S-barackmag.hu

Sárgabarackmag és a B17 vitamin FREKVENCIÁK teljes listája Az eddigi tudás alapján az eredeti teljes gyógyító frekvencia lista, sok betegségre. Frissítettfrekvenciák, ahogy világszerte a kutatók jelentést tettek.
Legutolsó frissítés: January 5, 2009.
-General well-being frequency submitted: 432 Hz. (Az általános jólétifrekvenciája) -Arthritis frequency from a researcher in Texas: 40,994 Hz. (Ízületi gyulladásfrekvenciája) -Fluke frequencies from a researcher in Texas: 6578 Hz. for 3 minutes, then Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin three days later. 14,000 Hz. for 3 minutes, then repeat three dayslater. (Mételykezelése Texas -i kutatótól: 6578 Hz. 3 percen keresztül, azután napokkalkésõbb háromszor ismételni. 14,000 Hz. 3 percen keresztül, azután napokkalkésõbb háromszor ismételni.) -Universal healing frequency as reported by a frequency researcher inCalifornia: 216 Hz. (Egyetemes gyógyító frekvencia: 216 Hz.) - Aresearcher in Texas reported that 20,000 Hz. is a extremely effective frequencyfor general use and especially anti-aging purposes. (20,000 Hz. egy rendkívül hatásosregeneráló és fiatalító frekvencia) -Singing bowl healing frequencies: 306 Hz. 612 Hz. 918 Hz. (Énekedénygyógyítás-frekvenciák:306 HZ) Newly discovered gating frequencies for cancer: run Dr. Rife'sprimary cancer frequencies of 1,604,000 Hz. and 11,780,000 Hz. using a Gatingfrequency of 1300 Hz. or 1330 Hz. with a Gating Duty Cycle of 27%. (Újonnan felfedezett rákellenes frekvenciákat:futtatott Dr.
Rife 1,604,000 Hz elsõdleges rákfrekvenciája 11,780,000 Hz. használó 1300 Hzegy Gating frekvenciája. vagy 1330 Hz. 27 százalék egy Gating DutyCycle-jével.) - Primary cancer frequency used by Dr. Holt in Australia:434 MHz. Morgellons Frequency as reported by researchers: 2114 Hz. -This may be used as a "Gating" frequency in the GB-4000. (- Elsõdleges rákfrekvencia, amitDr. Holt használ Ausztráliában: 434 MHz. Morgellons Frequency ahogy kutatókáltal tett jelentést: 2114 Hz. - Ezt egy Gating frekvenciaként használhatják aGB-4000.) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin -Borrelia (Gulf War Syndrome): Sweep 378,000 Hz. to 382,000 Hz. and also use378,500 Hz. Q:What are the frequencies of the human brain? (Borrelia (öbölháború szindróma): Sweep378,000 Hz 382,000 Hz-hez. és szintén 378,500 Hz-et használ. Q: Mik az emberi agy frekvenciái?) Beta waves range between 13-40HZ. The beta state is associated with peak-concentration, heightened alertnessand visual acuity…. 40HZ beta frequency may be key to the act of cognition. (A Beta hullámok 13 - 40 Hz–ig terjednek. A bétaállamcsúcs-koncentrációval, magasított éberséggel és képpel van kapcsolatba hozvaacuity…. 40 Hz bétafrekvencia kulcsfontosságú lehet az észlelés szempontjából.) Alpha waves range between 7-12 HZ. This is a place of deep relaxation,but-not quite meditation. In Alpha, we begin to access the wealth ofcreativity-that lies just below our conscious awareness - it is the gateway,the entry-point that leads into deeper states of consciousness. Alpha is alsothe home-of the window frequency known as the Schuman Resonance, which isthe-resonant frequency of the earth’s electromagnetic field. (Az alfa-hullámok 7- 12 Hz –ig terjednek. Ez a mély ellazulás egy helye, de nem a meditációé.
Alphában elkezdünk hozzáférni a kreativitás gazdagságához, - ez épp azöntudatos tudatosságunk alatt fekszik - ez a kapubejárat, az a belépés-pont,ami bevezet az öntudat mélyebb államaiba. Az alfa az otthon szintén- azablakfrekvencia, amit a Schuman Resonance-ként ismertek, melyik van az-a földelektromágneses mezõjének a rezonáns frekvenciája. ) Theta waves range between 4-7 HZ.
Theta is one of the more elusive and-extraordinary realms we can explore. It isalso known as the twilight state-which we normally only experience fleetinglyas we rise up out of the depths-of delta upon waking, or drifting off to sleep.
In theta we are in a waking-dream, vivid imagery flashes before the mind’s eyeand we are receptive to-information beyond our normal conscious awareness.
Theta has also been-identified as the gateway to learning and memory. Thetameditation increases-creativity, enhances learning, reduces stress and awakensintuition and-other extrasensory perception skills.
Delta waves range between 0-4 HZ. Delta is associated with deep sleep.
In-addition, certain frequencies in the delta range trigger the releaseof-Growth Hormone beneficial for healing and regeneration. This is whysleep,-deep restorative sleep is so essential to the healing process. (A deltahullámok 0 - 4 Hz –ig terjednek. Adelta mélyalvással van kapcsolatba. –Összeadódnak bizonyos frekvenciák a deltatartományban,elindúl a gyógyulási és újraképzõdési folyamat. Ezért sleep,-deep erõsítõ szeraz alvás alapvetõ a gyógyulási folyamat szempontjából.) 1.
(Frequency F, 73 Hz) For use when cellular activity is hypoactive, such as Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin chronic recurring problems, nonunion fractures and chronic splints and forstimulation of osteoid. It is also helpful in activating humoral and endocrinefunctions. Field work has shown setting 1 helpful in stimulating (tonifying)acupuncture and trigger points and increasing circulation in areas beingtreated, such as wounds when past the acute stage. (Frequency73 Hz) Használata, mikor sejtes tevékenység a hypoactive, mint például akrónikus visszatérõ problémákat kell leküzdeni. Ez aktiváló testnedvi és belsõ elválasztású funkciókbansegít. Sebek gyógyúlásában segít.) 2.
(Frequency G, 147 Hz) For areas of yellow scar tissue that are generally formedinternally on tendons, ligaments and sub-acute (lingering but not chronic)conditions. Field use has shown setting 2 to be helpful in reducinginflammation associated with injuries and infections. This is often called the“universal frequency” because most problems involve inflammation. (Frequency 147 Hz) Általában inakon,ínszalagokon és belsõ gyulladásokon segít. Segítõkészen csökkenti a gyulladásokat, ami sérülésekkel és fertõzésekkelvoltkapcsolatba hozva. Ezt gyakran nevezik azegyetemes frekvenciának, mert a legtöbbprobléma gyulladással jár.) 3.
(Frequency A, 294 Hz.) For tissue of ectodermal origin, such as body openings,skin and nerve. Field applications include wounds, eye injuries and aftersurgery. Setting 3 tends to tone tissue while minimizing the chance ofhemorrhaging fresh wounds or recent surgical sites. It is also good for thetreatment of acupuncture and trigger points, corneal ulcers and ulceratedmucous membranes. This is called the “universal frequency” in acupuncture. (Frequency 294 Hz.) Azectodermal eredet szövetéért,mint például a testmegnyitásokért, bõrért és idegért. A terepalkalmazásoksebeket tartalmaznak, sérüléseket néznek és sebészet után. Setting 3 hajlikarra, hogy szövetet színezzen amíg minimalizálja a lehetõséget, hemorrhagingfriss sebek vagy legutóbbi sebészi weboldalak. Ez szintén alkalmas azakupunktúra és ravaszpontok bánásmódjára, corneal fekélyek és ulceratednyákhártyák. Ezt akupunktúrában nevezik azegyetemes frekvenciának.) 4.
(Frequency B, 587 Hz.) For circulatory and lymphatic stimulation and treatmentof tissue of endodermal origin, such as GI tract, liver and pancreas. In fieldapplications, setting 4 has been used in conjunction with 5 and 2 for tendon,ligament, joint and other injuries where reaching secondary levels of tissue isneeded. (Frequency 587 Hz.) Keringési és limfatikusserkentésért és az endodermal eredet szövetének a bánásmódjáért, mintpéldául a GI területért, májért és hasnyálmirigyért. Terepalkalmazásokban 4-etbeállítani ínért, ínszalagért, ízületért és másikért volt használt 5-tel és2-vel együtt olyan sérülések, ahol a terjedõ helyettes kiegyenlítõdik, szövetre Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 5.
(Frequency C, 1174 Hz.) For tissue of mesodermal origin, such as bone, joints,ligament, viscera and tendon. Field experience has shown setting 5 to beespecially good for tendon and ligament injuries when used with 4 and 2. Italso helps in relaxing large muscle groups.
(Frekvencia 1174 Hz.) A mesodermal eredet szövetéért, mint például acsontért, ízületekért, ínszalagért, zsigerekért és ínért. A tereptapasztalatmutatkozott miközben 5-öt vett rá, hogy legyen különösen alkalmas ínra ésínszalagsérülésekre, mikor használt 4-gyel és 2-vel. Ez szintén nyugtató nagyizomcsoportokban segít.) 6.
(Frequency D, 2349 Hz.) For chronic conditions not responsive to setting 3 or5. Field experience shows setting 6 to be a good supplement to 3 when healingprocesses appear to reach a plateau. (Frekvencia 2349 Hz.) Krónikus állapotokért,amik nem fogékonyak arra, hogy beállítják 3-at vagy 5 Fieldet, tapasztaljbemutatókat, amik 6-ot vesznek rá, hogy legyen egy 3-hoz készült jókiegészítés, amikor a gyógyulási folyamatok úgy tûnnek, hogy elérnek egyfennsíkot.) 7.
(Frequency E, 4698 Hz.) For pain control, primarily when C nerve fibers aretransmitting to dorsal root ganglia and when involvement of neurotransmittersis of physiological importance. Field experience shows 7 to help suppress painand to sedate acupuncture and trigger points and aid in diminishing excesscalcification associated with chips, spurs and arthritic conditions. (Frequency 4698 Hz.) Gyötörj irányítást elsõsorban,amikor Cidegszál dorzális alaphang-idegdúcokba közvetítõ és az, hogy aneurotranszmitterek belekeveredése mikor élettani fontosságú. Atereptapasztalat 7-et mutat hogy segítsen fájdalmat elnyomni és akupunktúrát ésravaszpontokat és segítséget a csökkenõ többletelmeszesedésben nyugtasson, amikchipekkel, sarkantyúkkal és ízületi gyulladásos feltételekkel voltakkapcsolatba hozva.) -Resonant frequency of silver (metal): 43.3 Hz (as reported by Dr. ToshihikoYayama from Japan) (Az ezüst rezonáns frekvenciája(fém): 43.3 Hz (ahogy Dr. Toshihiko Yayama által jelentést tett Japánból) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Avery power frequency reported by a user for worms/parasites: 1552 Hz MosquitoRepeller Frequencies: 45 Hz to 67 Hz (This is the frequency range of the soundof dragonfly wings. The dragonfly is the mortal enemy of the mosquito. (Egy nagyon a hatalomfrekvenciaféreg/élõsködõért tettjelentést egy felhasználó által: 1552 Hz Mosquito Repeller Frequencies: 67 Hz-hez 45 Hz (ez a szitakötõszárnyakhangjának a gyakorisági skálája. A szitakötõ a szúnyog halálos ellensége.) Very powerful healing and balancing frequency: 8.01 (Nagyon erõteljes gyógyító és egyensúlyozó frekvencia: 8.01) BloodClearing and Purification Frequency: 66.5 (Vértisztás éstisztítás frekvencia: 66.5) BirdFlu Virus Frequencies (MADÁRINFLUENZA) : 728 800 880 7760 8000 8250 Sedationor pain relief also nice to use as the last frequency of a set of frequencies: 304 Nyugtatásvagy fájdalommegkönnyebbülés egy készlet frekvencia utolsó frekvenciájakéntvaló felhasználásra jó szintén: 304) ChronicFatigue Syndrome Frequencies: (Krónikusfáradtságszindróma frekvenciák): 465 660 666 727 787 880 1550 2127) New"Chemtrail" Frequencies (Új kémiai frekvenciák): 33, 878, 872, 16, 939, 436, 8, 469, 718, 4, 234, 859 MasterCentral Nervous System Frequency: Release of emotional problems blocksseizures: but does nothing once seizure starts: (Sajátítsel központi ideges rendszerfrekvenciát: Az érzelmi problémák kibocsátásamegragadásokat torlaszol el: de nem tesz semmit egyszer megragadáskezdések)6000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin -Epstein Barr Virus Frequencies (have also been used for Mononucleosis): EpsteinBarr Virus Frequencies (használjanak Mononucleosisra szintén): 660 728 787) -Lyme Disease Frequencies: Lymebetegségfrekvenciák 450 465 652 1103 1500 4200 - General Environmental Balancing Frequency: Általános környezeti egyensúlyozó frekvencia 728 - Staph. Aureus 378 and 381KHz (- StaphAureus 378 és 381 KHz) -Clostridium Botulinum 361.0: 364.55 KHz (- ClostridiumBotulinum 361.0: 364.55 KHz) -Beta Streptococcus 380.6: 387.4 KHz (- BetaStreptococcus 380.6: 387.4 KHz) - Staph. Aureus 378 and 381 KHz (- Staph Aureus 378 és 381 KHz) - Clostridium Botulinum 361.0:364.55 KHz (- Clostridium Botulinum 361.0: 364.55 KHz) - Beta Streptococcus 380.6: 387.4KHz (- BetaStreptococcus 380.6: 387.4 KHz) - Strep. Mitis 313.8: 321.1KHz (Egybaktérium faj, mely megtalálható az emberi szájon, torokban.) - Strep. Pyogenes 360.5: 375.3 KHz - Strep. Sp Group G 368.15: 368.85KHz - Bacillus anthracis 393.5: 398.05KHz (- Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Bacilus antraksz 393.5: 398.05 KHz) - Bacillus anthracis (2nd range).363.2:365.3 KHz - Bacillus anthracis (3rd stage).359.4:370.5 KHz - Lactobacillus acidolphius 346.05:351.65 KHz (barátságos bélbaktérium) - Corynebacterium diptheriae 340.0:344.0 KHz - Bordetella Pertusis 329.85- 332.25KHz (Szamárköhögésbaktérium) - Lyme Frequencies: 328, 336.4, 347, 366, 382.2, 385, 394.7,672.7, 749.2, 764.4, 918, 1317, 1364.9, 1369.8, 304 (-Lyme kór frekvenciái: 328, 336.4, 347, 366, 382.2, 385, 394.7, 672.7, 749.2,764.4, 918, 1317, 1364.9, 1369.8, 304 ) - Sedation or pain relief, also nice to use as the lastfrequency of a set of frequencies Fibromyalgia and Joint Pains - This set has many positivereports of symptomatic relief lasting from several days to almost a week. 650,625, 600, 240, 95, 522, 2900, 28 (- Nyugtatás,fájdalomkönnyítés, egy készlet frekvencia utolsó frekvenciájaként valófelhasználásra jó szintén.
- Fibromyalgia és Joint Pains - ennek a készletnek ajellegzetes megkönnyebbülés sok pozitív jelentése van néhány naptól tartósmajdnem egy hét. 650, 625, 600, 240, 95, 522, 2900, 28) (- Fibromyalgia ések Joint Pains - ennekegy készletnek egy jellegzetesek megkönnyebbülések sokpozitív jelentésefurgon néhány naptól tartósokmajdnem egy hét. 650, 625, 600, 240, 95, 522, 2900, 28 Nehezen felismerhetõ betegség) - Lyme Disease 432, 484, 610, 690, 790, and 864 - Pleasenote the use of these frequencies has produced what is known as a HerxheimerReaction. As the spirochetes die, they release a protein toxin that can producejoint pains, weakness, and general malaise for a few days following exposure.
It has been suggested that one start slow with but a minute of exposure andthen gradually increase the exposure time. One should not repeat an exposureuntil all effects and symptoms of the previous exposure have cleared (- Lyme Disease 432, 484, 610, 690, 790, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin és 864 – (Please feljegyzés ezeknek a frekvenciáknak ahasználata termelte azt, amit egy Herxheimer Reactionként ismernek. Ahogy a spirochetesekmeghalnak, kibocsátanak egy olyan fehérjeméreganyagot, ami közös fájdalmakattermelhet, gyengeség, és általános gyengélkedés néhány expozíció utáni napért.
Azt javasolták az az egy kezdés lassul de egy perc expozíció azután fokozatosannöveli az expozícióidõt. Az embernek nem kellene ismételnie egy expozíciót,amíg az elõzõ expozíció minden hatása és tünete kitisztult.
- Helicobacter Pylori - 676 linked as a causative agent instomach ulcers 728. A type of Cancercell found in blood of people with Multiple Myeloma. Causes the cells todisintegrate according to one researcher (- Helicobacter Pylori - 676, amitgyomorfekélyekben kapcsoltak össze okozó ügynökként, a rákos sejtnek a 728 Atípusa, amit Multiple Myelomával az emberek vérében találtak. Azt okozza, hogya cellák egy kutató szerint bomoljanak fel) - Flu Virus 728, 800, 880 , 7760, 8000, 8250 2050, 2180, 2452 - Non responsive to Cancer at 2128 or 2008.
It has been suggested that these Cancers are formed in response to some different stimulusthan commonly occurs. (- Influenza vírus 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250, 2050,2180, 2452 - 2128-nál vagy 2008-nál nem fogékony Cancernek. Azt javasolták azezek Rákokat alakítanak valami különbözõ ösztönzésre adott válaszban mintáltalában történik) - Cataracts - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187,2195, 2211 664, 764 - very beneficial for emotional ties to diseases.
664 has apparently caused people to giggle especially in a group exposuresetting 660, 728, 787 Epstein Barr virus also has been used forMononucleosis 1234, 3672, 7344 Opens bronchioles makes breathing easierseems to be helpful for asthmatics. Also is quite sedating.7344 seems to workbest of the three Sharpens Eyesight 350, 360 (Hályogok - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335,1654, 2187, 2195, 2211 664, 764 - betegségekbe nagyon üdvös az érzelmi nyakkendõkre. 664 látszólag aztokozta, hogy az emberek különösen kuncogjanak egycsoportexpozícióbeállításban 660, 728,787 Epstein Barr vírus szintén Mononucleosisra használták 1234, 3672, 7344 Opens bronchioleskönnyûbbé tesz légzést úgy tûnik, hogy asztmásokért segítõkész. Szintén eléggényugtató.7344 úgy tûnik, hogy legjobban mûködik az három Látást élesít 350, 360) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Herpes Zoster 1489, 1500, 1550, 2489 - relieves acuteoutbreak, but does not remove dormant form from body. Use of 2489 for about 30minutes seems to provide long term benefits (Herpes Zoster 1489, 1500, 1550, 2489 - enyhítéles kitörés, de nem távolít el szunnyadó alakot testrõl. 2489-es használatkörülbelül 30 percen keresztül úgy tûnik, hogy hosszú haszon kifejezést nyújt) - Menieres Disease - Removed all pain associated with. 9Hz (Menieres-szindróma- Removed minden fájdalom asszociált. 9 Hz) - Hand Tremors 470 - stopped involuntary tremors in lefthand of a person with multiple sclerosis 463 and 466 stopped involuntary tremors in a person withbrain tumors 915 and 918 plantar wart - use long exposure time - 15 to 30minutes on each frequency (Hand Tremors 470 - önkéntelen reszketéseket állított le egymultiple sclerosisszal rendelkezõ egyén bal kezében 463 és 466 önkéntelenreszketéseket állított le egy agyi daganatokkal rendelkezõ egyénben 915 és 918 plantarszemölcs- hosszú expozícióidõt használ - 15-30 perc mindegyik frekvencián) - Prostatitis 2050 and 2250 - 10 to 15 minutes on eachfrequency. Use for a short interval will aggravate prostatitis! 3.6 and 6.3 Hzhave been reported as being able to keep a person from becoming angry (Prosztatagyulladás2050 és 2250 - 10-15 perc mindegyik frekvencián. A szükség egy rövid idõközreprosztatagyulladást fog súlyosbítani! 3.6 és 6.3 Hz-et jelentettek ahogy képes, hogy megakadályozza, hogy egy személydühössé váljon) - Nausea and abdominal cramps 72, 95, 190, 304 (Émelygés és hasigörcsök 72, 95, 190, 304) - Chlamydia infections 866, 430, 2213, 620 6000 - A master Central Nervous System Frequency. Release ofemotional problems, blocked seizures - but does nothing once seizure starts,stopped tremors in hands in person with Parkinson's disease (Chlamydiafertõzések866, 430, 2213, 620 6000 - egy fõ Central Nervous System Frequency. Az érzelmi problémákkibocsátása, zárolt megragadások - de semmi egyszer megragadáskezdések,kezekben állított le reszketéseket Parkinson-kórral rendelkezõ egyénben) - Hepatitis C - used by a Dr. in France to good effect.
