Wil iam E. Kennard E-mail [email protected] Tel. +32 2 811 41 00 Fax +32 2 811 51 54E-mail [email protected] http Ambassade van de Verenigde Staten in België
Ambassadeur: Z.E. Howard W. Gutman Amerikaanse Kamer van Koophandel in België
Handelsstraat 41 Tel. +32 2 811 40 00 Fax +32 2 811 45 00 Tel. +32 2 513 67 70 Fax +32 2 513 35 90 Website www.amcham.be Permanente vertegenwoordiging van België
6.2. In de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties in New York
Permanent vertegenwoordiger: Jan Grauls Belgische Ambassade in de Verenigde Staten
885 East, One Dag Hammarskjöld Plaza, 47th Street, 41st Floor Ambassadeur: Z.E. Jan Matthysen Tel. +1 212 378 6300 consul: dhr. Elie Loos Fax +1 212 681 7618 3330, Garfield Street N.W. 20008 Washington DC Tel. +1 202 333 6900 Fax +1 202 333 3079 E-mail Ereconsulaat in Baltimore
799, Cromwell Park Drive, Suite A Glen Burnie c/o John S. Connor, Inc. 21061 Baltimore Consulaat-generaal in Atlanta
Tel. +1 410 863 0255 consul-generaal: Benoît Standaert Fax +1 410 863 1377 230, Peachtree Street NW, Suite 2710 Tel. +1 404 659 2150 Fax +1 404 659 8474 Ereconsulaat in Boston
1, Lincoln Street, State Street global Advisors, 27th Floor Tel. +1 617 779 8700 Fax +1 617 988 6682 Consulaat-generaal in Los Angeles
consul-generaal: Geert Criel 6100, Wilshire Boulevard, Suite 1200 90048 Los Angeles Ereconsulaat in Chicago
Tel. +1 323 857 1244 1713, West Beach Avenue Fax +1 323 936 2564 Tel. +1 847 214 4670 Fax +1 847 787 5486 E-mail [email protected] Consulaat-generaal in New York
Ereconsulaat in Cincinnati
consul-generaal: Herman Portocarero 1065, Avenue of the Americas, 22th Floor 312 Walnut Street, Suite 1400 c/o Thompson Hine 45202 Cincinnati Tel. +1 212 586 5110 Fax +1 212 582 9657 Tel. +1 513 352 6700 Fax +1 513 241 4771 E-mail [email protected] Ereconsulaat in Dallas
Ereconsulaat in Kansas City
1308, Danbury Drive Mansfield 1411 East, 104th Street, Suite 100 Tel. +1 817 229 4259 Tel. +1 816 898 5147 Fax +1 817 568 7131 Fax +1 816 942 0006 E-mail [email protected] Ereconsulaat in Denver
Ereconsulaat in Lawrence
1900, Wazee Street, Suite 300 Tel. +1 303 295 9703 Tel. +1 516 371 2323 Fax +1 303 295 9701 Fax +1 516 371 6664 Ereconsulaat in Louisville
Ereconsulaat in Detroit
1009 South, 4th Street 40203 Louisvil e 30, Edgemere Road Grosse Pointe Farms Tel. +1 502 584 8583 Fax +1 502 584 1826 Tel. +1 313 530 4436 Fax +1 313 881 1004 E-mail [email protected] E-mail davidcornil [email protected] Ereconsulaat in Miami
Ereconsulaat in Honolulu
261 NE 1st Street, Suite 230 33132 Miami 707, Richardstreet, Suite 600 Tel. +1 305 377 1368 Fax +1 305 428 3013 Tel. +1 808 533 3999 Fax +1 808 533 0144 Ereconsulaat in Milwaukee
Ereconsulaat in Houston
555 East, Wel s Street, Suite 1900 53202 Milwaukee 2009, Lubbock Street c/o The Crispin Company Tel. +1 414 978 5532 Fax +1 414 223 5000 Tel. +1 713 426 3933 Fax +1 713 224 1120 E-mail Ereconsulaat in Moline
Ereconsulaat in Portland
John Deere Road, 4101, 60th Street 2121 NW, Front Avenue 61266-1244 Moline 97209 - 1834 Portland Tel. +1 309 743 1856 Tel. +1 503 226 2121 Fax +1 503 226 9636 E-mail Ereconsulaat in New Orleans
Ereconsulaat in Saint Paul Minneapolis
4500, One Shell Square 70139 New Orleans 283 South, Mississippi River Blvd. Saint Paul Tel. +1 504 585 0151 55105 Minneapolis Fax +1 504 566 0210 Tel. +1 651 699 2528 E-mail [email protected] Fax +1 651 699 4821 E-mail [email protected] Ereconsulaat in Philadelphia
Ereconsulaat in Salt Lake City
1701, Market Street 19103 Philadelphia 47 East, South Temple Tel. +1 215 963 5092 84150 Salt Lake City Fax +1 215 963 5092 Tel. +1 801 240 6642 Fax +1 801 240 3698 E-mail Ereconsulaat in Phoenix
Ereconsulaat in San Antonio
2944 North, 44th Street, Suite 200 85018 Phoenix 106 South, St. Mary Street, Suite 200 Tel. +1 602 852 3870 78205 San Antonio Fax +1 602 852 3878 Tel. +1 210 271 0630 E-mail [email protected] Fax +1 210 225 1951 E-mail Ereconsulaat in Pittsburgh
Ereconsulaat in San Diego
800, North Bell Avenue, Carnegie Office Park IV, Suite 290 Post Office Box 130051 Carlsbad 15106 Pittsburgh Tel. +1 412 279 2121 Tel. +1 760 943 9121 Fax +1 412 279 6426 Fax +1 760 943 9121 Ereconsulaat in San Francisco
Directeur van het bureau in chicago: dhr. Claude STOMP 1663, Mission Street, Suite 400 94103 San Francisco 150 North Waker Drive, Suite 2100 Tel. +1 415 861 9910 Fax +1 415 861 9801 Tel. +1 312 251 0622 Fax +1 312 251 0624 Ereconsulaat in San Juan de Puerto Rico
Economisch en handelsattaché in Los Angeles: mevr. Tonia VAN DE VYVER 14, Cal e San Sebastian Viego 00901 San Juan de Porto Rico 6100 Wilshire Boulevard, suite 1200 Tel. + 787 883 2570 90048 Los Angeles Fax + 787 883 3244 Tel. +1 323 857 0842 E-mail [email protected] Fax +1 323 938 4024E-mail [email protected] Ereconsulaat in Seattle
Attaché IcT-technologie in San Francisco: 2200, Alaska Way, mevr. Annik BOUQUET The World Trade Center Suite 470 155 Montgomery Street, suite 204 94104 San Francisco Tel. +1 206 728 5145 Fax +1 206 770 7923 Tel. +1 415 546 5255 Fax +1 415 546 3144 Ereconsulaat in Virginia Beach
Economisch en handelsattaché in New York: dhr. Marc STRUYVELT 1023, Laskin Road K 23451 Virginia Beach 620, 8th avenue, 44th Floor Tel. +1 757 422 5571 Fax +1 757 491 1845 Tel. +1 212 664 0930 Fax +1 212 664 0944E-mail Flanders Investment and Trade
Technologieattaché biotechnologie in New York: Economisch en handelsattaché in Atlanta: dhr. Jan WAUTERS dhr. Ludwig VAN DEN BOSSCHE 620, 8th Avenue, 44th Floor 235, Peachtree Street NE, Suite 810 Tel. +1 212 664 0930 Tel. +1 404 659 9611 Fax +1 212 664 0944 Fax +1 404 659 9461 Business Development Investments Northern & Eastern USA bij het consulaat in chicago: Eonomisch en handelsattaché bij het consulaat-generaal dhr. Jean-Pierre VASAUNE in New York: dhr. Luc LIPPENS Wal onia Trade Office, c/o Belgian Consulate 1065, Avenue of the America, 22th Floor 333, North Michigan Avenue- Suite 905 Tel. +1 212 399 8522 Chicago, IL – 60601-4186 - USA Fax +1 212 399 8517 Tel. +1 312 961 7738 Fax +1 312 357 1076 Brussel Export kan ook rekenen op de economische en han- delsattachés van het AWEX Eric BLETARD en Bernard Trade and Investment commissioner bij het consulaat- GEENEN en FIT Ludwig VAN DEN BOSSCHE en Tonia VAN generaal in New York: mevr. Edith MAYEUX DE VYVER.
Wal onia Trade and Investment Agency, c/o Consulate General of Belgium Agence wallonne à l'Exportation et aux
1065, Avenue of the Americas, 22nd Floor Investissements étrangers in de Verenigde Staten
New York, NY – 10018 - USA Tel. +1 212 247 6351 Trade and Investment commissioner bij het consulaat- Fax +1 212 247 6392 generaal in Atlanta: Ms. Djazia FILOSO E-mail [email protected] Wal onia Trade Office, c/o Consulate General of Belgium Peachtree Center North Tower Suite 820 225, Peachtree Street, NE Atlanta, GA - 30303 - USA Trade and Investment commissioner in San Francisco: Tel. +1 404 584 2002 dhr. Frédéric DELBART Fax +1 404 584 2004 Belgian Trade Commission, Wal onia Office 155, Montgomery Street, suite 207 San Francisco, CA – 94104 - USA Tel.+1 415 546 5255 Trade and Investment commissioner bij het consulaat Fax +1 415 546 3144 in chicago: mevr. Martine LECLERCQ Wal onia Trade Office, c/o Belgian Consulate 333, North Michigan Avenue- Suite 905 Chicago, IL – 60601 - USA Tel. +1 312 357 0992 Trade and Investment commissioner bij de Belgische Fax +1 312 357 1076 Ambassade in Washington Dc: dhr. Bernard GEENEN Wal onia Trade and Economic Office, c/o Embassy of Belgium 3330 NW, Garfield Street Washington, DC – 20008 - USA Tel. +1 202 625 5852 Fax +1 202 625 6252E-mail , Trade and Investment commissioner in Houston: Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel
dhr. Eric BLETARD 1177, Avenue of the Americas, 8th Floor 10036 New York Belgian Trade Commission, Wal onia-Brussels Office Tel.+1 212 541 0779 5300, Memorial Drive, Suite 625 Houston, TX – 77007 - USA Tel. +1 713 863 1110 Fax +1 713 863 1112E-mail [email protected] onia.be U.S. Department of Commerce
Secretaris voor handel: Gary Locke 1401 NM, Constitution Avenue Invest in America
Tel. +1 202 482 2000 Directeur: Aaron Brickman Fax +1 202 482 2741E-mail 1401 Constitution Avenue Tel. +1 202 482 5199 Fax +1 202 482 3643E-mail Website 1818 NW, H Street Tel. +1 202 473 1000 Fax +1 202 477 6391Website www.worldbank.org Delegatie van de Europese Unie
in de Verenigde Staten