Exposures were of only 45 seconds on each frequency. Longer exposures had noeffect. 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189 (Májgyulladás C - használt egy dr.
Franciaországban jó hatással. Expozíciók volt csak 45 másodperc mindegyikfrekvencián. Hosszabb expozícióknak nem volt hatásuk. 728, 166, 224, 317, 727,787, 880, 2189) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Multiple Sclerosis - Use of 5000 Hz for 30 minutes everyother day, used the above Hep C protocol on alternate days. So one day 5000,next day Hep C. One should start the 5000 at about 10 minutes and work up intime slowly watching for detox reactions. (Multiple Sclerosis - Use minden másnap 30percen keresztül 5000 Hz, váltakozó napokon használta a fenti Hep C protokollt.
Annyira egy napon 5000, másnapi Hep C Onénak kezdõdnie kellene az 5000körülbelül 10 percnél és lassan idõben feljebb lép miközben detoxreakciókértvigyáz.) - Psoriasis - From New Zealand comes this protocol 2180,2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304 (Psoriasis - From New Zealand jön ez a protokoll 2180, 2128,2008, 1552, 880, 784, 664, 304) Systemic Lupus Erythematosis (SLE) - 633, 2125, 2008, 3612,802, 2489, 702 (Rendszeres lupusz Erythematosis (SLE) - 633, 2125, 2008, 3612, 802,2489, 702. Lupus egy krónikusautóimmun betegség, amely gyulladás formájában jelentkezik az arra hajlamosegyéneknél.) - Fruit Flies - 2167Hz reported by someone in theNetherlands (Gyümölcsrohasztó baktérium, penész) - Chronic Fatigue Syndrome - 2127 , 465, 660, 666, 727, 787,880, 1550. Also used parasite frequencies (Krónikus fáradtságszindróma - 2127, 465, 660, 666, 727,787, 880, 1550. Szintén használt élõsködõfrekvenciák) - Round Worms - 104, 332, 422, 721, 942, 3212, 240, 688, 20,120 (Borzalmas betegségek okozója ez a fonalféreg, hengeresféregmely a belekben tanyázik) - Flukes - 143, 275, 676, 763, 524, 854, 945, 651, 435, 524 (Májban, vérben, vékonybélben élõskõdõ féreg,borzalmas betegségek okozója) - Incessant worrying - 6130 Hz - Gall Bladder- 20, 727, 787, 880, 5000 (epehólyag) - Pleural Efffusion - 787, 474, 612, 361 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Basal Cell Skin Carcinoma - 2116, 760, 2280 directexposure of the lesion to light from the tube helps as does pulsing the audiooutput. About 30 minutes exposures at 2116 seemed optimal, 760 and 2280 at 5minutes each (BasalCell Skin Carcinoma - 2116, 760, 2280 elküldi a sérülés expozícióját fénynek acsõsegítségekrõl ahogy pulzáló az audióoutput. Körülbelül 30 percig azexpozíciók 2116-nál optimálisnak látszottak, 760 és 2280 5-kor megfogalmazzamindegyiket) - Chem Spray Related Illness - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6,684.1, 113, 779.9, 829.3, 279.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062,673.9, 690.7 - Muscular Dystrophy - 2900 was reported by two people tohelp stamina and muscular coordination (Muscular Dystrophy - 2900 jelentette két ember segítõállóképességbeés izmos koordinációra) - Diabetic Foot Infection - 1865, 802, 787, 465, 444, 125,95, 72, 48, 304 , scan from 2000 to 2200. Saved a persons diabetic toe fromamputation (Diabetic Foot Infection - 1865, 802, 787,465, 444, 125, 95, 72, 48, 304 , scan from 2000 to 2200. Spórolt egy személyekcukorbajos lábujj amputálásról) - Rheumatoid Arthritis - 15, 324, 528 (Reumatikus izületi gyulladás) - Cervical Cancer - 2288, 2944 to 2968 as a scan (Cervical Cancer -2288, 2944-2968 letapogatásként) - Bruce Stenulson has reported on a set of frequencies hecalls "Mickie's Magic Three" which consists of 324 Hz 528 Hz and 15Hz in that order. (Bruce Stenulson jelentette egyolyan készlet frekvencián, amit hív Mickie Magic Three-jének, hogy melyik áll324-bõl Hz 528 Hz és 15 Hz abban a rendben.) - Normalize Adrenal Function 1335 Hz (Mellékvese-funkciót normalizál) - Normalize Pituitary Function 635 Hz (Agyalapi funkciótnormalizál) - Stimulate Increased / Normalized HGHProduction [Pituitary] 1725 Hz, 645 Hz, 1342 Hz (Serkent növekedett / normalizált HGH termelés [agyalapi]) - Stimulate Normal Pineal Function 480 Hz (Serkent normálisPineal funkció) - Stimulate Normalized Hypothalamus Function1534 Hz, 1413 Hz, 1351 Hz Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin (Normalizált hipotalamuszt serkent funkció) - Normalize Endocrine System Function 1537 Hz (Belsõelválasztású mirigyeket normalizál) - Stimulate / Normalize Immune System Function835 Hz (Serkentiaz immun rendszert, normalizál) - Stimulate Normal Colon Function 635 Hz (Általános serkentõfunkció) - Stimulate Normal Thyroid Function 763 Hz (Normálispajzsmirigy mûködést serkent) - Normalize Progesterone Levels ; (in sequence )763 Hz, 1446 Hz, 1443 Hz, 763 Hz - Normalize Estrogen Production Levels : male& female 1351 Hz (Normalizálja az ösztrogén termelést hím & nõstény) - Normalize Testosterone Production Levels: Male1444 Hz (Tesztoszteront termelést normalizál, férfi) - Normalize Testosterone Production Levels:Female 1445 Hz (Tesztoszteront termelést normalizál, nõ) - Stimulate Normal Pancreas Function 654 Hz (Serkenti anormális hasnyálmirigy mûködést) - Stimulate Normal Liver Function 751 Hz (Normális élõfunkciótat serkent) - Stimulate Normal Kidney Function 625 Hz (Normálisvesefunkciót serkent) - Stimulate Normal Heart Function 696 Hz (Normálisszívfunkciót serkent) - Normalize Blood Pressure 15 Hz (Vérnyomástnormalizál) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Stimulate Normal Nervous System Function 764Hz (Normálisideg rendszerfunkciót serkent) - Stimulate Normal Lymph System Function 676 Hz (Normális nyirkotrendszermûködést serkent) - Stimulate Increased Lymph System Circulation15 Hz (15.2 Hz) Serkenti a nyirokrendszer mûködését) - Stimulate Normalized Blood Circulation 337 Hz (normalizálja avérkeringést) - Stimulate Increased Blood Flow / Circulation17 Hz (Fokozzaa vérkeringést) - Normalize Red Blood Cell Production 1524 Hz (Vörösvértesttermelést normalizál) - Normalize White Blood Cell Production 1434 Hz (Fehérvér termeléstnormalizál) - Normalize Hemoglobin Production 2452 Hz (Normalizálja ahemoglobin termelést) - Stimulate the Reinforcement of DNA Integrity528 Hz (Serkentia DNS integritás mûködést) - Stimulate the Reinforcement of RNA Integrity637 Hz (Serkentia RNA integritás mûködést) - Stimulate Clarity of Thought / Mental Function35 Hz (Serkentia gondolat tisztaságát / szellemi funkció) - Stimulate the Stabilization Of Emotional States15 Hz (Serkentiaz érzelmi funkciókat) - Stimulate The Clearing of Emotional Trauma /Energy Blocks 15 Hz (Serkenti az érzelmi trauma tisztánlátást) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Stimulate The Balancing Of SpiritualWell-Being 1565 Hz (Serkenti a lelki jólét kiegyensúlyozását) - Reduce Chemical Sensitivity 443 Hz (Csökkenti a vegyiérzékenységet) - Reduce Electrical Sensitivity 657 Hz (Csökkenti azelektromos érzékenységet) - Stimulate the Normalization of CalciumMetabolism 326 Hz (Serkenti a kálcium-anyagcserenormalizálását) - Stimulate the Healing Of Nerves 2.0 Hz, 657Hz, 10,000 Hz, 5,000 Hz (Serkenti az idegek gyógyítását) - Stimulate The Healing Of Bones 7.0 Hz (Serkenti acsontok gyógyítását) - Stimulate the Healing Of Ligaments 9.7 Hz (Serkenti azínszalagok gyógyítását) - Stimulate The Healing Of Muscles 13.5 Hz (Serkenti az izmokgyógyulását) - Stimulate the healing of Capillaries 15.2 Hz (SerkentiCapillarisok gyógyítását) - Reduce Swelling of Herneated Disc 25.4 Hz; 326Hz, 15 Hz - Reduce Excess Fluid Retention in Joints &Tissues 15 Hz, 24.3 Hz - Reduce General Back Pain (Fibromyalgia) 326Hz to 328 Hz (Általános hát fájdalmat csökkent (Fibromyalgia) - Stimulate Inocine Production (strokerecovery, etc.) 2642 Hz - Accellerate the healing & clearing ofscarring 5.9 Hz Recap of known flu virus frequencies.
Influenza mutates to new strains constantly but these may be helpful. See alsoInfluenza Grippe and Influenza Virus. Use all frequencies for 5 minutes ifnecessary.
Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin (Az ismert influenzavírus-frekvenciák ismétlése. Azinfluenza állandóan újjá alakul át, de ezek segítségre lehetnek. InfluenzaGrippe és Influenza Virus. 5 percen keresztül használj minden frekvenciát haszükséges.) - Influenza 727 770 776 780 787 800 880 5375 7760 8000 82501,674,000 (6539) 7766 7764 7762 7760 7344 5000 3672 2720 2050 2008 1947 16741550 1500 1234 885 880 875 800 786 728 683 512 464 440 304 20 - Influenza aches and respiratory (use 7760 and 7766 for 10min all others for 5): 440 512 683 728 784 787 800 875 880 885 2050 2720 50007760 7766 304 - Influenza with Fever v: 954 889 841 787 763 753 742 523513 482 469 461 425 341 332 - Influenza and Cold 1 (winter 01 to 02): 959 962 - Influenza general 1 (winter 98 to 99): 6984 6986 6988 69906992 6994 6996 6998 7000 7002 7004 7006 7008 7010 7012 7014 7016 - Influenza 1 99 00: 10000 880 727 330 728 - Influenza 2 99 00: 440 465 613 666 727 787 800 1000 500010000 - Influenza with respiratory 1 (winter 99 to 00): 47 11912398 2544 5608 7760 7766 672 674 676 678 680 647 649 651 653 1215 724 726 728730 732 746 768 687 - Influenza 1957 A Asian: 768 574 - Influenza 1978: 844 814 610 - Influenza 1979: 123 513 522 565 788 601 - Influenza 1983: 424 730 734 428 - Influenza 1989: 216 322 627 703 748 - Influenza 1993: 522 615 778 850 959 - Influenza 1993 secondary: 207 254 580s 848 947 7967 8910739 741 760 765 773 915 - Influenza 1994: 689 697 699 798 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Influenza 1994 secondary: 337 690 868 869 702 727 729 776779 - Influenza 1997 1998: 2008 880 787 727 35 20 465 - Influenza 2003 2004 1: 7344 3672 1234 880 743 727 683 464452 333 72 200 93.9 2720 2489 1800 1600 1550 885 875 832 802 787 776 766 1500832 787 650 625 600 465 144 582 - Influenza Asian grippe A: 516 656 434 - Influenza autumn 1998 (use 8700 and 7760 for 15min): 250465 8210 8700 7760 - Influenza Bach Poly: 122 350 487 572 634 768 823 1043 1272764 771 - Influenza grippe general: 343 500 512 541 862 1000 11923012 3423 10223 - Influenza grippe vapch: 153 343 - Influenza grippe 1986 tri: 532 588 660 662 664 666 668 670994 462 712 - Influenza grippe 1987: 140 332 581 953 4868 730 - Influenza grippe 1988: 267 536 568 2050 752 781 - Influenza grippe 1989: 353 536 874 - Influenza grippe 1990: 541 560 656 - Influenza haemophilus: 542 552 885 959 734 633.1 2532.4 - Influenza haemophilus type B (can cause a type ofmeningitis): 652 942 483 731 746 - Influenza spanish: 462 787 - Influenzum toxicum: 854 - Influenza triple nosode: 421 632 1242 1422 1922 3122 - Influenza V grippe: 861 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Influenza V2 grippe: 324 652 653 - Influenza V3 grippe: 550 553 - Influenza V4 grippe: 232 352 2558 - Influenza V5 grippe: 945 518 - Influenza V75 Victoria: 343 316 1020 - Influenza VA2 grippe: 334 472 496 833 836 922 728 - Influenza VA2L grippe: 447 - Influenza virus general: 728 800 880 7760 8000 8250 - Influenza virus 1991 1992: 153 345 387 758 984 985 - Influenza virus 1991 1992 secondary: 330 332 334 336 338340 350 352 354 356 358 360 525 632 740 761 762 776 777 780 - Influenza virus 1992 1993: 535 946 - Influenza virus 1992 1993 secondary: 272 534 566 668 674776 782 947 632 640 713 715 742 773 777 - Influenza virus 1993 1994: 757 885 895 969 - Influenza virus 1993 1994 secondary: 447 457 597 756 764776 798 878 967 9090 663 720 728 729 745 762 764 770 773 779 - Influenza virus A: 322 332 776 - Influenza virus A 1974: 442 - Influenza virus A Port Chalmers: 622 863 - Influenza virus B: 468 530 532 536 537 568 722 740 742 744746 748 750 1186 679 - Influenza virus B Hong Kong: 555 - Influenza virus swine: 413 432 663 839 995 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Influenza virus British: 558 932 Unknown pathogens (Ismeretlen kórokozók) - 384.3:387.2 KHz - 367.9-375.05KHz - 326.95:331.5 KHz - 293.2.
297.4 KHz - 378.8:383.05 KHz - 294.7:298.25 KHz - 233.1:238.2 KHz - 384.95: 387.05KHz The following is a listing of the known MORs ascompiled by Dr. Robert P. Stafford M.D. a physician who worked with anoriginal Rife machine from 1957 to 1963: (A következõ az ismert MORs egy listája ahogy összeállítottDr. Robert P Stafford M.D. Õ egy olyan orvos, aki 1957-tõl 1963-ig egy eredetiRife géppel dolgozott) - Staphlococci 728 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Pneumococci 776 - Streptothrix (fungus) 784 - Streptococci 880 - Typhoid Bacteria 712 - Typhoid Virus 1862 - Bacillus Coli Rod Form 800 - Bacillus Coli Virus 1552 - Tuberculosis Rod Form 803 - Tuberculosis Virus 1552 (same as B-Coli) - Sarcoma (all forms) 2008 - Carcinoma (all forms) 2128 Mexican Clinic Frequencies (Mexikói klinikai frekvenciák) Frequencies (4 min. each) Total Time (Frekvenciák (4perc mindegyik) teljes idõ) - General Program: 20 60 95 125 225 427 440 660. 32 min.
- Cancer (Rák): 663 727 778787 *802,880,1050 1550 2008,2050 2127. 44 min.
- Candida Albicans: 20 60 95 125 225 427 727. 28 min.
- Cystic Fibrosis: 660 727 778 787 *802,880. 24 min.
- Epstein Barr Virus: 428 660 727,778 787. 20 min.
- Parasites: 20 60 95 125 440. 20 min.
*802 Hz. should not be used if a healthy colon is involvedas it may kill both beneficial and detrimental bacteria.
Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin *802 Hz. nem szabad használni, mert az egészségesmûködésben játszik szerepet, ez megölhet minden jótékony és káros baktériumot.
- Crohn's and other bowel problems (Crohnés másik bélproblémák) (v): 141 488 866 468 782 664 604 187 543 1423 972110 133 979 173 233 672 510 447 350 - Canker Sore (Fekély, seb)(v): 888 880 848 846 831 685 742 734 1043 944 782 591 480 423 343 339 322 832556 808 534 460 424 246 - Chronic Fatigue (Krónikusfáradtság) (v): 1902 1000 959 649 568 243 922 2422 730 1522 116 1489 962172 1333 - Dental Infections (Fogászatifertõzések) (v): 981 138 142 177 183 210 222 233 436 534 626 723 835 8755227 7059 - Colitis and Diarrhea (Vastagbélgyulladásés hasmenés) (v): 152 344 433 454 621 1550 880 727 787 465 5000 - Influenza with Fever (Influenzalázzal) (v): 425 461 513 753 763 954 332 341 469 482 523 742 787 841 889 - Fungus and Mold (Gomba és penész) (v): 728 880 784 464 886 414 254 344 2411321 555 942 337 766 1823 524 374 743 132 866 594 158 512 623 774 1016 222 242565 592 623 745 933 1130 1155 1333 1833 4442 - Mold and Fungus (penész és gomba)(v): 728 880 784 464 886 414 254 344 2411 321 555 942 337 766 1823 524 374 743132 866 594 158 512 623 774 1016 222 242 565 592 623 745 933 1130 1155 13331833 4442 - Gulf War Syndrome (Öbölháború szindróma) (v): 1370 633 639 578 866 136255 975 2688 771 5419 6007 1365 7755 533 435 253 392 714 837 - Herpes (v): 165 141 383 450 629 - Hepatitis (Májbetegség)(v): 987 781 534 934 878 786 876 842 922 528 224 321 558 334 563 213 477 562317 166 - Lyme and Rocky Mtn. Spotted Fever (Lymekór, foltos láz) (v)- 7989 1590 239 846 422 417 1455 39975 40439 884 797758 693 673 577 4870 4880 578 128 579 - Rocky Mtn. Spotted Fever and Lyme (v)- 7989 1590 239 846422 417 1455 39975 40439 884 797 758 693 673 577 4870 4880 578 128 579 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Mercury (Higany) (v)- 7548 49 47 MS (v): 938 741 739 477 433 253 112 660 682 324 572 242 442342 520 841 338 532 322 344 343 862 2145 - Parasites (Élõsködõk) (v): 1522 829 827 749 732 605 967 741 854524 172 942 422 633 411 604 591 4122 102 344 - Parkinson's (Parkinson kór)(v): 577 742 134 611 310 827 442 871 314 1422 733 569 531 813 744 840 658 5244334 172 - Pneumonia (Tüdõgyulladás) (v): 568 440 542 532 877 838 748 522746 520 967 765 2688 6007 2581 2356 5423 5420 5421 5419 - Scleroderma (Bõrgyulladás)(v): 4334 42046 44178 49847 55687 67868 75969 35237 54778 44837 39703 3188834112 36769 42938 38882 48686 30121 64734 44679 70542 48450 - Shingles (Övsömör) (v):1577 1544 574 573 572 554 223 3343 787 2323 738 716 668 446 425 345 542 423 934411 134 786 643 453 563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887 - Staph and Strep (v): 542 423 934 411 134 786 643 453 563333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887 128 1902 727 935 1060 1109 643 10509646 9647 1010 985 - Strep and Staph (Staphylococcalés sztreptokokkuszos fertõzések) (v): 542 423 934 411 134 786 643 453563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887 128 1902 727 935 1060 1109 643 10509646 9647 1010 985 - Yeast (Élesztõ gomba)(v): 72 422 582 787 1016 2222 1134 254 987 986 984 982 980 974 908 906 878 876873 871 866 865 864 863 861 778 Abdominal inflammation (Hasigyulladás) 2720, 2489, 2170, 2000, 1865, 1800, 1600, 1550, 880, 832,802, 787, 776, 727, 660, 465, 450, 444, 440, 428, 380, 250, 146, 125, 95, 72,20, 1.2 - Abdominal pain (Hastáji fájdalom) - 10000,3000, 95, 3 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Abscesses (Tályogok) (also use Staphylococcusaureus and see Listeriose) - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 727, 500,444, 190 - Abscesses 1 - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 690, 660, 500,465, 450, 444, 428, 190 - Abscesses secondary - 1550, 802, 760, 660, 465, 450, 444, 428 - Acidosis (Savasság) (hyperacidity. Also use acalcium magnesium supplement long term) - 10000, 880, 802, 787, 776, 727, 146,20 - Acne ( Pattanás) (run 564 for 6 min) - 2720,2170, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 778, 787, 760, 741, 727, 660,564, 465, 450, 444, 428 - Aconite (used to stimulate lymphocyte production) - 3347, 5611, 2791 - Actinobacillus (a potentially pathogenic bacteria found in mammals, 773*,776*, 778*, 822*) - 488, 565, 672, 674, 678, 773, 766, 768, 776, 777, 778, 822,885, 887, 7877, 9687, 42664, 42666, 46668, 46787 - Actinomyces israelii (a bacteriumnormally found in the bowel and throat that can cause deep, pus filled holes intissue. Also see Streptothrix, 222*, 262*, 488*, 567*, 7880*) - 23, 222, 262,2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20, 660, 690, 160, 73, 1.1 - Acupuncture disturbance field (scar focus) - 5.9 - Acute pain (Éles fájdalom) - 3000, 95, 10000,1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666 - Adenoids (Orrmandulák) - 1550, 802, 880, 787,776, 727, 444, 20, 428, 660, 2720, 2170, 14, 333, 523, 768, 786, 428, 1865,590, 690, 780, 807, 810, 1570, 2000 - Adenoma cervical (epithelial tumor of the cervix that can be either benign ormalignant. Also see Cancer.) – (Adenoma (annak a méhnyaknak a hám daganata, amibármelyik lehet, jóindulatú vagy rosszindulatú.) 433 - Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs,stomach, and intestines) (Adenovirus (egy olyan vírus, amihideg/influenzát és fertõzéseket okozhat a tüdõkben, gyomor, és belek) - 333,523, 666, 786, 768, 959, 962 - Adenovirus 36 (AD-36 may be related to weight gain in some cases) (Adenovirus 36 (AD-36 a súlygyarapodással lehetkapcsolatos néhány ügyben) – 8875, 6140, 5859, 5797, 5219 - Adenovirus comp – 10000, 7767, 7762, 7702, 7009, 7001, 6989, 5000, 4868,2720, 2050, 1500, 1395, 1062, 1060, 1034, 1009, 969, 968, 962, 959, 960, 952,951, 942, 880, 1550, 802, 787, 768, 728, 690, 660, 555, 523, 522, 1865, 444,333, 300, 180, 160, 125, 95, 72, 60, 48, 26, 20 - Adenovirus_HC – 28729.05, 16628.88, 18471.00, 18670.15, 19566.32, 1407.93,827.90, 919.62, 929.53, 974.15 - Adhesions - 2720, 2170, 1550, 802, 880, 787, 776, 760, 727, 660, 190 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin - Adnexitis (swelling of the ovaries or Fallopian tubes) (A petefészkek vagy a petevezeték duzzanata. ) - 440,441, 522, 572, 3343, 3833, 5312 - Adrenal stimulant (Mellékvese- izgatószer) -10, 20, 2250 - Adynamia geriatric (fatigue of age) (Adynamia öregember (a kor fáradtsága) – 410, 220, 100, 60, 27.5 - Aflatoxin (a liver-damaging toxin produced by certain food molds) - 344, 510,943, 474, 476, 568 - Aflatoxin_HC – 438.74, 466.01, 9359.97, 8812.31 - African trypanosomiasis (Álomkór) - 656, 988,780 - Agyfla HC – 3534.88, 175.99 AIDS 1 (not for use in U.S. see HIV) - 2489, 465, 727, 787, 880, 1550, 1500,1.2, 31000, 31750, 34750 AIDS 2 - 1.44, 1550, 1500, 249, 418, 727, 787, 880, 2489, 3100, 3175, 3475 AIDS Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma) AIDS secondary (use 1113 for 12 min, 2128 for 16 min, 6121 for 21 min, 33 for 1min) - 1113, 2128, 6121, 33 Akathisia – 230, 7.83, 3 Alcoholism - 10000 Allergy (also see Pertussis) - 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835,787, 727, 500, 330, 160, 30, 3 Allergy_1 - 10000, 1865, 880, 787, 727, 690, 660, 555, 522, 473, 444, 330, 290,146, 125, 95, 72, 33, 20, 3 Allergy_pollen_TR (pulse 64 75, converge 2 0.03125, dwell 500) – 116113,119061.03, 119441.8 Alopecia (loss of hair) - 10000, 30000, 5000, 2720, 2170, 1552, 880, 800, 787,727, 465, 330, 146, 95, 28, 20, 3 Alpha_streptococcus_HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53 ALS_1 (Amyotropic lateral sclerosis, possibly caused by mycoplasma fermentans.
Also use MS and see Echo virus, Coxsackie, Herpes 6, Bartonella, and Lymefreqs. Use 2900 for 30 min) - 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254 ALS_2 (Potential causative viruses) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422,1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625,620, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322,283, 232, 144, 136, 20 ALS_3 (use 2900 for 60 min) - 2900 ALS_4 (also use for MS) - 10000, 5000, 2900, 2750, 2700, 2145, 938, 862, 841,777, 766, 741, 739, 688, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342,338, 324, 322, 253, 242, 112 ALS_5 (use 2900 for 20 min) – 2900, 986, 864, 790, 728, 690, 660, 644, 980,692, 610, 484, 254 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Alternaria_tenuis (a fungus associated with lung ailments) - 853, 304 Alzheimers_1 (also see ALS sets) - 430, 620, 624, 840, 866, 5148, 2213,19180.5, 742.4, 303, 23.2, 3773.3, 943.3, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3 Alzheimers_2 – 19180.5, 2213, 5148, 866, 840, 624, 620, 430 Alzheimers_TR – 430, 620, 624, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303 , 23.2, 2900,864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6 Amenorrhea (absence of menstruation) - 10000, 880, 1550, 802, 787, 760, 727,465, 20 Amoeba (a single celled, sometimes infectious microorganism) - 310, 333, 532,732, 769, 827, 1522 Amoeba_hepar_abcess (liver abcess caused by amoebic infection) - 344, 605, 510,943 Amoebic_dysentery (use Entamoeba histolytica) Amyotropic_lateral_sclerosis (use ALS) Anal_itching (also use Parasites enterobiasis and see Parasites general set) -10000, 880, 787, 760, 727, 465, 125, 120, 95, 72, 444, 1865, 20, 773, 826, 827,835, 4152 Anaphylaxis - 10000 Anaplasma_marginale_HC - 19267.60, 959.28, 21010.14, 1046.03 Aneurysm - 880, 787, 760, 727, 465, 125, 95, 72, 444, 1865, 20, 727 Angina_quinsy (inflammation of lymph gland in throat) - 787, 776, 727, 690,465, 428, 660 Angina_pectoris - 3, 230, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 832, 787, 776,727, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 660, 7.83 Ankylosing_spondylitis (arthritis of the spine. Use 326 longer periods afterbuildup) - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 10, 35,28, 7.69, 1.2, 110, 100, 60, 428, 680, 326 Anosmia (loss of smell) - 20, 10000 Anthrax (also see Bacillus_anthracis_HC) - 4000, 16655, 1370, 1365, 930, 900,768, 633, 500, 420, 414, 400, 273, 224, 129 Anthrax_1 – 644, 643, 642, 639, 638, 637, 634, 633, 632, 629, 628, 627, 624,623, 622 Antiseptic (use General antiseptic) Anxiety_1 (General anxiety disorder. Use 1.5 for 3 min, 6.8, 7.8 for 5 min, 95for 3 min, 10000 for 5 min) - 1.5, 6.8, 7.8, 95, 10000 Apoplexy_stroke_paralysis - 40, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95,72, 20, 1865, 522, 428 Appendicitis (Seek medical help! If micro perforation has occurred, infectionmust be eliminated before drinking any water or eating. Even a few drops ofwater may be fatal) - 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 380, 190, 10, 650, 444,522, 125, 95, 72, 20, 522, 146, 440, 450 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Appendicitis_1 – 1770, 1570, 880, 807, 804, 1550, 802, 787, 728, 690, 660, 622,650, 625, 600, 450, 1865, 444, 440, 380, 190, 146, 125, 522, 95, 72, 20, 10 Appetite_lack_of - 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 10000, 880, 787, 727 Arenas_tennus - 667 Arnica (a topical healing herb) - 1042, 1032 Arryhthmia_heart_TR (also use magnesium, CoQ10, and fish oil) – 696, 7.83 Arsenic_alb (homeopathic cell salt) - 562 Arteriosclerosis (hardening of the arteries; regeneration takes time. Also trynanobacteria, coxsackie, and CMV freqs) - 10000, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500,880, 787, 776, 727, 20 Arthritis_A – 1500, 727, 784, 880 Arthritis_arthralgia_due_to_gout - 9.39 Arthritis_general (use Strep pneumonia and Mycoplasma general if needed) -10000, 5000, 2720, 1664, 1550, 1500, 962, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727,688, 683, 650, 625, 600, 120, 20 Arthritis_1 (use 1.5 for 10 min, 120 for 20 min) – 10000, 5000, 3176, 3000,2720, 1664, 1550, 1500, 880, 802, 787, 770, 728, 690, 660, 512, 250, 230, 120,100, 80, 60, 40, 30, 28, 26, 25, 20, 10, 9.4, 9.39, 7.7, 7.69, 3, 1.5, 1.2 Arthritis_rheumatoid (Cause could be bacteria like strep pneumoniae, chlamydiapneumonia, mycoplasma fermentans, or dental bacteria which must be addressedtoo. Also try General antiseptic and Parasites roundworms general if noresponse. Use 766 longer periods after building up.) - 250, 1.2, 650, 625, 600,787, 727, 262, 776, 766 Arthritis_secondary - 2720, 1000, 1500, 770 Asian_grippe_A - 516, 656, 434 Aspergillus_flavus (mold found on corn, peanuts, and grain that producesaflatoxin) - 1823, 247, 1972 Aspergillus_general - 1972, 1823, 758, 743, 697, 524, 374, 339, 247 Aspergillus_glaucus (blue mold occurring in some human infectious processes) -524, 758 Aspergillus_niger (common mold that may produce severe and persistentinfection) - 374, 697 Aspergillus_terreus (mold occasionally associated with infection of the bronchiand lungs) - 743, 339 Asthma (also see Liver support and Parasites ascaris and use Mycoplasma generalif needed) - 7344, 3702, 3672, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1234, 1233,880, 787, 727, 522, 444, 146, 125, 95, 72, 20, 0.5 Asthma_1 - 1283, 1233, 4.7 Asthma_2 (all frequencies for 5 min) - 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Asthma_v - 3125, 3124, 890, 886, 871, 822, 782, 756, 712, 665, 633, 521, 515,487, 434, 411, 322, 263, 172, 128 Astrocytoma (use Cancer, astrocytoma) Ataxia (incoordination of muscles. Slow results in some cases) - 2720, 2170,1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20 Ataxia_spastic - 9.19, 8.25, 7.69 Atherosclerosis (commonly present microbes in plaque are herpes zoster andChlamydia pneumonia, this set combines the two. Also use magnesium and vitaminC to help reduce mineral deposits) - 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3,1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3, 7160, 3343,2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668,643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333,223, 134 Athletes_foot (also see Epidermophyton floccinum, Tinea, and Trichophytonrubrum freqs. Use all freqs for 5 min) - 20, 379, 727, 787, 880, 5000, 644,766, 464, 802, 1552, 9999, 752, 923, 3176, 304 Atmenic_Alb - 562 Attention_Deficit_Disorder (Probably important to avoid preservatives,aspartame, dyes, MSG, and other potential toxins, plus limit sugar and starchesbut ensure adequate protein and good oils in the diet. Try Shigella, Chlamydiapneum., and General antiseptic) Autism (must do mercury and aluminum detox if a problem. TryMeasles_w_vaccine.) Autointoxication - 522, 146, 1550, 10000, 800, 880, 787, 727, 20 Babesia - 76, 570, 1583, 1584, 432, 753, 5776 Bacillinum (homeopathic nosode) - 132, 423, 432, 785, 853, 854, 921, 1027,1042, 1932 Bacillus_anthracis_HC – 19665.89, 18122.49, 18321.64, 19317.38, 961.76, 912.18,902.27, 979.11 Baccilus_cereus – 18645.26, 928.29 Bacillus_Coli_Rod_Form - 8020, 800, 683, 417, 318 Bacillus_Coli_Virus - 17220, 11103, 8581, 2872, 1722, 1552, 770 Bacillus_infections (B. coli, B. coli rod) - 787, 880, 802, 727, 1552, 800 Bacillus_lichenoformis – 2655, 21554 Bacillus_subtilis (can cause conjunctivitis) - 432, 722, 822, 1246 Bacillus_subtilis_niger_HC – 19168.02, 18919.09, 18670.15, 954.32, 941.93,929.53 Bacillus_thuringiensis - 520, 2551, 902, 1405 Backache_1 (if no relief from these, use kidney stimulation freqs, magnesiumand B6, and drink plenty of water. Use 212 and 305 for 6 min and 33 for 5 min)- 10000, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 305, 212, 41.2, 33 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Backache_2 - 787, 784, 776, 728, 727, 465, 432, 9.6, 9.4, 9.3, 7.7, 7.6, 3, 0.5 Backache_and_spasms_1 - 120, 212, 240, 424, 465, 528, 760, 727, 787, 880, 1550,2112, 5000, 10000 Backache_chronic_lower_1 (use with back toward tube. Use 728 for 30min) - 728 Bacteria_lactis_nosode - 512, 526, 798, 951, 5412 Bacterial_capsules_HC – 20786.10, 17923.34, 1034.88, 892.35 Bacterial_infections_general (if bacterial infection is chronic and the type isaccurately diagnosed and neither frequencies nor antibiotics are effective longterm, also use Parasites general and roundworms sets. Also see Generalantiseptic and specific types.) - 20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832, 800,880, 1550, 784 Bacterium_coli (a type of E. coli normally found in the intestines, water,milk, and soil that is the most frequent cause of urinary-tract infections anda common cause of wound infection) - 642, 358, 539 Bacterium_coli_commune_combination - 282, 333, 413, 957, 1320, 1722 Bacteroides_fragilis (use with Parasites ascaris set) - 633, 634, 635, 636, 637 Bacteroides_fragilis_HC – 16180.80, 16230.58, 808.07, 805.59 Bad_breath (use Halitosis) Bakers_Yeast_allergy (homeopathy preparation) - 775, 843, 1000 Balantidium_coli_HC (cysts. B. coli is the largest ciliated protozoon found inhumans and can cause a severe colitis with ulcerations) - 22902.05, 1140.23 Bantis_syndrome (Ailment in which blood vessels between the intestines and theliver become blocked, leading to congestion of the veins, an enlarged spleen,bleeding of the stomach and intestines, cirrhosis of the liver, and blood celldestruction.) - 1778 Barley_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 377, 224, 1447 Barretts_esophagus_1 (changes in esophageal cells usually caused by acidreflux. use 2127.5 for 6 min) - 10000, 880, 802, 787, 776, 676, 727, 20, 146,2127.5 Bartonella_henslae (virus which causes cat scratch fever) - 364, 379, 645, 654,786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518 Basidiomycetes - 751 BC_G_Vaccine - 277, 768, 832, 725 Bed_wetting (enuresis. See also Parasite general, pinworm, and ascaris freqs) -1550, 880, 802, 787, 727, 465, 120, 112, 7.83 Bedsores - 880, 1550, 802, 787, 784, 728, 727, 465, 20, 1.2, 73 Bells_Palsy_1 (also see Herpes_general) - 2.4, 3, 3.9, 7.83, 20, 27.57, 33, 35,40, 47.5, 57.5, 72, 90.88, 110, 125, 194, 222, 304, 393.5, 464, 565.5, 600,625, 650, 727, 776, 787, 833, 880, 932.5, 1250 Bermuda_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 422, 767, 847, 971,644, 780 Besnoitia_HC (protozoan taken from lung sect.) - 17823.77, 887.39 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Beta_streptococcus_HC – 19168.02, 954.32 Bile_duct_1 (spasms and pain) – 2, 2.2, 2.5, 2.7, 3.2, 3.5 Biliary_cirrhosis (an inflammatory condition in which bile flow through theliver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271, 1250, 170, 715, 774, 776 Biliary_headache - 8.5, 3.5 Biliousness - 1550, 802, 10000, 880, 832, 787, 727, 465 Bilirubin (a bile pigment that may result in jaundice in high concentrations.
See also Liver support) - 717, 726, 731, 863, 9305, 649, 734 Black_widow_spider - 376, 728 Bladder_and_prostate_complaints - 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39 Bladder_TBC - 642, 771, 360, 726, 724 Blastocystis_hominis (595*, 13469*) - 365, 595, 844, 848, 1201, 1243, 5777,11425, 11841, 11967, 13145, 13469, 21776 Blepharisma - 3120 Blepharisma_HC – 20238.44, 1007.61 Blood_diseases - 880, 787, 727 Blood_pressure_high (use Hypertension) Blood_pressure_low (use Hypotension) Blue_cohosh (a healing herb) - 364 Boils (use Furunkulosis) Bone_disease_and_periodontal_disease (see Osteo freq. Use 728 for 15min.