Ambassadeur: Z.E. João Vale de Almeida 2175 NW, K Street 20037 Washington Tel. +1 202 862 9500 Fax +1 202 429 1766E-mail [email protected] www.eurunion.org/eu 6.3. Nuttige websites Portaalsite van de regering van de Verenigde Staten
Ministerie van Defensie
President van de Verenigde Staten
Ministerie van Onderwijs
Vice-president van de Verenigde Staten
Ministerie van Energie
Ministerie van Gezondheid
Amerikaans Congres (Huis van Afgevaardigden)
Ministerie van Binnenlandse veiligheid
Hooggerechtshof van de Verenigde Staten
Ministerie van Huisvesting en Stedenbouw
Amerikaans Hof voor internationale handel
Ministerie van Justitie
Portaalsite van de regering van de gefedereerde
Ministerie van Arbeid
Department of States
Ministerie van Landbouw
Ministerie van Binnenlandse aangelegenheden
Ministerie van Handel
Ministerie van Financiën
Ministerie van Transport
Ministerie van Veteranen
Federal Reserve (Amerikaanse Centrale Bank)
Nationaal Bureau voor Statistiek
Food and Drug Administration
U.S. Patent and Trademark Office
Environment Protection Agency
U.S. Customs and Border Protection
Repertorium van Amerikaanse Kamers
van Koophandel