combine with adequate nutrition, especially protein and essential fatty acids,and minerals, especially calcium and magnesium) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625,600, 880, 787, 776, 728 Bone_regeneration (combine with adequate nutrition, especially protein, andminerals, especially calcium and magnesium) - 2720, 10000 Bone_spurs (also use mineral supplement plus high dose bromelain and water) -1.2, 120, 250 Bone_trauma (cuts, fractures) - 380, 1550, 802, 10000, 880, 787, 727, 2720 Bordertella_pertussis_HC – 16479.52, 820.47 Borrelia (use Lyme disease) Borrelia_burgdorferi_HC (causes Lyme disease, see also Lyme_disease) –18919.09, 941.93 Botrytis – 1545 Botrytis_cinereas - 1132, 212 Botulinum (a bacillus that causes an often fatal form of food poisoning) - 518,533, 639, 172, 1372, 691, 683, 253, 435, 668, 775, 2688, 660, 690, 727, 802,1550, 831, 1552, 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Brachial_neuralgia - 0.5 Brain_beta_stim_TR (7.83 run at duty 5, 22 and 19.5 run at duty 30 and pulse7.83 50) – 7.83, 22, 19.5 Brain_tumor (use specific type : Cancer, droglioma, astrocytoma, and or glioma) Branhamella_Moraxella_catarrhalis - 2013, 579, 581, 687, 770, 772, 775, 778,2013 Branhamella_Neisseria_catarrhalis_HC – 19715.68, 981.59 Breast_fibroid_cysts (also use black walnut hull capsules and mixed tocopherolsif possible) - 1550, 1384, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 267 Breast_tumor_benign_TR (also include sweep from 19351.563 to 10406.25 by .03125dwell 1) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178,739.8, 2959.4, 1234, 3702, 3672, 7344, 7760, 10357, 10380 Breathing_deep - 1234, 3702, 3672, 7344, 7760 Brights_syndrome (use Nephritis) Bronchial_asthma (use Asthma) Bronchial_pneumonia (use Pneumonia, bronchial) Bronchiectasis (chronic dilatation of the bronchi) - 342, 510, 778 Bronchitis - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 20, 9.39,9.35 Bronchitis_secondary - 776, 766, 688 Bronchopneumonia_borinum (use Pneumonia, bronchial) Brown_recluse_spider bite (also use a lot of Echinacea and vitamin C) – 724,884, 1830, 3260, 30008 Brucella_abortus (undulant fever or Bang's bacillus, found in cattle) - 1423 Brucella_melitensis (form of Brucella found in goats and sheep) - 748, 643, 695 Bruises - 9.1, 110, 10000 Bubonic_plague (use Versenia pestis) Bubonic_plague_secondary_infections - 880, 787, 727, 20 Bunion_pain – 20 Burns - 190, 10000, 880, 787, 727, 465, 200 Bursitis (May be caused by any number of organisms and viruses; experiment witharthritis frequencies as well.) - 880, 787, 727 BX_Virus (use Cancer_BX_virus) BY_Virus (use Cancer_BY_virus) Caeliacia – 674 Calcifications – 326 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Calming – 6000 Campylobacter (bacteria causing sudden infectious diarrhea in newborns, 732*,1633*, 333*) - 732, 733, 1633, 1834, 2222, 786, 768, 523, 333, 378, 705.86,2823.5 Campylobacter_fetus_HC (smear) – 18321.64, 912.18 Campylobacter_pyloridid_HC – 17674.41, 879.96 Cancer(Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the generalcancer sets, or Rife Technology's intensive carcinoma and sarcoma banks areused as Basic sets. Sets listed below for specific types are to be used inaddition to basic sets. Also add frequencies determined to be beneficial fromscans. Increase run times on frequencies thought to be most effective as detoxallows. Don Tunney now includes E_coli_1 frequencies with Rife Technology'sintensive regimens. Also use 11,780,000Hz if device is capable.) Egy frekvenciakészlet általános rák megelõzésremegszüntetésre. Speciális tipusúrákbetegségekre az alábbiakban lesznek felsorolva a frekvenciák. Olyan Rifetecnológiai eszköz célszerû alkalmazni amely 1 Hz-tõl 11,780,000 Hz-ig terjed. - 10000, 11780, 21275, 17034, 11430,6766, 6064,5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127,2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690,683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20 Cancer_general_1 - 10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050,2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120 Cancer_general_2 - 10000, 3176, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008,1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20 Cancer_general_3 - 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943,886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128 Cancer BX virus (carcinoma virus. Sweep up and down 1000hz on MHz freqs and use0.01Hz sweep on 2876 and 2790) CancerBX virus (karcinómavírus. Söprés fent és lent. 1000 hz, 1 MHz körüli frekvenciaés 0.01 Hz között, általában 2876-on és2790-en) - 11780000, 17033662, 21725, 17034, 46015.6, 23007.8,11503.9, 3713, 2876, 2790, 2128, 2008, 1604 Cancer_BY_virus (sarcoma virus) Cancer BY vírus(szarkómavírus) - 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008 Cancer_experimental_additional_frequencies Rák további frekvenciák - 55.56,6.8, 66.5, 440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672 Cancer_cells_conidium_head Rákossejtek conidium fej - 728 Cancer_maintenance_secondary Rákmegelõzés - 120, 250,428, 465, 600, 626, 650, 661, 664, 667, 690, 728, 776, 784, 800, 802, 832, 880,1489, 1550, 1600, 1865, 2000, 2012, 2100, 2170, 2490, 2730 Cancer_not_killed_by Rák,amit nem öltek meg -2008_2128 - 2180, 2182, 2184 Cancer_adenocarcinoma_esophageal Esophageal,rosszindulatú nyelõcsõ daganat - 47, 2182, 2219, 832, 2084,2127, 2160, 2452, 2876 Cancer_adenoma Agyalapi Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin mirigy daganat - 433 Cancer_astrocytoma (common tumor of brain and central nervous system) Rák astrocytoma(az agy és központi idegrendszer közös daganata) - 857,9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666 Cancer_bladder_secondary (use Parasites, schistosoma Féreg okozta többizületi gyulladás) Cancer_breast Mellrák - 3072, 2950, 2876, 2191, 2189, 2187,2184, 2182, 2152, 2128, 2127, 2120, 2116, 2112, 2104, 2100, 2008, 1550, 866,802, 732, 676, 666, 166, 120 Cancer_breast_secondary Második mellrák - 422, 942, 4412, 1862, 808, 1552, 728, 2720, 1234, 690, 2160, 2136,477, 28, 317, 96, 3176, 3040, 2145, 2048, 1830, 2112 Cancer_breast 1 Mellrák 1 - 3672, 2008, 2063, 2103, 2128, 2146, 2133, 2162, 2173, 2180, 2189,2208, 2263, 2289, 2333, 1865, 444, 125, 95, 72, 48 Cancer_breast_2 Mellrák 2 - 656, 127, 1582, 478, 982, 2134, 2120, 9000, 9999, 304 Cancer_breast_3 (use 2128 for 56 min) Mellrák 3 (2128-asfrekvencia 56 percig) -2128, 33, 1131 Cancer_carcinoma_original_crane A carcinoma, hámsejtekbõlkiinduló rosszindulatú daganatokra (tumorokra) vonatkozik - 21275,2127.5 Cancer_carcinoma_basal_cell_skin (use 2116 for 30min, others for 5 min) (5 x 30 percig a 2116 os frekvencián) - 2116,760, 2128, 2280, 2876 Cancer_carcinoma_bronchial - 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672 Cancer_carcinoma_colon Vastagbélrákés végbélrák - 656* Cancer_carcinoma_general (általános) - 2128, 1820 Cancer_carcinoma, larynx Gégerák -327, 524, 731, 1133 Cancer_carcinoma_liver_1 - 393, 479, 520, 734, 3130 Cancer_carcinoma_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver) Cancer_carcinoma_liver_fermentative Májrák -214 Cancer_carcinoma_scan Rákkarcinóma letapogatás - 728, 690,2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136, 2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192,2200, 2217, 5000, 9999, 304 Cancer_carcinoma_uterine_fermentative Méhrák - 127 Cancer_cervical_secondary (use Papilloma and Herpes viruses) Méhnyakrák Cancer_droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma) Agydaganat - 853 Cancer_fibrosarcoma (malignancy containing connective tissue and developingrapidly from small bumps on the skin) Rosszindulatúrostdaganat a gégében - 1744 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Cancer_fibrous_tumor_secondary rostdaganat - 1340 Cancer_gastric_adenocarcinoma Gyomorrák - 676 Cancer_glioblastoma Agydaganat - 720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728,832, 800, 664, 20, 855, 543, 641, 857 Cancer_glioblastoma_tremor Agydaganat, remegéses - 463, 466, 470 Cancer_gliomas (largest group of brain cancers) Agydaganat - 543, 641,857 Cancer_Hodgkins_disease (a form of malignancy characterized by enlargement ofthe lymph nodes, spleen, and lymph tissue and often includes weight loss,fever, night sweats, and anemia. Also called lymphogranuloma. Also seeChlamydia pneumoniae, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus, and Rhizopus.) Hodgkins-szindróma (rosszindulatú nyirokdaganat) - 552, 1522 Cancer_Kaposis_sarcoma (also use Herpes type 8) A Kaposi szarkóma a herpesz vírus 8-fertõzésokozta rosszindulatú érdaganat.
Cancer_leukemia (also use Leukose) Leukémia, vérrák - 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217 Cancer_leukemia_hairy_cell (typified by abnormal blood cells & shortage ofothers) Hajassejtes leukémia - 122, 622, 932, 5122, 488, 781 Cancer_leukemia_myeloid (characterized by rapid growth of incompletely formedwhite blood cells) Akutmyeloid típusú fehérvérûség - 422, 822 Cancer_leukemia_feline (cat) - 258, 332, 414, 424, 544, 830, 901, 918, 997,741, 743 Cancer_leukemia_lymphatic Nyirokrák - 478, 833 Cancer_leukemia_T_cell Humán T-sejt leukémia LIMFOTROPIKUS típusú vírus 1 -222, 262, 822, 3042, 3734 Cancer_liver (use Cancer, carcinoma, liver) Májrák Cancer_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver) Májmolyhepatitis B Cancer_lung (use Cancer, carcinoma, bronchial) Tüdõrák Cancer_lymphogranuloma_lymphoma (use Hodgkin's disease) nyirokcsomómegnagyobbodás Alymphogranuloma venereum (LGV) nemi úton terjedõ, bakteriális fertõzés. Abetegség gyulladást okoz a nyirokmirigyekben, legtöbbször az ágyékon(inguinalis nyirokcsomók) és károsítja a környezõ szöveteket. Cancer_lymphogranuloma_venereum_secondary (use Chlamydiatrachomatis) Granulomainguinale a nemi szervek idült gyulladásával járó Calymmatobacteriumgranulomatis baktérium által okozott nemi úton terjedõ betegség. Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Cancer_lymphosarcoma Általánoskifejezés alkalmazható rosszindulatú daganatos betegségek a lymphoidszövetekben, de nem beleértve a Hodgkin-kórt - 482 Cancer_melanoma_ Bõrrák 1 - 100, 1000, 10000, 666, 728, 1050, 2050,2128, 2008, 2217, 60, 80, 95, 880, 450, 495, 45, 465, 787, 125, 20, 10, 7.5 Cancer_melanoma_metastasis Bõrrák -979 Cancer_multiple_myeloma Csontvelõrák - 21275, 11780, 5122, 4750, 4213, 2950, 2145, 2128, 2107, 2008, 1488,822, 781, 647, 526, 475, 422, 418, 263, 249 Cancer_mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) Egyfajta bõrrákami ekcémára hasonlít - 852 Cancer_nasopharyngeal_secondary (use EBV) Orr – garat daganat (használja EBVet) Cancer_non_Hodgkins_1 (also use Cancer, Melanoma) Non-Hodkin limfóma 1, a limfocitákbetegsége - 574, 588, 666, 778, 1078, 1120, 1340, 1744, 3524, 3713 Cancer_non_Hodgkins_2 Non-Hodkin limfóma 2, - 2008, 2004, 2012, 2116, 2128, 3672, 7760 Cancer_neuroblastoma (exp) Gyermekeknél elõforduló ráktipus - 7027, 6148,5270, 4392, 3513, 2635, 1757, 878 Cancer_pain Rákokozta fájdalom - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666 Cancer_plasmacytoma (a tumor with plasma cells that occurs in the bone marrow,as in multiple myeloma, or outside of the bone marrow, as in tumors of theinner organs and lining of the nose, mouth, and throat) Rosszindulatúplazmasejt tumor - 475 Cancer_prostate (also see Prostate adenominum and Prostate hyperplasia) Prosztatarák - 20, 60, 72, 95, 125, 666,727, 787, 790,766, 800, 920, 1998, 1875, 442, 2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050, 2250, 5000,2130, 2120, 690, 304 Cancer_prostate_1 (use all freqs for 6 min after assessing detox) Prosztatarák 1 (6perces frekvencia használat) - 2128, 2125, 2131, 2140, 2145, 666, 3672 Cancer_prostate_Vega_1 Prosztatarák Vega 1 - 854, 1840, 2145, 2288 Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal Gyorsan növekvõ, igen rosszindulatú daganat, amely több mintfele a lágyszöveti szarkóma gyermekeknél - 6384, 6024, 2586, 2217, 2184, 2128, 2127, 2100, 2093, 2084,2060, 2048, 2040, 2032, 2016, 2008, 2005, 2000, 880, 784, 728, 464 Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal_v - 2586, 5476, 4445 Cancer_rhabdomyosarcoma_1 - 2000, 2005, 2008, 2016, 2048, 2084, 2093, 6024,2100, 2128, 2127, 2184, 2217, 6384, 728, 784, 880, 464 Cancer_sarcoma_general Általános rákellenes - 1755, 2008, 3524 Cancer_skin (use Cancer, carcinoma, basal cell skin and specific forms) Bõrrák Cancer_stomach_secondary (use Heliobacter pylori) Gyomorrákot elõidézõ baktériumHeliobacter Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Cancer_tertiary Harmadfokozatú rákstádium - 20, 421, 965, 50, 383 Cancrum_oris (rapidly growing oral or nasal ulcer) - 20,727, 787, 802, 880 Candida (also see Parasite general, roundworm, and ascaris if these don't worklong term. Some think that chronic candida cannot be cured unless toxic metalaccumulation is reduced or eliminated by using a metals cleanse. 464*) - 3176,2644, 1403, 1151, 943, 886, 877, 866, 762, 742, 661, 465, 464, 450, 414, 412,386, 381, 254.2, 120, 95, 64, 20 Candida_1 - 10000, 5000, 3176, 2489, 1395, 1276, 1160, 1044, 928, 877, 812,728, 696, 580, 465, 464, 381, 348, 232, 116, 58, 20 Candida_2 (includes candida carcinomas and tropicalis) - 1403, 675, 709, 2167,2128, 2182, 465, 20, 60, 95, 125, 225, 427, 464, 727 Candida_albicans_HC – 19217.81, 956.80 Candida_carcinomas - 2167, 2128, 2182, 465 Candida_secondary (also use other parasite sets esp roundworm freqs ifnecessary) - 72, 422, 582, 727, 787, 802, 1016, 1134, 1153, 1550, 2222, 412,543, 2128 Candida_sweep_TR (sweep from 12006.25 to 12137.5 by .03125 dwell 0.5 pulse 6475) Candida_tertiary (some causal factors) - 880, 95, 125, 20, 60, 225, 427, 240,650, 688, 152, 442, 8146, 751, 1146 Candida_tropicalis - 1403, 675, 709 Canine_parvovirus - 185, 188, 323, 428, 433, 562, 613, 622, 1000, 4027 Canine_parvovirus_mutant_strain - 323, 514 Canine_parvovirus_type_B - 323, 535, 613, 755, 761, 764, 766, 768 Canker_sore (use Stomatitis aphthous) Carbo_animalis (homeopathic remedy from animal bone charcoal) - 444 Carbuncles (use Staphylococcus aureus) Cardiacedema - 9.19 Carpal_tunnel_secondary (also use Arthritis) - 2008, 666 Carvularia_spiratera - 879 Cat_scratch_fever (use Bartonella henslae) Cataract (also use eye formula antioxidant supplement for all maculardegeneration problems, use 1830 for 10 min, 1830*) - 1830, 728, 784, 787, 800,880, 10000 Cataract_1 - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Cataract_2 – 292, 30, 9.1, 0.3 Cataract_brunescent (brown opacity in later life, 1830*) - 2010, 1335, 1830 Cataract_complicated (secondary type caused by disease, degeneration, orsurgery, 1830*) - 1830, 496, 325, 774 Cataract_general (run 1830 extended period, 1830*) - 10000, 2211, 2195, 2187,2110, 2010, 1830, 1654, 1600, 1552, 1335, 1335, 880, 800, 787, 784, 774, 728,496, 325 Catarrh - 1800, 1713, 1550, 802, 800, 880, 787, 727, 444, 20 Causticum - 540, 1013 Celiac_disease_1 – 39, 2, 3, 4.18, 5.13 Cells_of_Leudig (colon tonic) - 2500 Cephalosporium (fungi that are the source of some broad spectrum antibiotics) -481, 3966, 544 Cephalothecium - 371, 574, 6933 Cerebral_palsy - 880, 787, 727, 522, 146 Cerebrospinal_troubles - 10000 Cerumen (ear wax) - 311, 320, 750, 984, 720 Cervical_polyp - 277, 288, 867, 687, 744 Cervicitis ( womb neck inflammations) - 20, 727, 787, 880 Cervix adenoma (epithelial tumor of the cervix) - 433 Chaetomium_globosum (867*) - 221, 867, 102 Chakra_base_root (pulse at 4Hz) - 20 Chancre (use Syphilis) Chelidonium - 162 Chemical_sensitivity (see also Liver support) - 727 Chemtrail_detox (can also be useful for lung and sinus problems. All freqs for5 min) - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 1113, 779.9, 829.3, 679.2, 865,969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7 Chest_infection_secondary - 72, 333, 452, 683 Chicken_pox (by the time pox marks appear, the illness is resolved and thetoxins are being expelled through the skin, so must be used in the early stagesof flu like symptoms after exposure. Use herpes zoster.) Chillbains (use Perniosis) Chilomastix_HC (amoeba cysts) - 19367.17, 964.23, 21209.29, 1055.95 Chilomonas_HC - 19815.25, 986.54 Chlamydia_general - 3773, 3768, 2223, 2218, 2213, 942, 866, 840, 622, 555, 470,430 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Chlamydia_pneumoniae – 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880,943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3 Chlamydia_trachomatis (a usually sexually transmitted bacterial infectioncausing trachoma, inclusion conjunctivitis, lymphogranuloma venereum, urethritis,and proctitis.) - 430, 620, 624, 840, 1111.4, 2213, 866, 555.7, 2222.8 Chlamydia_trachomatis_HC – 18968.87, 944.40 Cholecystitis_acute (painful gallstone attack) - 481, 743, 865, 928 Cholecystitis_chronic (long-term inflammation of the gallbladder) - 432, 1551,801 Cholera (an extremely contagious and serious bacterial infection of the smallintestines) - 1035, 968, 961, 851, 844, 843, 691, 591, 556, 330 Cholera_secondary - 880, 802, 450, 832, 787, 727 Cholesteatoma (benign tumor usually found in middle ear & mastoid region) -453, 618, 793, 5058 Cholesterinum - 1386, 173, 620, 635, 780 Chronic_fatigue_syndrome (use with General parasite, roundworm, and fluke setsif necessary. Also see EBV and Fatigue general sets. If no response to these,try Cancer leukemia hairy cell) - 10000, 660, 2127, 787, 465, 424, 664, 120,880, 1550 Chronic_Fatigue_v - 1902, 1000, 959, 649, 568, 243, 922, 2422, 730, 1522, 116,1489, 962, 172, 1333 Cimicifuga (plant family including black snakeroot and black cohosh) - 334, 594 Circulation_disturbances - 40, 9.39 Circulatory_stasis (stimulates blood circulation. See also Circulationdisturbances) - 40, 2112, 2145, 2720, 2489 Cirrhosis_biliary (an inflammatory condition in which bile flow through theliver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271 Cirrhosis_hepatitis - 291 Cladosporium_fulvum (a pathogenic fungus) - 438, 233, 776, 510 Clostridium_acetobutylicum_HC – 19118.23, 951.84 Clostridium_botulinum_HC (produces botulin toxin that causes botulism, a typeof food poisoning) – 18022.92, 897.31 Clostridium_difficile (can cause diarrhea following treatment with antibiotics)- 387, 635, 673 Clostridium_perringens_HC (spores) – 19715.68, 981.59 Clostridium_septicum_HC – 18122.49, 902.27 CMV (use Cytomegalovirus) Coeliacia - 154, 594, 656, 586, 668, 787, 7958, 665, 674 Cold_1 (use 800 and 880 for 10 min, others for 5 min) - 5500, 4400, 802, 787,727, 720, 552, 440, 400, 125, 72, 800, 880 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Cold_2 - 652, 725, 746, 751, 768, 1110, 333, 666, 542, 522 Cold_3 (fall, 99. Use all freqs 5 min) - 20, 120, 146, 440, 444, 465, 727, 776,787, 880, 1500, 1550, 5000, 1000 Cold_4 (use 880 and 800 for 10 min, 728 for 5 min) - 3176, 2489, 880, 800, 728 Cold_5 (use 7728 and 4888 for 10 min) - 7728, 4888, 8238, 2413, 880, 787, 776,727, 440, 746, 567, 7880, 787, 300, 310, 1234, 9999 Cold_6 - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 2400, 1862, 1550, 1238, 1234,1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688,683, 660, 450, 412, 352 Cold_and_Flu (fall, 98. Use 8700 and 7760 for 15 min, others for 5 min) - 250,465, 8210, 8700, 7760 Cold_and_flu_winter_01 - 959, 962 Cold_in_head_chest (Mutates constantly; too many strains to include completelist of frequencies. See also Strep Pneumonia, Adenovirus, Rhinitis,Coronavirus, Sinusitis, Pneumonia, Chest infection, and Rhino pneumonitis sets.
Use lots of echinacea at onset to prevent cell damage that prolongs healing,even if correct freqs are found.) - 10000, 7344, 4412, 3176, 2489, 1550, 880,802, 787, 776, 766, 728, 712, 688, 683, 665, 660, 600, 444, 333, 20 Cold_2005_TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880,787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30 Cold_sores (use Herpes Simplex I) Colic - 1550, 832, 802, 787, 727, 20 Colitis_and_Diarrhea (inflammation of the colon) - 10000, 5000, 1550, 880, 832,802, 787, 727, 621, 465, 454, 440, 433, 344, 152 Collectotrichum - 1482 Colon_problems_general - 20, 440, 880, 1552, 802, 832 Colors (color decode from Jade Machine) - 2155, 2055, 960, 920, 858, 815, 800,745, 677, 640, 624, 470 Comedones (blackhead) - 778 Complete_early_crane - 34750, 31750, 31000, 10000, 5000, 3500, 2720, 2489,2452, 2250, 2200, 2180, 2130, 2127.5, 2120, 2100, 2093, 2050, 2008, 2000, 1998,1865, 1862, 1850, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1552, 1550, 1500, 1100, 1050,1027, 1000, 885, 880, 875, 864, 804, 803, 802, 800, 799, 787, 784, 781, 780,776, 775, 770, 764, 740, 730, 727.5, 725, 712, 700, 690, 676, 666, 664, 660,650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 440, 432, 428, 423, 400, 304, 250, 240, 162,160, 125, 121, 120, 100, 95, 82, 81, 80, 78, 72, 70, 60, 41, 36, 30, 28, 26,22, 20, 18, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 5.5, 5, 4, 3.5, 1.8, 1 Complete_early_rife - 10000, 5000, 3500, 2489, 2250, 2127.5, 2093, 2008, 2000,1865, 1850, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 784, 776,740, 727.5, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 400, 250, 125, 120, 100,80, 60, 20 Condylomata (usually venereal warts, caused by papilloma virus. Occur nearintersection of mucous membranes and skin. Use also Papilloma.) - 466 Conjunctivitis (also known as pink eye. Also use Chlamydia trachomatis and seeBacillus subtilis if necessary) - 2025, 1830, 1552, 1550, 1246, 1206, 880, 822,802, 787, 727, 722, 489, 432, 80, 20 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Constipation (also use Parasites general and roundworm sets if necessary) -3176, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 444, 440, 422, 20 Contusion (bruise) - 9.1, 110, 2720 Convulsions_1 - 10000, 880, 787, 727 Convulsions_spasticity - 9.19, 8.25, 7.69 Corallinus – 533 Corn_smut - 546, 1642, 289 Coronavirus_SARS - 9918, 9740, 4959, 4870, 2479.5, 2435, 1394.7, 1369.6,1239.7, 1217.5, 774.8, 760.9, 619.9, 608.7, 464.9, 456.5, 309.9, 304.4, 155,152.2 Corynebacterium_diptheriae (use Diptheria) Corynebacterium_diptheriae_HC – 17027.18, 847.73 Corynebacterium_xerosis_HC – 15732.71, 783.29 Costalgia (rib pain) - 10000, 880, 787, 727 Coughing – 7760, 7344, 3702, 3672, 1550, 1500, 1234, 776, 766, 728, 720, 688,683, 530, 525, 524, 522, 514, 444, 440, 432, 146, 125, 95, 72, 20, 7.7, 0.5 Cough_lingering_TR - 4664.45, 3444.55, 2543.35, 1666.35, 3665.65 Coughing_from_flu_vaccine_1 - 453, 550, 674, 728, 1109, 7160, 634, 639, 1089,522, 524, 525, 146, 1500, 1550, 0.5, 514, 530, 432, 440, 444, 720, 1234, 3702,20, 125, 72, 95, 7.7 Coxsackie_B1 - 353, 384, 834, 587, 723 Coxsackie_B1_HC – 18122.49, 902.27 Coxsackie_B2 - 705, 534, 867 Coxsackie_B3 - 612, 487, 868, 653, 654 Coxsackie_B4 - 421, 353, 540, 8632 Coxsackie_B4_HC – 18047.81, 898.55 Coxsackie_B5 - 462, 1043, 1083, 569, 647, 708, 774 Coxsackie_B6 - 488, 736, 814, 343, 551, 657, 668, 669 Coxsackie_General (see also Mumps) - 612, 136, 144, 232, 380, 422, 424, 435,921, 923, 769, 1189, 595, 676 Cramping_and_nausea - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9 Cramps - 10000, 880, 787, 727, 26 Cramps_menstrual - 26 Crinis_humansis - 646 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Crocus_sotillus - 710 Crohns_and_other_bowel_problems_v - 141, 488, 866, 468, 782, 664, 604, 187,543, 1423, 972, 110, 133, 979, 173, 233, 672, 510, 447, 350 Crohns_disease (also use colitis, colon, and parasite freqs) - 10000, 727, 786,440, 832, 880, 1550, 20 Crohns_disease_protozoa_1 – 200, 206, 249, 298 Crohns_disease_viroid_1 – 585, 593, 600 Croup (characterized by a loud cough that resembles the barking of a seal,difficulty breathing, and a grunting noise or wheezing during breathing) –10000, 7344, 3702, 3672, 1234, 1165, 580, 290, 870, 333, 666, 523, 786, 728,880, 1550, 960, 712, 278, 683, 688, 776, 766, 444, 95, 72, 20 Cryptococcus_neoformans (yeast which causes respiratory infection than can turninto meningitis. Also known as torulosis.) - 367, 428, 444, 476, 478, 522, 579,594, 785, 792, 872, 2121, 5880, 5884, 597, 613, 624 Cryptosporidium (parasitic protozoa sometimes causing diarrhea in humans) -220, 482, 575, 4122, 698, 711, 893, 895, 1276, 5690 Cunninghamella - 311, 323 Cyclospora - 543, 316, 992, 751, 268, 2144 Cyst_ovarian - 982 Cyst_sebaceous_TR (streptothrox plus nocardia and actinomyces Israeli) - 694,719, 784, 228, 231, 237, 887, 2890, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000,787, 747, 727, 20 Cyst_solitary - 75, 76, 543 Cystic_fibrosis (Also called mucoviscidosis, a disorder of the exocrine glandsthat causes them to release very thick mucus. Use Pseudomonas_aeruginosa,Breathing_deep, and General Antiseptic and see Parasites general and roundwormfreqs) - 523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880 Cystitis_chronic (long-term inflammation of the urinary bladder and ureters) -246, 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20 Cystopyelo_nephritis (inflammation from bladder to kidney) - 1385 Cysts_hydatid (use Parasites tapeworm) Cytochalasin_HC – 4530.62, 3833.60, 225.57, 190.86 Cytomegalovirus (CMV, known as salivary gland virus or human herpes type 5,2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2146, 2144, 2145, 8848, 8856 Cytomegalovirus_HC – 20362.91, 1013.81 Cytophaga_rubra_HC – 21408.44, 1065.86 Deafness (partial to complete) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 727, 20 Deer_tick_1 - 7989, 289, 737, 738, 271, 671, 773 Dematium_nigrum (soil fungi found in human lesions) - 243, 738 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Dengue_fever_TR – 160, 500, 1600, 5000, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787,727, 330, 10000, 5000, 30, 10551.5, 5275.8, 2627.9 Dental_and_jawbone_infections_1 (use converge 1 1 on all except use converge 10.1 on 728) - 7270, 2720, 2170, 880, 787, 727, 500, 190, 728 Dental_and_jawbone_infections_2 – 15, 326, 465, 727, 787, 880 Dental_foci (Neglecting this can prevent recovery from any illness if infectionis a problem) - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802,787, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5 Dental_general (see also Toothache) - 728, 784, 635, 640, 1036, 1043, 1094,685, 60, 48, 465 Dental_infection (roots and gums) - 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800,880, 1560, 1840, 1998, 2489 Dental_infection_1 - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094,1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600,465, 190, 95, 60, 48, 47.5 Dental_infection_2 - 10000, 5000, 1562, 1552, 1550, 880, 800, 799, 787, 784,776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254.2, 120, 64, 20 Dental_infection_and_Earache_1 - 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776,775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646.3, 646, 640, 635, 622.3, 547,521, 518 Dental_infections_TR – 3400, 2489, 1700, 1560 Dental_Infections_v - 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626,723, 835, 875, 5227, 7059 Depression_anxiety_trembling_weakness - 3.5, 800 Depression_drugs_or_toxins - 1.1, 73 Depression_general (avoid starches in diet, use a multivitamin andmultimineral, and drink plenty of water) - 10000, 5000, 3176, 800, 787, 73, 35,7.83, 3.5, 1.1 Detox_and_lymphs - 10000, 3176, 3040, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522,465, 444, 440, 304, 306, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5, 3176 Detox_assist - 10000, 3176 Detox_1 – 10000, 3176, 522, 164, 89, 24 Diabetes_1 (Warning; can cause large drop in blood sugar level. Use 5000 for 15min) - 5000, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800,787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 20, 6.8 Diabetes_2 - 4200, 2128, 1865, 1850, 1550, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 302 Diabetes_associated_infection - 2020, 800, 727, 786, 190, 80, 20 Diabetes_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20 Diabetes_tertiary - 1850, 32000, 4000, 500 Diabetic_loading - 35, 700 Diabetic_toe_ulcer_1 (also use Staph aureus freqs and see Staph general, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin General antiseptic, and Circulation stimulation as needed) - 786, 2112, 1050,1.2, 5000, 832, 20 Diarrhea (see also Colitis, Clostridium difficile, E. coli, and for chronicproblems, giardia and IBS freqs. Also see Parasite general set if no relief.) -1550, 880, 832, 802, 786, 727, 465 Dientamoeba_fragilis_HC - 20113.98, 1001.42 Diphtheria (bacterial infection causing sore throat, fever, rapid heartbeat,nausea, chills, headache and may progress to damage heart and nerves frombacterial toxins. Rare in US.) - 10000, 1000, 925, 800, 788, 776, 624, 590,432, 340, 151 Diplococcus_diptheriae_HC – 17973.13, 894.83 Diplococcus_pneumoniae_HC – 17923.34, 18172.28, 892.35, 904.74 Dirofilaria_immitis (use Parasites heartworm) Disc_herniated - 727, 787, 2720, 10000 Distemper - 242, 253, 254, 255, 312, 442, 551, 573, 624, 671, 712, 760, 940,950, 1269, 1950, 8567, 660 Distortion (twisting of muscles, spine) - 9.1, 110 Diverticulitis_acute (see Intestines, inflammation. All freqs for 10 min) -120, 500 Diverticulosis (characterized by tiny hernias of intestinal tissue protrudingthrough the muscular wall of the colon) - 154, 934 Dizziness (use Vertigo) DNA_repair (exp) - 528, 731, 732 Dog_and_cat_hostility_1 - 3.6 Downs_syndrome_palliative – 20 Droglioma (use Cancer, droglioma) Drug_addiction – 20 Duodenal_ulcer (use Ulcer, duodenal) Duodenitis – 223 Dupuytrens_contracture (4th and 5th finger curling into hand, unable tostraighten) - 1.2, 250 Dysentery (acute diarrhea with blood and mucus. Also use Entamoeba histolytica,Salmonella, and Shigella) - 1552, 802, 832 Dysmenorrhea (painful menstruation. Use with plain water douche) - 26, 4.9,1550, 880, 802, 787, 727, 465 Dyspepsia (indigestion. If chronic or with bloating, also see Parasitesgeneral) - 10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 125, 95, 72, 4.9 E_coli (Escherichia coli; can cause infections in wounds and the urinary tract.
If using these leads to common cold symptoms, follow with Adenovirus freqs,800/802*, 1550/1552*) - 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244, 1000,957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 330, 327, 289, 282 E_coli_1 (recommended for cancer adjunct) - 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934,856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330 E_coli_comp - 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242,1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556,548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282 E_coli_HC – 17724.20, 19566.32, 974.15, 882.44 E_coli_mutant_strain - 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776 Ear_conditions_various (discharges, tinnitus, itching, hearing loss. Also seeOtitis.) - 10000, 880, 787, 727, 776, 766, 688, 683, 652, 645, 542, 535, 440,410, 340, 201, 158, 20, 9.19 Ear_fungus_1 – 854 Ear_wax (use Cerumen) EBV (use Epstein-Barr Virus) Echinococcinum (use Parasites, tapeworms, echinococcinum) Echo_Virus (Endometriosis Tuberylosa, can cause a type of viral meningitis) -922, 788, 765, 722, 625, 620, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605,604, 603, 514, 461 Eczema - 9.19, 707, 1550, 802, 787, 727, 10000, 5000, 2720, 2008, 2180, 2128,664, 120, 20 Eczema_1 - 770, 916, 415 Eczema_2 - 730.2, 1550, 802, 787, 690 Eczema_vascular_and_lung_disturbances - 9.39 Edema (see also Kidney and Lymph stimulation) - 40, 522, 146, 6.3, 148, 444,440, 880, 787, 727, 465, 20, 5000, 10000 Electrolyte_levels ( to improve) - 8.1, 20, 10000 Electrosmog_1 – 99.5 Elephantiasis (use with parasite, esp roundworm and nematode freqs) - 623, 824,865, 710 Elkanella_corroderis_HC – 19018.66, 946.88 Emotional_ties_to_diseases - 764, 664 Emphysema (use with mycoplasma pulmonis, mycoplasma pneumonia, and parasitefreqs, esp roundworm) - 1234, 3672, 7344, 880, 787, 727, 120, 20, 80 Emphysema_comp - 7344, 3672, 2838.5, 2688, 2404.2, 1234, 975, 880, 787, 777,766, 727, 709.2, 688, 683, 660, 650, 601, 422, 300.5, 240, 150.3, 128, 120, 80,75.1, 20 Encephalitis (inflammation of the tissues of the brain and spinal cord) – 841 Endocarditis (use Listeriose) Endocrine_RX_TR (includes stimulating frequencies for pineal, hypothalamus,pituitary, thyroid, adrenal, and thymus gands) – 662, 1725, 1342, 1534, 1413, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 1351, 635, 763, 1335, 645, 10000 Endolimax_nana_HC (trophozoites and cysts) - 19715.68, 981.59, 21508.01,1070.82 Endometriosis_1 (use 246, 800, and 1550 for 5 min) - 6766, 6672, 6641, 6578,2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 1550, 945, 854, 846, 830, 800,763, 676, 651, 524, 435, 275, 246, 142 Endometriosis_chronic (growth of uterine tissue outside the uterus that maycause pain, infertility, & abnormal uterine bleeding. Use with Parasites,flukes, general) - 246, 800, 1550 Endometriosis_tuberylosa (use Echo virus) Energy_vitality – 9999 Entamoeba_coil_HC (trophozoite) - 19715.68, 981.59 Entamoeba_gingivalis_HC (trophozoite) - 21806.74, 1085.69 Entamoeba_histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liverinfection) - 148, 166, 308, 393, 631, 778 Entamoeba_histolytica_HC - 19168.02, 954.32 Entamoeba_histolytica_secondary – 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690,660, 465, 786, 768, 523, 333 Enterobacter_aerogenes_HC (causes intestinal problems) – 18620.36, 927.05 Enterobiasis - (pinworms. Use Parasites, enterobiasis) Enterococcinum (homeopathic nosode for Strep family organisms found in thedigestive and urinary tracts) - 686, 409 Enterohepatitis (inflammation of bowel & liver) - 552, 932, 953 Enterovirus_General (generic term meaning small virus, includes Echo,Coxsackie, and Polio) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044,922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 612, 610,608, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20 Enuresis (bed wetting. Use with parasite sets) - 10000, 880, 787, 727 Epicoccum - 734, 778 Epicondylitis (tennis elbow, lateral or vertical) - 1.2, 250, 728, 766, 776,880 Epidermophyton_floccinum (fungus that attacks skin & nails, including someathlete's foot and jock itch ringworms. Also use Microsporum freqs and Fungalgeneral if necessary.) - 22107, 465, 784, 644, 766, 345 Epididymitis (inflammation of testicle area, ducts. See also Orchitis.) - 2250,1500, 880, 787, 727, 20 Epilepsy (also try Shigella) - 10000, 880, 802, 787, 727, 700, 650, 600, 210,633, 125, 20 Epstein_Barr_HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53 Epstein_Barr_virus (the herpes virus causing mononucleosis) - 8768, 6618, 1920,1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Epstein_Barr_virus_secondary (also try General parasite and roundworm freqs) -744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920 Ergot_HC – 14687.19, 731.23 Erwinia_amylovora_HC – 17425.47, 867.56 Erwinia_carotovora_HC – 18570.58, 924.57 Erysipelas (bacterial infection manifesting in skin inflammation caused bystrep pyrogenes or other pathogens and possibly related to the swine form ofthe disease) - 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20 Erythema_infectiosum (human parvovirus B19, sometimes known as Fifth disease, acontagious viral infection which causes blotchy or raised red rash with mildillness. exp) - 809, 1618, 3236 Erythema_nosodum - 9.39 Escherichia_coli (use E. coli) Esophagus (constriction. Also see General antiseptic and dental freqs) - 880,787, 727 Euglena - 432, 3215, 3225, 3325, 6448 Eustachian_tube_inflammation (also use General_Antiseptic) - 1550, 880, 802,787, 776, 727, 465 Eye_disorders (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia, infections,etc.) - 10000, 2010, 1831, 1830, 1829, 1600, 1552, 1335, 880, 787, 727, 496,400, 360, 350, 160, 20 Eye_inflammation (also see General antiseptic) - 1.2, 80 Eyelid_droop (use Ptosis) Eyes_glaucoma - 1600, 1830, 880, 787, 727 Eyesight_sharpen - 350, 360, 1830 Facial_cramps - 10000, 6000, 304, 1131, 33 Facial_paralysis - 10000, 880, 787, 727 Facial_toning - 1.2 Fainting – 20 Fascia (fibrous tissue under the skin. Also see Fibroid freqs) - 20 Fatigue_general - 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865,10000, 5000 Febris_wolhynia (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that isdebilitating and conducive to relapse) - 547, 356 Fel_tauri (homeopathic preparation of ox bile) – 672 Felis - 430, 834, 2232, 3233 Felon_1 (pus, infection of finger tips) - 657, 659, 738, 751 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Felon_2 - 663, 665, 720, 722 Feloris_Wolyhnica – 547 Fever (some causes) - 1552, 880, 800, 832, 422, 2112, 787, 727, 20 Fever_sunstroke - 20, 440, 880 Fibroadenoma_mamae (non cancerous, fibrous nodules in the breasts. Use kelpcapsules too) - 1384, 2128, 2189 Fibroids_general (see Parasites, flukes, general) - 2950, 2189, 2128, 2127,2008, 1744, 1552, 1550, 1488, 1384, 1234, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666,465 , 267 Fibroma - 2127, 2008, 727, 690, 666, 1550, 802, 465 Fibromyalgia (run Detox afterwards if needed) - 328, 880, 800, 728, 5000, 2720,2180, 2128, 664, 464, 304, 120, 20 Fibromyalgia_1 - 120, 140, 304, 464, 728, 800, 880, 2489, 3176, 5000, 6000,9000 Fibromyalgia_2 - 2008, 2050, 2080, 2127, 880, 800, 787, 728, 600, 420, 320,120, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810 Fibromyalgia_TR (includes muscle relaxtion frequencies. Run 321, 384, and 40for 12 min each) – 321, 384, 40, 965, 200, 120, 240, 760, 68, 6000, 304 Fibropendulum - 661, 7465, 211, 233, 766 Fibrosarcoma – 1744 Fibrosis_lung (use Pulmonary fibrosis) Fifth_disease (use Erythema infectiosum) Fischpyrogen – 832 Fissures - 787, 20, 10000 Fistula_dentalis (727*, 878*, 1122*) - 550, 727, 844, 878, 1122, 786 Fistula_ulcer (use also Staph freqs) - 880, 832, 787, 727 FIV - 262, 323, 372, 404, 567, 712, 742, 760, 773, 916, 1103, 1132, 3701 Flatulence - 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 465 Flu (use Influenza) Flukes (use Parasites, flukes) Fluor_Alb (homeopathic cell salt) - 110, 342, 420, 423, 688, 757 Follicular_mange (contagious dermatitis found in many animals that is caused bymites and in which the principle activity is at the hair follicles. Also soakwith vegetable oil, let sit at least 15 minutes, and rinse with thyme tea.) -253, 693, 701, 774 Folliculitis_hot_tub (tiny pimples) - 174, 482, 5311 Food_poisoning (some classes. Also use Salmonella typhimurium and see Generalantiseptic, Abdominal pain, and Abdominal inflammation.) - 1552, 802, 832 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children but mayalso be a factor in ALS) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411 Fractures_healing - 220, 230, 10000, 880, 787, 727 Frequency_fatigue (tiredness that is not detox from using frequency generatortoo long) - 10.55, 7.83 Frigidity_female - 10000, 20 Frostbite - 880, 787, 727 Frozen_shoulder (also use strep pneumonia if necessary) - 10000, 880, 802, 787,766, 727 Fruitfly – 2167 Fungus_and_mold_v - 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933,886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524,512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132 Fungus_EW_range - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829 Fungus_flora_1 - 331, 336, 555, 587, 632, 688, 757, 882, 884, 887 Fungus_foot_and_general_1(use 1550 for 30min) - 1550 Fungus_general (also see candida, yeast, and other specific types) - 2222,1552, 1550, 1153, 1134, 1016, 880, 802, 787, 784, 727, 582, 465, 422, 254, 72,20 Furunkulosis (boils on skin. Also use Staph aureus freqs) - 1550, 1000, 880,802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20 Furunkulosis_herpes (also see Herpes general and Furunkulosis) - 200, 1000,1550, 802, 787, 727 Furunkulosis_TR (also use Staph aureus) – 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770,728, 727, 660, 465, 200, 116, 20 Fusarium_general - 768, 625, 746 Fusarium_oxysporum (a fungus causing inflammation of the cornea of the eye) -102, 332, 705, 795, 780 Gaffkya_tetragena_HC (causes respiratory infections) – 17425.47, 867.56 Gardnereila_vaginalis_HC (causes ovarian and genital tract infection) –16927.60, 842.78 General_antiseptic - 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776,766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20 General_antiseptic_1 – 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360,880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523,333, 14 General_demo (greatest hits) - 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880,800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20 General_malady - 40000, 10000, 5000 General_prog_Blaster5 - 2489, 2128, 2008, 2000, 1998, 1840, 1800, 1600, 1570,1560, 1550, 1500, 880, 800, 787, 784, 776, 740, 727, 690, 666, 622, 600, 500,400, 120, 80 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin General_program_EMEM - 720, 1550, 20, 4200 General_prophylaxis - 20, 64, 95, 125, 225, 427, 440, 664, 728, 784, 880, 802,832, 680, 760, 1550, 464, 10000, 676, 1488 Geotrichum_candidum (fungus found in feces and dairy products whosemanifestations resemble those of candida) - 350, 355, 384, 386, 403, 404, 407,409, 410, 412, 415, 418, 543, 544, 687, 987, 988, 737, 700 German_measles (Use Measles, rubella) Giardia (use Parasites, giardia) Gingivitis (inflammation of gums. See also Dental, Dental foci, Stomatitis.