Flanders Investment and Trade Agence Wal onne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers F.O.D. Buitenlandse Zaken Central Intel igence Agency Wereld Economisch Forum International Monetair Fonds Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling NL EVD Internationaal Britse Kamer van Koophandel Zwitserse economische diensten National Delcrederedienst New Zealand Trade and Enterprise Australian Trade Commission Market Access Database Business Monitor International The Financial Times Biotechnology Industry Organization Agentschap voor Buitenlandse Handel Flanders Investment and Trade Montoyerstraat 3 Gaucheretstraat 90 Tél. + 32 2 504 87 11 Verantwoordelijk uitgever : Marc Bogaerts Auteur : François Bries Grafische vormgeving en uitvoering: Image Plus - communicatie corporate Agence Wallonne à l'Exportation Louizalaan 500, bus 4 et aux Investissements Etrangers Saincteletteplein 2 Tél. + 32 2 800 40 00 Tél. + 32 2 421 82 11 Verantwoordelijk uitgever: Fabienne L'Hoost Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap Auteur: François Bries voor Buitenlandse handel, noch zijn partners (Flanders Grafische vormgeving en uitvoering: Investment and Trade, Agence Wallonne à l'Exportation Image Plus - communication corporate en Brussels Export) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze Gedrukt op papier met een FSC-label kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie. Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agent- Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.
schap voor Buitenlansdse Handel: www.abh-ace.be Datum van publicatie: mei 2011

Source: http://www.abh-ace.be/sites/default/files/downloads/USA%202011%20NL_nl.pdf

agenda.hidalgocounty.us

Bid No: 2013-145-00-00-SMA Buyer: Sandra Montalvo Tel. No: (956) 318-2626 ext 4865 REQUEST FOR BIDS Hidalgo County Sheriff's Office "Legend & Non-Legend Pharmaceuticals BID OPENING DATE: _2013 @ 9:30 a.m. Contact Person: Martha L. Salazar, CPPB, Purchasing Agent Hidalgo County Purchasing Department Physical Address: 2802 S. Business Hwy. 281 -New Administration Building Mailing/Postal Address: 2812 S. Business Hwy. 281 Edinburg, Texas 78539 956 318-2626

Prefeasibility report for setting up of diagnostic centre at district hospital uttara kannada

Prefeasibility Report for Setting up of Diagnostic Centre at District Hospital Uttara Kannada Karnataka Infrastructure Development Department Project Submitted by ICRA MANAGEMENT CONSULTING SERVICES LIMITED, NOIDA Submitted to Karnataka Infrastructure Development Department Infrastructure Development Dept. (PPP Cell), 1 Prefeasibility Report for Setting up of Diagnostic Centre at District Hospital Karwar