Take calcium and magnesium internally and brush with CoQ10 and myrrh orgoldenseal) - 1550, 880, 802, 787, 728, 726, 465, 20, 1556, 776, 465 Glanders (use Pseudomonas mallei) Glandular_fever - 10000, 20 Glandular_fever_thyroid ( exp) - 10000, 20, 16000 Gliocladium (brain fungus) - 855, 469, 633 Goiter (use Struma) Gonads_inflammation (use Orchitis) Gonorrhea - 7120, 6000, 2330, 1500, 712, 660, 600, 233, 150 Gonorrhea_neisseria_HC – 16628.88, 927.90 Gout (Also use water cure and high dose bromelain or other enzymes. See alsoKidney freqs) - 9.39, 3000, 10000, 880, 787, 727, 20 Granuloma_dent - 441 Gravel_urine - 2.65, 3000, 880, 787, 727, 20 Graves_disease_and_goiter - 20, 727, 787, 880 Greatest_Hits (use General demo) Green_Dye - 563, 2333 Grippe (use Influenza, grippe) Griseofulvin – 14338.68, 713.88 Gulf_War_Syndrome_v - 7755, 6007, 5419, 2688, 1370, 1365, 975, 866, 837, 771,714, 639, 633, 578, 533, 435, 392, 255, 253, 136 Guillain_Barre_Syndrome_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550,1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30, 7344, 4412, 5000 Gum_disease (use Gingivitis_Pyorrhea) Haemophilia_tonic (hereditary bleeding disorders in which the blood does notreadily clot) - 778, 845, 751 Haemophilus_influenzae_HC (causes bacterial meningitis, infects joints) –16728.45, 832.86 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Hair_human – 646 Halitosis (bad breath. See also Strep pneumonia, Strep aureus, Pharyngitis,Dental, Parasite general, and General antiseptic sets) - 1550, 802, 880, 787,727, 20 Hallucinations - 10000, 880, 787, 727, 20 Hand_foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children) -232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411 Hangover (see also Kidney and Liver support freqs) - 10000, 522, 146 Hay_fever (only some types) - 880, 787, 727, 20 Head_injury_followup (Seek immediate medical attention for head injuries!) -9.6, 3000, 880, 787, 727, 522, 72, 5.8, 4.9 Headaches - 144, 160, 1.2, 520, 10, 10000, 304 Headaches_caused_by_vertebral_misalignment (Not a substitute for adjustment) -9.6, 3000 Headaches_comp - 10000, 3000, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 522, 520, 304, 160,146, 144, 125, 95, 73, 20, 10, 9.6, 9.39, 7.83, 6.3, 5.8, 4.9, 4, 1.2 Headaches_due_to_parasites (see also Parasites, strongyloides) - 125, 95, 73,20, 727, 3000 Headaches_due_to_toxicity - 522, 146, 4.9, 3000, 880, 787, 727, 20 Headaches_unknown_cause - 10, 4, 5.8, 6.3, 7.83, 3000, 650, 625, 600 Headaches_urogenitally_caused - 9.39, 3000 Healing_and_regeneration - 2720, 266, 47 Heart_blockage_1 – 59, 60, 61 Heart_general - 20, 81, 162, 5000 Heart_tonic (lab animals only. See also Chlamydia, Staph infection, Circulatorystasis, and Kidney freq sets) - 80, 160, 20, 73, 3.9, 3000, 880, 787, 727, 465,162, 125, 95, 20, 1.2 Heartburn_chronic (use calcium magnesium supplement and The Water Cure. Alsosee Staph and Strep general sets and H. pylori) – 676, 832, 2720, 2170, 2127,1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 685, 465, 444, 1865, 125, 95, 72,20 Heartworm (use Parasites, heartworm) Heavy_metal_toxicity_TR – 31905.6, 38014.4, 39032.6, 43644.3, 56656.4, 76677.5,43644.3, 38014.3, 4202.3, 5333.7, 9887, 1902, 317 Heel_spurs (use Bone_spurs) Helicobacter_pylori (ulcer. Run 676 for 10 min, 676*) - 2950, 2819, 2779, 2167,880, 728, 705, 695, 676, 352, 347 Helicobacter_pylori_1 - 2167, 728, 880, 2950 Helicobacter_pylori_2 - 695, 2779, 705, 2819 Helicobacter_pylori_3 - 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Helminthosporium (the reproductive element of some parasitic worms) - 793, 969 Hemobartinella_felis - 603, 957 Hemophilia – 603 Hemorrage - 1550, 802 Hemorrhoids - 4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727 Hepatitis_A (add Hepatitis general freqs if necessary) - 321, 346, 414, 423,487, 558, 578, 693, 786, 878, 3220, 717 Hepatitis_B (add Hepatitis general freqs if necessary) - 334, 433, 767, 869,876, 477, 574, 752, 779 Hepatitis_B_HC (antigen) – 20562.06, 1023.72 Hepatitis_C (also try Parasites, schistosoma mansoni and Hepatitis generalfreqs if necessary) – 5000, 3220, 3176, 2489, 2189, 1865, 1600, 1550, 1500,1371, 933, 931, 929, 880, 802, 665, 650, 633, 625, 528, 444, 329, 317, 250,224, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20 Hepatitis_C_1 - 10000, 5000, 3220, 3176, 2489, 1865, 1600, 1550, 1500, 880,802, 665, 650, 600, 444, 250, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20 Hepatitis_C_TR – 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189 Hepatitis_general - 1550, 1351, 922, 880, 802, 727, 477, 329, 317, 224, 28 Hepatitis_general_secondary - 284, 458, 477, 534, 788, 922, 9670, 768, 777,1041 Hepatitis_general_v - 987, 934, 922, 878, 876, 842, 786, 781, 563, 562, 558,534, 528, 477, 334, 321, 317, 224, 213, 166 Hernia - 10000, 787, 727, 2720, 5000 Herpes_general (use 1488 and 2950 for 15min, 1488*) - 2950, 1900, 1577, 1550,1489, 1488, 629, 464, 450, 383, 304, 165, 141 Herpes_general_secondary - 37000 Herpes_general_v - 165, 141, 383, 450, 629 Herpes_progenetalis (genital. Also use Herpes simplex II) - 141, 878, 898,5310, 440, 171, 660, 590, 1175 Herpes_simplex_I (secondary. Cold sores: primarily non-genital, first tryHerpes,general) - 322, 476, 589, 664, 785, 822, 895, 944, 1043, 1614, 2062,1489, 2950 Herpes_simplex_I_1 - 339, 343, 480, 591, 778, 782, 843, 1614, 657, 699, 700,734 Herpes_simplex_I_2 - 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787, 727, 1850, 428 Herpes_simplex_I_3 - 470, 647, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 847, 5641,8650 Herpes_simplex_I_4 (use 2950 for 20min) – 2950 Herpes_simplex_I_HC – 14537.82, 17201.43, 723.80, 856.41 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Herpes_simplex_II - 556, 832 Herpes_simplex_II_HC – 17923.34, 17674.41, 892.35, 879.96 Herpes_simplex_IU2 – 808 Herpes_simplex_RTI (based on Resonant Light Technology’s herpes set, mostfrequencies contracting spread. Also can be used for measles, chicken and smallpox, mononucleosis, shingles, rubella, cold sores, epstein barr, variola, stomastomatosis, and pyorrhea.) - 10000, 5000, 3176, 2489, 186, 372, 427, 446, 465,484, 503, 522, 541, 560, 579, 598, 617, 636, 655, 674, 693, 712, 731, 750, 769,788, 807, 826, 845, 864, 883, 902, 921, 940, 959, 978, 997, 1016, 1035, 1054,1073, 1488, 1550, 1568, 1644, 1865, 1909, 2976, 5310, 5952 Herpes_TR (run set three times, pausing 10 minutes between runs. Allfrequencies can run 60 sec except 2950, which runs 180 sec) – 2950, 322, 476,468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748 Herpes_type_1_anec_comp (combines most anecdotal freqs for Simplex I) - 8650,7484, 5641, 3742, 2950, 2489, 1871, 1850, 1800, 1614, 1550, 1500, 935.5, 880,847, 843, 787, 782, 778, 734, 727, 700, 660, 656, 652, 648, 591, 480, 467.8,428, 343, 339 Herpes_type_2_comp - 8778, 1402, 888, 880, 848, 846, 832 , 808, 776, 732, 717,685, 665, 556, 540, 532, 528, 373, 370, 366, 362 Herpes_type_2A - 532, 848 Herpes_type_2A_secondary - 360, 362, 364, 366, 368, 370, 373, 528, 685, 846,880, 888, 8778, 540, 665, 716, 717, 718, 731, 732, 733, 776, 1402 Herpes_type_5 (cytomegalovirus. 2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2145, 8848,8856 Herpes_type_C - 395, 424, 460, 533, 554, 701, 745, 2450 Herpes_zoster (chicken pox, shingles. 664*) - 3343, 2320, 2170, 1600, 1500,1160, 914, 880, 833, 802, 787, 664, 580, 3.9 Herpes_zoster_1 (4 min each freq) - 10000, 833, 802, 3.9 Herpes_zoster_secondary - 1550, 802, 1800, 1865, 728, 2720, 2128, 5000, 464,800, 574, 1557, 304, 20 Herpes_zoster_v - 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787,786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446,436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134 Hiatal_hernia (use staph and strep sets) Hiccups - 20, 10000 Hip_pain (use also Arthritis) - 880, 787, 727, 20 Hirudo_medicinalis (a homeopathic remedy prepared from a leech used fortherapeutic purposes) - 128 Histomonas_meleagridis_HC – 18769.72, 934.49 Histoplasma - 424, 616, 749 Histoplasma_capsulatum_HC – 15035.69, 748.58 HIV (see also AIDS) - 683, 714, 3554, 830, 450 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin HIV_HC – 18172.28, 904.74 Hives (use Urticaria) Hoarseness - 880, 760, 727 Hodgkins_disease (use Cancer, Hodgkin's disease) Hookworm (use Parasites hookworm) Hordeolum (use Stye) Hormodendrum (a genus of fungi that includes human pathogens) - 663, 678, 695,532, 627 Hormonal_imbalances - 5.5 Hot_flashes (complications) - 10000, 880, 787, 727 Hot_tub_folliculitis (use Pseudomonas freqs) Household_Insect_Mix – 723, 100 Human_T_lymphocyte_Virus1 (used for MS and autoimmune disease) - 725, 2432,243, 6353, 732, 844, 646 Human_T_lymphocyte_Virus2 (used for Gulf War syndrome) - 725, 1230, 245, 314,965 Human_T_lymphocyte_Virus3 (used for AIDS) - 633, 1220, 6230, 8225, 111, 392,776, 837, 1675, 2664, 3806, 714 Human_T_lymphocyte_Virus4 - 444, 2323 Human_T_lymphocyte_Virus5 - 83, 235, 645, 2323, 3432, 4093, 5532 Human_T_lymphocyte_Virus6 - 702, 747, 2245, 183 Hydrocele (fluid in testicle, etc.) - 880, 787, 727 Hyperacidity_stomach - 7.82, 20, 230 Hyperosmia (overacute smell and taste) - 20, 10000, 522, 146 Hyperparathyroidism - 4.6, 9.5, 9.6 Hypertension - 3176, 2112, 20, 95, 324, 528, 15, 9.19, 7.83, 6, 10000, 880,787, 727, 304 Hypertension_renin_induced (red high, diastolic high pressure. Also see Kidneyfreqs) - 9.19, 6 Hypertension_spastic – 95 Hyperthyroid - 3, 0.5 Hypochondrium_upper_abdomen - 20, 10000 Hypophyseal_disturbances (pituitary) - 4 Hypotension (low blood pressure) - 20, 727, 787, 880 Hypothyroid - 2, 12, 35, 16000, 10000, 160, 80, 20 Hypoxia (low oxygen, use also Circulatory stasis) - 727, 787, 880, 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Icterus_haemolytic (a chronic form of jaundice involving anemia) - 243, 768 Ileocolitis_colon_inflammation (also use Colitis if necssary and see Parasitegeneral and roundworm sets) - 802, 832, 440 Immune_system_stabilization_TR – 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880,835, 787, 727, 30 Immune_system_stimulation - 10000, 5611, 5000, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929,2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 2128, 2008, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728,665, 464, 432, 304, 120, 20, 8 Immune_system_stimulation_1 – 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8 Impotence (many classes. Also use Circulatory stasis) - 9.39, 2127, 2008, 465,10000, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 125, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600 Incontinence_1 (use all freqs for 10 min) - 2250, 2050, 2128, 690, 666 Indigestion (use Dyspepsia) Infantile_paralysis (also use Polio) - 1500, 880, 787, 727, 776, 5000, 10000 Infections_general (see General Antiseptic) - 1550, 880, 802, 786, 728, 465,444, 125, 95, 72, 48, 20, 304, 1.2, 5500, 676, 422, 766 Infections_general_secondary - 5000, 1600, 1500, 832, 776, 760, 700, 690, 666,650, 625, 600, 1865, 500, 450, 440, 428, 660, 2112 Infections_general_tertiary - 1800, 2720, 2489, 832, 3040, 2008, 1850, 610,732, 751, 40000 Infertility (see also Impotence) - 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690,666, 650, 625, 600, 9.39 Inflammation_general (also see Infection general sets) - 1.5, 3.6, 2720 Influencinum_Berlin_55 - 430, 720, 733, 787 Influencinum_vesic_NW - 332, 364, 519, 588, 590, 238, 239, 715 Influencinum_vesic_SW - 433, 645, 658, 824 Influencinum_vesica_general (blisters) - 203, 292, 588, 612, 975, 407, 682 Influenza (mutates to new strains constantly but these may be helpful. See alsoInfluenza, Grippe and Influenza Virus. Use all freqs for 5 min if necessary) -7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 5000, 3672, 2720, 2050, 2008, 1947, 1674, 1550,1500, 1234, 885, 880, 875, 800, 786, 728, 683, 512, 464, 440, 304, 20 Influenza_1_99_00 - 10000, 880, 727, 330, 728 Influenza_1957_A_Asian - 768, 574 Influenza_1978 - 844, 814, 610 Influenza_1979 - 123, 513, 522, 565, 788, 601 Influenza_1983 - 424, 730, 734, 428 Influenza_1989 - 216, 322, 627, 703, 748 Influenza_1993 - 522, 615, 778, 850, 959 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Influenza_1993_secondary - 207, 254, 580, 582, 584, 586, 588, 848, 947, 7967,8910, 739, 741, 760, 765, 773, 915 Influenza_1994 - 689, 697, 699, 798 Influenza_1994_secondary - 337, 690, 868, 869, 702, 727, 729, 776, 779 Influenza_1997_1998 - 2008, 880, 787, 727, 35, 20, 465 Influenza_2_99_00 - 440, 465, 613, 666, 727, 787, 800, 1000, 5000, 10000 Influenza_2003_2004_1 - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333,72, 200, 93.9, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 885, 875, 832, 802, 787, 776, 766,1500, 832, 787, 650, 625, 600, 465, 144, 582 Influenza_2003_2004_2 - 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69, 7255,7284.06, 8041.5, 10334.06, 10346.56, 10976.38, 7414.28, 7631.09, 7632.66,7667.38, 7676.94, 8045.81, 8082.59, 8305.19, 5548.59, 5549.22, 5554.69,5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 7118.2, 5045.03, 6752.01 Influenza_2005_fall_TR – 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936,944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748 Influenza_2005-2006_TR – 2748.8, 5695.9, 2856.7, 2935.4, 4159.2, 4534.4,2276.3, 2504.5, 3229.4, 6466.6, 1715.1, 4633.9, 4769.4, 1192.6, 599, 2390,1257.2, 315.7, 5190.7, 1734, 6936.5, 867.9, 434, 217.1, 6951, 4448.9, 6306.3,4220, 8478, 1216, 1214, 1060, 1010, 935, 778, 777, 465, 457, 445, 433, 425 Influenza_A_and_B_HC (flu shot) – 15931.86, 15682.93, 793.20, 780.81 Influenza_aches_and_respiratory (use 7760 and 7766 for 10 min, all others for5) - 440, 512, 683, 728, 784, 787, 800, 875, 880, 885, 2050, 2720, 5000, 7760,7766, 304 Influenza_and_Cold_1 (winter 01 to 02) - 959, 962 Influenza_Asian_grippe_A - 516, 656, 434 Influenza_avian_exp_TR (sweep from 4896.1 to 5060.9 by .03125 dwell 1) Influenza_autumn_1998 (use 8700 and 7760 for 15min) - 250, 465, 8210, 8700,7760 Influenza_Bach_Poly - 122, 350, 487, 572, 634, 768, 823, 1043, 1272, 764, 771 Influenza_general_1 (winter 98 to 99) - 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994,6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016 Influenza_grippe_1986_tri - 532, 588, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 994, 462,712 Influenza_grippe_1987 - 140, 332, 581, 953, 4868, 730 Influenza_grippe_1988 - 267, 536, 568, 2050, 752, 781 Influenza_grippe_1989 - 353, 536, 874 Influenza_grippe_1990 - 541, 560, 656 Influenza_grippe_general - 343, 500, 512, 541, 862, 1000, 1192, 3012, 3423, 10223 Influenza_grippe_vapch - 153, 343 Influenza_haemophilus - 542, 552, 885, 959, 734, 633.1, 2532.4 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Influenza_haemophilus_type_B (can cause a type of meningitis) - 652, 942, 483,731, 746 Influenza_spanish - 462, 787 Influenza_2005_sweep_TR (long sweep from 9750 to 10156.25 by 0.03125 steps at0.25 sec duration/step) Influenza_overnight_TR (Combines many of the CAFL flu frequencies into on largeset. TR specifies to pulse 0.25 90, use duration of 90 sec per freq to makeapprox 8 hr set) - 10223, 10000, 9090, 8910, 8700, 8250, 8210, 8000, 7967,7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998,7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 5608, 5000, 4868, 3672,3423, 3122, 3012, 2720, 2544, 2532.4, 2489, 2558, 2398, 2050, 2008, 1947, 1922,1800, 1674, 1600, 1550, 1500, 1422, 1272, 1242, 1234, 1215, 1192, 1191, 1186,1043, 1020, 1000, 995, 994, 985, 984, 969, 967, 962, 959, 954, 953, 947, 946,945, 942, 932, 922, 915, 895, 889, 885, 880, 878, 875, 874, 869, 868, 863, 862,861, 850, 848, 844, 841, 839, 836, 833, 832, 823, 814, 802, 800, 798, 788, 787,786, 784, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 773, 771, 770, 768, 766, 765, 764,763, 762, 761, 760, 758, 757, 756, 753, 752, 750, 748, 746, 745, 743, 742, 741,740, 739, 734, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 724, 722, 720, 715, 713, 712,703, 702, 699, 697, 690, 689, 687, 683, 680, 679, 678, 676, 674, 672, 670, 668,666, 664, 663, 662, 660, 656, 653, 652, 651, 650, 649, 647, 640, 632, 634,633.1, 627, 625, 615, 613, 610, 601, 600, 597, 588, 582, 581, 580, 574, 572,568, 566, 565, 560, 558, 555, 553, 552, 542, 541, 537, 536, 535, 534, 532, 530,525, 524, 523, 522, 518, 516, 513, 512, 500, 496, 487, 483, 482, 472, 469, 468,465, 464, 462, 461, 457, 452, 447, 442, 440, 434, 432, 428, 425, 424, 421, 413,387, 360, 358, 356, 354, 353, 352, 350, 345, 343, 341, 340, 338, 337, 336, 334,333, 332, 330, 324, 322, 316, 304, 272, 267, 254, 250, 232, 216, 207, 200, 153,144, 140, 123, 122, 93.9, 72, 47, 35, 20 Influenza_triple_nosode - 421, 632, 1242, 1422, 1922, 3122 Influenza_V_grippe – 861 Influenza_V2_grippe - 324, 652, 653 Influenza_V3_grippe - 550, 553 Influenza_V4_grippe - 232, 352, 2558 Influenza_V5_grippe - 945, 518 Influenza_V75_Victoria - 343, 316, 1020 Influenza_VA2_grippe - 334, 472, 496, 833, 836, 922, 728 Influenza_VA2L_grippe - 447 Influenza_virus_1991_1992 - 153, 345, 387, 758, 984, 985 Influenza_virus_1991_1992_secondary - 330, 332, 334, 336, 338, 340, 350, 352,354, 356, 358, 360, 525, 632, 740, 761, 762, 776, 777, 780 Influenza_virus_1992_1993 - 535, 946 Influenza_virus_1992_1993_secondary - 272, 534, 566, 668, 674, 776, 782, 947,632, 640, 713, 715, 742, 773, 777 Influenza_virus_1993_1994 - 757, 885, 895, 969 Influenza_virus_1993_1994_secondary - 447, 457, 597, 756, 764, 776, 798, 878,967, 9090, 663, 720, 728, 729, 745, 762, 764, 770, 773, 779 Influenza_virus_A - 322, 332, 776 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Influenza_virus_A_1974 - 442 Influenza_virus_A_Port_Chalmers - 622, 863 Influenza_virus_B - 468, 530, 532, 536, 537, 568, 722, 740, 742, 744, 746, 748,750, 1186, 679 Influenza_virus_B_Hong_Kong - 555 Influenza_virus_British - 558, 932 Influenza_virus_general - 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250 Influenza_virus_swine - 413, 432, 663, 839, 995 Influenza_with_Fever_v - 954, 889, 841, 787, 763, 753, 742, 523, 513, 482, 469,461, 425, 341, 332 Influenza_with_respiratory_1 (winter 99 to 00) - 47, 1191, 2398, 2544, 5608,7760, 7766, 672, 674, 676, 678, 680, 647, 649, 651, 653, 1215, 724, 726, 728,730, 732, 746, 768, 687 Influenzum_toxicum - 854 Injection_allergic_reaction - 10000 Insomnia (see also Parasite general set) - 3.59, 3, 7.83, 10, 1550, 1500, 880,802, 6000, 304 Intelligence_and_clarity_of_thought - 20, 10000 Intercostal_neuralgia (pain in rib musculature) - 3000, 1550, 880, 802, 787,776, 727, 125, 20, 1865, 444 Interleukin (used to stimulate lymphocyte production) - 3448, 2929, 4014, 5611,2867, 2855, 2791 Intermittent_claudication - 45, 48 Intestinal_problems_colon (see also Colitis) - 10, 440, 880, 787, 727 Intestinal_problems_general (also see Parasite general set and Generalantiseptic) - 802 Intestines_inflammation (see also Colitis) - 727, 787, 880, 832, 1550, 105, 791 Iodamoeba_butschlii_HC - 22155.25, 1103.04 Irritable_bowel_syndrome (see also Parasites general set and Colitis) - 6766,5429, 4334, 2018, 1550, 880, 832, 829, 812, 802, 787, 727, 465, 422, 407, 334,20 Itching (pruritis. Take hot bath with a cup of apple cider vinegar afterwards.
If chronic and no long term relief, use Parasite sets including Parasitesgeneral and Parasites blood flukes.) - 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20,1865, 3176 Jaundice (see also Liver support, gallbladder, Leptospirosis, and Parasitesfluke and general frequency sets) - 5000, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625,600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20 Jock_itch (use Epidermophyton floccinum) Joint_inflammation (also see Arthritis sets) - 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Joint_pain_basic_TR (also known as Pain.Bio, run 160, 500, 1600, 5000 withpulse 4 60, 1600 500 160 with pulse 2 60, 160 324 528 with pulse 2 60 converge1 1) – 160, 500, 1600, 5000, 324, 528 Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma) Kidney_insufficiency - 9.2, 10, 40, 440, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625,600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20 Kidney_papilloma (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264,634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102 Kidney_stimulation_TR (specified by True Rife as may help against infectionscommon in acute renal failure) - 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1600, 1550,1500, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 668, 651, 644, 625, 600, 524,465, 442, 334, 250, 240, 152, 146, 28, 125, 120, 112, 100, 96, 93, 72, 64, 40,20, 2222, 1153, 1134, 1016, 582, 676, 440 Kidney_stones (use with vitamin, mineral, and herb supplementation) - 444, 727,787, 880, 10000, 6000, 3000, 3.5, 1552 Kidney_tonic_general - 440, 248, 8, 880, 20, 10000, 800, 5000, 3000 Kieferosteitis (a type of bone inflammation marked by enlargement and pain) -432, 516, 384 Klebsiella_pneumoniae (use Pneumoniae klebsiella) Knee_joint_pain - 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6,9.39 L_lysine (stimulates) - 195.5, 391, 782, 1564.1, 3128.2, 6256.4 Lac_deflorat - 230, 371, 232, 2121 Lactobacillus_acidophilus_HC – 17375.69, 865.08 Lamblia (use Parasites, Giardia) Large_intestine_tonic - 8, 440, 880 Laryngeal_polyp - 765, 202 Larynx - 10, 440, 465, 444, 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 7.69, 3, 1.2, 250,9.6, 9.39 Lateral_sclerose (degeneration of spinal cord leading to spastic paraplegia.
See also ALS.) - 254 Laxative_mild - 802 Legionella (Legionnaires' disease, caused by a gram-negative bacteriaassociated with condensed or treated water that migrate to lung tissue andstimulate severe respiratory manifestations, fever, headache, abdominal pain,and may affect kidneys and liver.) - 723, 724, 897, 975, 8120, 8856, 690, 693 Leiomyoma (use Fibroma) Leishman_Donovan (use Parasites, Leishmania) Leprosy - 10000, 6000, 743, 600, 252 Leprosy_secondary_infection - 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 760,727, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20, 500, 450, 440, 428, 660 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Leptospira_interrogans_HC – 19865.04, 989.02 Leptospirosis (a spirochete bacterial disease that is spread to humans throughanimal urine that can cause meningitis, jaundice, anemia, miscarriage, anddeath) - 612, 663 Leukocytogenesis_stimulation (see also Immune system stimulation) - 20, 727 Leucocytozoon_HC - 19914.83, 991.50 Leukoderma_acquired (use Vitiligo) Leukoencephalitis (inflammation of brain's white matter, usually in infants andchildren, but also found in horses as a result of forage poisoning) - 324, 572,776, 934, 1079, 1111, 1333 Leukoencephalitis_secondary - 338, 783, 932, 1035, 1160, 1630, 712, 713, 715,1244 Leukoplakia (white patches on mucous membranes, also see EBV, Papilloma, andCancer, carcinoma freqs) - 465, 2127, 2008, 727, 690, 666 Leukose (proliferation of tissues that form white blood cells; considered to befoundational stage of leukemia. See also Cancer Leukemia, Parasite general,Parasite fluke sets) - 612, 633, 653, 3722, 644 Lichen_planus_TR - 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189, 7344, 4412, 1550,1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30 Lichen_sclerosus_TR – 1600, 500, 160, 324, 528, 7344, 4412, 1550, 1234, 740,880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30 Lipoma (benign, soft tumor of fatty tissue. Also use Liver support.) - 47, 606,709 Listeriose (a serious disease causing miscarriage, meningitis, and endocarditisin humans; known as circling disease in ruminants and causes liver necrosis inanimals with single stomachs. Also see Strep general and General infection) -377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724 Liver_enlargement - 727, 787, 880 Liver_fluke (Use Parasites, flukes) Liver_necrosis (use Listeriose, Liver support, Parasites schistosoma mansoni) Liver_stores_bile_cholesterol - 21.34 Liver_support (also try E_coli, Parasites_general and Parasites_flukes_general)- 33.13, 1552, 802, 751, 331.3 Lockjaw (use Tetanus) Locomotor_dysfunction_incoordination (may be slow results. See also Schumannresponse) - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72,20 Low_blood_pressure (use hypotension) Luesinum_Syphilinum (use Syphillis) Lumbago - 10000, 800, 880, 787, 727, 125, 95, 72, 444, 1865, 9.19, 8.25, 7.69,300 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Lung (general) - 9, 3672 Lung_abscess (use Nocardia asteroides) Lung_infection_1 – 10.3, 10.5, 11.8, 11.9, 12.1, 12.4 Lung_general_tonic – 318, 307.9, 568 Lung_sinus_bacteria - 244, 1466, 597, 1311 Lupus_general (localized degeneration of skin by various diseases; vulgaris isa common form of this ailment that is actually a rare form of tuberculosis thatmanifests with disfigurement and destruction of the skin and cartilage of theface. Also use Parasite fluke sets for any type. Use 633 for 5 min, 2125 and3612 for 4 min, 2008 and 802 for 8 min) - 3612, 2489, 2125, 2010, 2008, 2006,942, 802, 800, 798, 702, 633, 632, 442, 386, 243 Lupus_general_secondary - 205, 244, 352, 633, 847, 921, 993, 1333, 1464, 7865,771 Lupus_SLE_secondary - 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304, 386, 678, 481 Luxation (dislocation of organs or joints) - 9.1, 110 Lycogala_HC – 6273.17, 312.32 Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455,39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579 Lyme_disease (also known as borreliosis; relapsing fever in humans and animalscaused by parasitic spirochetes from ticks. Also use Babesia if necessary.) -6870, 6863, 46866, 46851, 34170, 34112, 4200, 2050, 2016, 1520, 1455, 920, 884,800, 797, 758, 673, 625, 615, 605, 432, 345, 344, 338, 254 Lyme_1 - 864, 495, 485, 490, 495, 500, 505, 625, 610, 615, 620, 625, 630, 690,790, 785, 790, 795 Lyme_2 (use 625 for 10 min, 615 for 5 min) - 10000, 6870, 6863, 4200, 2720,2050, 2016, 1520, 1455, 943, 920, 885, 884, 880, 864, 800, 797, 795, 790, 785,758, 732, 727, 699, 690, 688, 673, 664, 673, 660, 644, 630, 625, 620, 615, 610,605, 597, 534, 533, 525, 510, 505, 495, 485, 490, 500, 484, 432, 345, 344, 338,306, 254, 230, 3 Lyme_3 – 27735768, 1380882.58, 68750.10, 3422.87 Lyme_4 (use 2016 and 625 for 10 min, others for 5 min) - 2050, 1520, 615, 2016,625 Lyme_5 (use 920 for 10 min) - 920 Lyme_6 (borrelia afzellii) - 387500 Lyme_7 (borrelia burgdorferi) - 380000 Lyme_8 (borrelia garinii) - 382000 Lyme_hatchlings_eggs - 640, 8554, 203, 412, 414, 589, 667, 840, 1000, 1072, 1087,1105 Lyme_JB - 27735768 Lyme_secondary (254*) - 254, 525, 597, 644, 885, 699 Lyme_tertiary - 306, 432, 484, 610, 625, 690, 864, 2016, 790 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Lyme_TR_A (Program A, run every other day) – 6675, 4879, 2899, 2720, 2016,1800, 1600, 1550, 1519, 1455, 1433, 885, 880, 863, 828, 802, 786, 776 Lyme_TR_B (Program B, run every other day) – 765, 758, 749, 726, 672, 604, 600,581, 464, 451, 432, 345, 250, 144, 62 Lymph_plaque - 596, 346 Lymph_stasis (use 3176 for 10 minutes) - 3176 Lymph_stasis_secondary (also see Lymphangitis) - 6.3, 148, 522, 146, 444, 440,880, 787, 727, 10000, 2.5, 465, 10 Lymph_support - 15.05, 10.36, 3176 Lymphangitis (lymphatic vessel inflammation of humans and horses most commonlycaused by strep but also by other bacteria, yeast fungus, and cancer. See alsoStrep General) - 880, 574, 778, 1120, 1078, 3176 Lymphogranuloma (use Cancer, Hodgkin's disease) Lymphs_and_detox - 10000, 3177, 3176, 3175, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625,522, 465, 444, 440, 304, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5 Lymph_mover - 100000 Lyssinum (use Rabies) Macular_degeneration_and_visual_acuity (use with Cataracts freqs if necessary,1830*) - 8, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850,1852, 1854, 1856, 1858, 1860 Macular_degeneration_1 – 0.6, 1.1, 1.4, 1.9, 9.9, 10, 21, 23.6, 24, 25.6, 26.7,32, 34.1, 410 Malabsorption_syndrome (use with Parasites, General set) - 727, 787, 880, 800,1552, 3000 Malaria (an infectious disease, originating in tropical areas, that is transmittedby a mosquito bite and characterized by fever, anemia, and spleen enlargement.
Also use wormwood annua. Also see Perniciosia) - 4, 20, 28, 222, 550, 713, 880,930, 1032, 1433, 1444, 1445, 455, 743 Malaria_1 - 20, 555 Malaria_2 - 20, 28, 787, 880 Malaria_3 (all freqs 5 to 15 min each) - 880, 800, 787, 728, 20 Malaria_Falciparum_1 - 1518, 1348, 1473, 1002, 1019 Malassezia_furfur (causes tinea versicolor. See also Fungus general) - 222,225, 491, 616, 700 Mamma_fibromatosis (use Breast, fibroid cysts) Mange_follicular - 253, 693 Mannan - 961, 661 Marsh_elder - 474 Mastitis (an inflamed breast usually caused by bacterial infection) - 654, 698 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Mastoiditis (inflammation of the bony structure of the head in the region ofthe ears below the eyes) - 287 Measles - 727, 787, 880, 342, 442, 443, 467, 520, 521, 552, 1489, 745, 757,763, 712 Measles_HC (antigen) – 18471.00, 919.62 Measles_rubella (German or 3 day measles) - 431, 459, 510, 517, 796, 967, 368,734, 772 Measles_rubella_secondary - 727, 787, 880 Measles_rubella_vaccine - 429, 459, 832, 926, 505 Measles_rubeola (9 day measles) - 342, 467, 520, 784, 787, 962, 1489 Measles_vaccine - 214, 725, 747, 783, 962 Measles_w_vaccine (try for autism) - 1489, 962, 880, 787, 783, 763, 757, 747,745, 727, 725, 712, 552, 521, 467, 443, 342, 214 Medorrhinum (homeopathic nosode for urethral discharge. See also Vaginosis.) -230, 442, 554, 843, 854, 1700, 1880, 2222, 602 Menieres_1 - 8.8, 8.9, 9.0 Menieres_2 - 456.6, 723, 880 Menieres_disease (auditory vertigo associated with deafness and tinnitus. Use5000 for 16 min, 782 for 26 min, others for 7 min. Also use General_antiseptic)- 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 428, 33, 329, 5000, 1130, 782, 9 Meningcoccus_Virus - 720 Meningioma (a benign, slow-growing tumor of the membranes that envelop thebrain and spinal cord) - 446, 535, 537 Meningitis (inflammation of the membranes that envelop the brain and spinalcord. Bacterial: also use Streptococcus pneumoniae, Influenza haemophilus typeB and see Listeriose and Leptospirosis. Viral: also use Echo, Coxsackie, andPolio) - 5000, 1795, 1422, 1044, 928, 822, 764, 733, 720, 517, 427, 423, 322,20 Meningitis_secondary - 130, 676, 677, 507 Meningitis_tertiary - 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465, 444,1865, 125, 95, 72, 20, 428, 660 Menopause_symptoms_TR – 880, 787, 727, 5.5 Menstrual_problems (douche with plain water first) - 880, 1550, 802, 787, 727,465, 20 Mental_concentration - 10000, 7.82 Mental_disorders (general aid; especially if toxins are the cause. Also use mineralsupplement) - 522, 146, 10000, 125, 95, 72, 20, 4.9, 428, 550, 802, 7.83 Mercury_toxicity_v - 47, 48, 49, 75 Methotrexate_toxicity - 584 Microsporum_audouini (a fungus which commonly causes ringworm of the scalp and Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin other areas) - 422, 831, 1222, 285 Microsporum_canis (a fungus causing ringworm in cats, dogs, and children) -347, 970, 1644, 402, 650 Migraine (also use Parasites strongyloides and general sets) - 10 Mold (see also specific types) - 222, 242, 523, 565, 592, 623, 745, 933, 1130,1155, 1333, 1833, 4442 Mold_and_fungus_general_v (see also specific types) - 4442, 2411, 1833, 1823,1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728,623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242,222, 158, 132 Moles - 20, 120, 177, 600, 625, 626, 650, 659, 660, 728, 784, 880, 464 Moles_1 (use 761.7 for 15 min, others for 10 min) - 761.7, 650, 625, 600, 76.2 Mononucleosis (use Epstein Barr virus) Monotospora_languinosa (homeopathic remedy for fungal allergen) - 788 Morbillinum - 467, 520, 1489 Morbus_Parkinson (use Parkinson's disease) Morgan (bact) - 778, 784, 787, 788, 988, 726 Morgellons_disease_TR - 5858.25, 5856.375, 4271.25, 4264, 330, 10000, 7344,5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 160, 500, 1600, 5611, 4014, 3448,3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 1862, 1488, 880, 800,787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 30, 20, 8, 920, 2016, 625 Motion_sickness (also see nausea) - 10000, 5000, 648, 624, 600, 465, 440, 648,444, 1865, 522, 190, 146, 125, 95, 72, 20 Mouth_eruptions_herpes (use Herpes and Herpes Simplex I) Mouth_eruptions_white_patches (use leukoplakia) Mucocutan_perniciosis - 833, 667, 756 Mucor_mucedo (causes rot in fruit and baked goods & sometimes found on feetand skin) - 612, 1000, 488, 766, 9788, 735 Mucor_plumbeus - 361, 578, 785, 877 Mucor_racemosis (grows on decaying vegetation and bread and can cause earinfection) - 310, 474, 875 Mucor_racemosis_secondary - 473, 686, 871, 873, 876, 878, 887, 7768, 7976,8788, 713, 729, 731, 751, 760, 778, 1200 Mucormycosis (use Zygomycosis) Mucous_membrane_inflammation_general - 380 Mucoviscidosis (use Cystic fibrosis) Multiple_sclerosis_1 (use 5000 for 30min) - 5000, 4992, 23570.5, 3767, 3056.9,2720, 2466.9, 2252.8, 2213, 2189, 2088.59, 1883, 1875, 1550, 1331, 880, 854,840, 802, 787, 784, 728, 690, 660, 624, 620, 524, 470, 464, 430, 421, 317,304.6, 275, 253, 241.68, 235, 224, 218, 166, 143, 80.9, 20 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Multiple_sclerosis_2 - 5000, 23570.5, 3056.9, 2466.9, 2252.8, 2088.59, 880,787, 728, 690, 660, 304.6, 241.68, 80.9, 20 Multiple_sclerosis_3 - 2253, 2467, 2357, 2358, 242, 305, 2089, 3057, 81, 5000,1550, 802, 880, 787, 728, 690, 660, 20 Multiple_sclerosis_4 - 3040, 5000, 2720, 10000, 470, 120, 240, 300, 328, 728,880, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20 Multiple_sclerosis_5 (use 5000 for 30 min) - 5000, 728, 166, 224, 317, 727,787, 880, 218 Multiple_sclerosis_6 (use 5000 for 10 min) - 10000, 6000, 5000, 3176, 2489,3057, 2008, 2358, 1488, 2467, 3040, 880, 787, 800, 728, 665, 464, 242, 224,304, 166, 120, 20 Multiple_sclerosis_brain – 0.3, 140, 158, 166, 169, 190, 199 Multiple_sclerosis_brain_infection – 2.6, 2.8, 5.1, 6.7, 7.2, 7.5, 11.3 Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair – 4.4, 8, 9.4, 9.5, 9.8, 12.6, 13.3,14.2, 14.4, 14.8, 225, 259, 280 Multiple_sclerosis_secondary - 20, 143, 275, 430, 470, 524, 620, 624, 802, 840,854, 1550, 2213, 5000, 728, 784, 880, 464 Multiple_sclerosis_stiff_legs - 315.77 Multiple_sclerosis_tremor_or_twitch - 470 Multiple_sclerosis_v (aspertame, mercury, benzene, lead, and toluene can causesame symptoms. Also use Chlamydia General and Herpes type 6 and see ALS sets,Herpes general, Blastocystis hominus, Parasites flukes, Shigella, Nocardia, andHerpes zoster) - 2145, 938, 862, 841, 741, 739, 682, 660, 572, 532, 520, 477,442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112 Mumps (acute viral inflammation of the saliva glands. See also Coxsackie) -152, 242, 642, 674, 922 Mumps_HC (antigen) – 19018.66, 946.88 Mumps_secondary - 190, 235, 516, 1243, 1660, 2630, 3142, 9667, 729, 741, 759,761, 1170 Mumps_tertiary - 10000, 727, 2720, 2489, 2127, 2008, 428, 880, 787, 727, 20 Mumps_vaccine - 273, 551, 711, 730, 1419 Muscle_tonic - 20, 120, 240, 300, 304, 324, 328, 728, 880, 5000, 10000 Muscles_to_relax - 965, 20, 120, 240, 760, 6.8, 6000, 304 Muscular_dystrophy (disorder characterized by weakness and progressive wastingof skeletal muscles despite no concomitant wasting of nerve tissue. Aspartame,mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms. Also use Parasitesflukes and see Parasites general, ALS, MS sets) - 153, 522, 146, 880, 787, 727 Muscular_pain_and_injury (also see Pain and General antiseptic) - 2720, 6000,324, 320, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5 Mycobacterium_phlei_HC – 20412.70, 1016.29 Mycobacterium_tuberculosis_HC (causes tuberculosis) – 21508.01, 1070.82 Mycogone_fungoides - 488, 532, 662, 764, 852, 1444 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Mycogone_fungoides_secondary - 328, 367, 490, 491, 495, 496, 628, 678, 761,766, 768, 1055, 1074, 9979, 709, 714, 729, 746, 757 Mycogone_spp (homeopathic allergenic preparation based on fungus) - 371, 446,1123, 748 Mycoplasma_fermentans (May be a factor in ALS, chronic fatigue, alzheimer's,parkinson's, and MS) - 2900, 878.2, 880.2, 864, 790, 706.7, 690, 610, 484, 986,644, 254 Mycoplasma_general (can be useful for lung, sinus, and other problems which donot respond to other frequencies) - 7344, 2950, 2900, 2842, 1147, 1113, 1067,1062, 1045, 969.9, 880.2, 878.2, 865, 829.3, 800.4, 790, 783.6, 779.9, 706.7,690.7, 690, 686.6, 684.1, 679.2, 673.9, 664, 644, 610, 484, 254 Mycoplasma_HC – 16106.12, 17226.33, 801.88, 857.65 Mycoplasma_pneumonia - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5 Mycoplasma_pulmonis – 2404.2, 601, 300.5, 150.3, 75.1 Mycoplasma_salivarium_1 (run each for 18 min after building up) - 253, 279,420, 453, 761, 832 Mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 532, 662, 678,852, 1444 Myocarditis_narbe (narbe means scar) - 279, 761 Myocarditis_necrose (homeopathic remedy from heart cells that died as a resultof inadequate blood flow to them. See also Circulatory stasis) - 706, 789 Myoma (a benign tumor on the uterus) - 253, 420, 453, 832 Myositis (involves progressive muscle weakness) - 120, 122, 125, 129, 1124,1169, 762 Myxosoma_HC - 20611.85, 1026.20 Naegleria_fowleri_HC - 18022.92, 897.31 Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, a nanobacteria which can be found in somecalcium deposits in the arteries, kidneys, gallbladder, muscle and joints aswell as in increased numbers in those with "autoimmune" diseases suchas lupus, psoriasis, scleroderma, and similar disorders) – 634, 317, 1268, 1902 Nanobacteria_2 - 6771.59, 6772.13, 6749, 6773.44, 6772.29, 6725.50, 5965.19,5198.33, 5543.65, 5631.24, 9916.73, 8798.81, 8661.95, 4628.34, 4128.50,2931.45, 2208.53, 2100.67 Nanobacteria_3 - 13543.18, 13543.89, 13544.26, 13544.49, 13546.48, 13546.88,13544.59, 13545.21, 13546.95, 11930.39, 10396.66, 9916.73, 8798.81, 8661.95,4628.34, 4128.50, 2931.45, 2208.53, 2100.67 Nanobacteria_sanguineum_TR - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65,2962.14, 2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43, 1902, 317 Nasal_infection (use Sinusitis and/or Rhinitis) Nasal_polyp (benign growth inside the nasal passage) - 542, 1436 Nasturtium (a healing herb) - 143 Nausea_and_cramping (also see Parasites, enterobiasis, roundworms, and Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Parasites, general for chronic conditions) - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727,20, 4.9 Nematodes (Use Parasites, nematodes) Neoplasms (Use cancer) Nephritis (kidney inflammatory disease. Also treat for stones and crystalssupplementally, or nephrosis non inflammatory kidney disease) - 1550, 274, 423,636, 688, 880, 787, 727, 10, 20, 10000, 40, 73, 465, 3000 Nerve_disorders_and_neuropathy - 10000, 3176, 2720, 2489, 2170, 2112, 1800,1600, 1550, 880, 802, 787, 727, 660, 650, 625, 600, 440, 125, 95, 72, 20, 7.83,3 Nerves_healing – 200, 10, 7.64 Nervousness_Prozac_agitation (akathisia. See also Relaxation) - 3, 7.83 Neuralgia (a painful disorder of the nervous system) - 833, 3.9, 10000 Neuralgia_intercostal - 802 Neuralgia_trigeminal - 880 Neurospora_sitophila - 705, 878 Nigrospora_spp - 302, 350, 764 Nocardia_asteroides (the microorganism causing Nocardiosis, an infectiouspulmonary disease characterized by abscesses in the lungs. Also seeStreptothrix.) - 228, 231, 237, 694, 719, 747, 887, 2890 Nocardia_asteroides_HC (found in Parkinson’s disease) – 17679.39, 880.20 Nogier_frequencies - 1.14, 2.28, 4.56, 9.125, 18.25, 36.5, 73, 146, 292, 584,1168, 2336, 4672 Nose_infection_congestion (use Sinusitis and Rhinitis) Numbness (also see Circulatory stasis) - 10000, 2720, 2489, 2170, 1800, 1600,1550, 802, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 440, 660 Oospora - 9599, 5346 Oral_lesions (chronic cases will always return until metal dental work isreplaced with uranium free porcelain. See also herpes simplex I and useStomatitis) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 444,522, 146 Orchitis (inflammation of testes due to TB, mumps, gonorrhea, cancer, bacteria,etc. See also causative condition if known) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008,1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600,125, 95, 72, 20, 9 Orchitis_secondary - 727, 787, 880, 10000 Ornithosis (Psittacosis or Parrot Fever; an infectious pneumonia transmitted bycertain birds) - 233, 331, 332, 583, 859, 1217 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Osteitis (bone inflammation) - 770 Osteoarthritis (use also Arthritis) - 962, 1500, 770 Osteomyelitis - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880,832, 787, 776, 727, 690, 666 Osteomyelosclerosis (marrow replacement by bone in response to low-gradeinfection) - 79, 330 Osteosinusitis_max - 243, 327 Ostitis - 770, 743, 736, 724 Otitis_externa (outer ear infection. Also see Pseudomonas aeruginosa) - 727,787, 880, 174, 482, 5311 Otitis_medinum (middle ear swelling and or infection and fever. Use also streppneumonia if no immediate benefits. Use 880, 720, and 1550 for 10 min, othersfor 5 min) - 683, 688, 776, 766, 316, 784, 786, 125, 802, 72, 522, 440, 880,720, 1550 Otosclerosis - 9.19 Ovarian_cyst - 567, 982, 711 Ovarian_disorders_general - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550,1500, 982, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 711, 690, 666, 650, 625, 600, 567,465, 444, 26, 20 Ovarian_elimination_stimulation - 20, 800, 1550 Ox_bile (the homeopathic remedy derived from it) - 672 Ozaena - 184, 222, 439 Pain_acute - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666 Pain_general (Also look under name of condition causing pain) - 3000, 2720, 95,666, 80, 40 Pain_of_cancer - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666 Pain_of_infection - 3000, 95, 880, 1550, 802, 787, 776, 727, 4.9 Pain_relief - 304, 6000, 3000, 666, 80 Palsy_general - 10000 Pancreas - 440, 464, 600, 624, 648, 1552, 727, 787, 880 Pancreatic_insufficiency - 20, 250, 650, 625, 600, 465, 444, 26, 2720, 2489,2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690,666, 20 Papilloma_kidney (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264,634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102 Papilloma_virus (causes warts and benign tumors having a branch or stalk and insome cases white patches known as leukoplakia, 874*, 907*) - 67265, 64734, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45 Papilloma_virus_cervix_HC (smear) - 20128.91, 1002.16 Papilloma_virus_plantar_wart_HC - 20163.76, 1003.
Papilloma_virus_wart_HC - 20263.34, 1008.85 Paradontose - 424, 1552 Paralysis_nonspastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865,125, 95, 72, 20, 9.19, 8.25 Paralysis_spastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125,95, 72, 20, 7.69 Paramecium_caudatum - 4500, 1150, 2298 Paramyxovirus (experimental!, types avian 6 and tupaia) - 8920.5, 8089.4,4460.2, 4044.7, 2230.1, 2022.3, 1115.1, 1011.2, 557.5, 505.6, 278.8, 252.8,139.4, 126.4 Parasites_ancylostoma_braziliense_HC (Dog and cat hookworm, the larva of whichis the most common cause of cutaneous larva migrans aka creeping eruption. Alsosee Parasites hookworm) - 19964.61, 993.98 Parasites_ancylostoma_caninum_HC - 19914.83, 991.50, 19566.32, 974.15,19217.81, 956.80 Parasites_ascaris (152*) - 152, 442, 8146, 751, 1146, 797 Parasites_ascaris_HC (larvae in lung) – 20313.12, 1011.33 Parasites_ascaris megalocephala_HC - 20313.12, 1011.33 Parasites_capillaria_hepatica_HC - 21308.87, 1060.91 Parasites_clonorchis_sinensis_HC - 21259.08, 1058.43 Parasites_cryptocotyle_lingua_HC - 20611.85, 1026.20 Parasites_dirofilaria_immitis_HC (dog heartworm) - 20362.91, 1013.81 Parasites_echinoparyphium_recurvatum_HC - 20960.36, 1043.55 Parasites_echinostoma_revolutum_HC - 21308.87, 1060.91 Parasites_enterobiasis (pinworms; intestinal worms which cause itching of theanal and perianal areas) - 20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152 Parasites_enterobius_vermicularis_HC - 21059.93, 1048.51 Parasites_eurytrema_pancreaticum_HC - 20960.36, 1043.55 Parasites_fasciola_hepatica_HC - 21159.50, 1053.47 Parasites_fasciola_hepatica_cercariac_HC - 21259.08, 1058.43 Parasites_fasciola_hepatica_eggs_HC - 21159.50, 1053.47 Parasites_fasciola_hepatica_miracidia_HC - 21059.93, 1048.51 Parasites_fasciola_hepatica_rediae_HC - 21159.50, 1053.47 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Parasites_fasciolopsis_buskii_adult_HC - 21607.59, 1075.78 Parasites_fasciolopsis_buskil_eggs_HC - 21607.59, 1075.78 Parasites_fasciolopsis_cercariae_HC - 21607.59, 1075.78 Parasites_fasciolopsis_miracidia_HC - 21607.59, 1075.78 Parasites_fasciolopsis_rediae_HC - 21508.01, 1070.82 Parasites_filariose (worms in blood and organs of mammals, larvae passed frombiting insects) - 112, 120, 332, 753 Parasites_fischoedrius_elongatus_HC - 22005.88, 1095.61 Parasites_flukes_blood - 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889 Parasites_flukes_general (pancreatic, liver, and intestinal) - 6766, 6672,6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830,763, 676, 651, 524, 435, 275, 142 Parasites_flukes_general_short_set - 524, 854, 651 Parasites_flukes_intestinal (2127/2128*) - 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128,2008, 2084, 2150, 6766 Parasites_flukes_liver - 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672 Parasites_flukes_lymph - 10050, 157 Parasites_flukes_pancreatic_1 - 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578 Parasites_flukes_sheep_liver - 826, 830, 834 Parasites_follicular_mange - 253, 693, 701, 774 Parasites_gastrothylax elongatus_HC - 22653.12, 1127.83 Parasites_general_1 - 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688,676, 644, 422, 128, 120 Parasites_general_2 - 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740,728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47 Parasites_general_alternative_v - 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749,741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102 Parasites_general_comprehensive - 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864,1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465,442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20 Parasites_general_short_set - 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360,2720, 10000 Parasites_gen_custom2_TR (sweep 2000 to 2008 by 1 dwell 360) – 6578, 2000, 831,2000, 2008, 2520, 689, 750, 880, 650, 187 Parasites_giardia - 5768, 5429, 4334, 2163, 2018, 1442, 829, 812, 721, 407, 334 Parasites_giardia_lamblia_HC - 21109.72, 1050.99 Parasites_gyrodactylus_HC - 18919.09, 941.93 Parasites_haemonchus_contortus_HC - 19566.32, 974.15 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Parasites_heartworms - 543, 2322, 200, 535, 1077, 799, 728 Parasites_helminthsporium (worm eggs) - 793, 969, 164, 5243 Parasites_hookworm - 6.8, 440, 2008, 6436, 5868 Parasites_leishmania_braziliensis - 787 Parasites_leishmania_braziliensis_HC - 20064.19, 998.94 Parasites_leishmania_donovani - 525, 781 Parasites_leishmania_donovani_HC - 19914.83, 991.50 Parasites_leishmania_mexicana_HC - 20014.40, 996.46 Parasites_leishmania_tropica – 791 Parasites_leishmania_tropica_HC - 20163.76, 1003.89 Parasites_loa_loa_HC - 17973.13, 894.83 Parasites_macracanthorhynchus_HC - 21906.31, 1090.65 Parasites_metagonimus Yokogawai _HC - 21906.31, 1090.65 Parasites_nematode - 771 Parasites_onchocerca_volvulus_HC (tumor) - 21906.31, 1090.65 Parasites_paragonimus_Westermanil_HC - 22503.75, 1120.40, 22254.82, 1108.00 Parasites_passalurus_ambiguus_HC - 21956.10, 1093.13, 21756.95, 1083.21 Parasites_pinworm (use Parasites, enterobiasis) Parasites_roundworms_comp - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372,1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749,746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240,200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20 Parasites_roundworms_general - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835,827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20 Parasites_roundworms_general_short_set - 128, 152, 240, 422, 650, 688 Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these.
40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) – 6187.5, 6468.8, 5050 Parasites_scabies (follicular mange which is contagious dermatitis found inmany animals that is caused by mites and in which the principle activity is atthe hair follicles. Use 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693 for 10 min. Scan 90to 110 on lesser frequency intervals if needed. Also, rub skin with olive oil,let sit, then rinse with thyme tea) - 920, 1436, 2871, 5742, 90, 94, 98, 102,106, 110, 253, 693 Parasites_schistosoma_haematobium (blood flukes) - 847, 867, 635 Parasites_schistosoma_haematobium_HC - 23549.28, 1172.45 Parasites_schistosoma_mansoni (blood fluke which can cause symptoms identicalto hepatitis C) - 329, 9889 Parasites_stephanurus_dentalus (ova) - 22951.84, 1142.70 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Parasites_strongyloides (threadworm, genus of roundworms) - 332, 422, 721, 732,749, 942, 3212, 4412 Parasites_strongyloides_HC (filariform larva) - 19914.83, 991.50 Parasites_strongyloides_secondary - 380, 698, 752, 776, 722, 738, 746, 1113 Parasites_taenia (use Parasites, tapeworms) Parasites_tapeworms (if any of these frequencies are felt strongly, also use agood herbal antiparasitic regimen plus CoQ10 in large amounts, 187*, 5522*) -164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522 Parasites_tapeworms_echinococcinum (tapeworms found in dogs, wolves, cats,& rodents that can infect man, 5522*) - 164, 453, 542, 623, 5522 Parasites_tapeworms_secondary - 142, 187, 624, 662 Parasites_threadworms (use Parasites, strongyloides) Parasites_trichinella_spiralis_HC (found in muscle) - 20138.87, 1002.66 Parasites_trichinosis - 101, 541, 822, 1054, 1372 Parasites_trichomonas_vaginalis_HC - 18968.87, 944.40 Parasites_trichuris_sp_HC (male) - 20213.55, 1006.37 Parasites_trypanosoma_brucel_HC - 21358.65, 1063.38 Parasites_trypanosoma_cruzi_HC (brain tissue) - 23051.41, 1147.66 Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC - 22055.67, 1098.09, 22005.88, 1095.61,21707.16, 1080.74 Parasites_trypanosoma gambiense_HC - 19715.68, 981.59 Parasites_trypanosoma_lewisi_HC (blood smear) - 21159.50, 1053.47 Parasites_trypanosoma_rhodesiense_TR - 21209.29, 1055.95 Parasites_turbatrix - 104 Parasites_urocleidus_HC - 22254.82, 1108.00 Paresthesia - 5.5 Parkinson_tremor_temporary_relief (use 6000 for 10 min) - 6000, 470, 130, 169 Parkinsons_disease (a slowly progressive, degenerative, neurologic disorder,also use Mycoplasma fermentans, try Chlamydia pneumoniae, and see Nocardiaasteroides freqs. Use 33 for 30 min, 33*) - 470, 693, 813, 1.1, 5000, 6000,1131, 33 Parkinsons_v - 4334, 1422, 871, 840, 827, 813, 744, 742, 733, 658, 611, 577,569, 531, 524, 442, 314, 310, 172, 134 Parrot_Fever (use Ornithosis) Parvovirus_canine - 637, 185, 323, 562, 613, 622, 1000, 4027 Parvovirus_canine_mutant_strain - 323, 514 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Parvovirus_canine_type_B - 323, 535, 613, 755 Parvovirus_new_strain - 2257, 488 Pasteurella_combination (bacterial diseases spread by animal bites) - 323, 913,694 Pelvic_inflammatory_disease - 2950, 2976, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800,1600, 1550, 1488, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 522,95, 72, 450, 428 Pemphigus (rare, autoimmune skin disorders characterized by blisters in theouter layer of skin and mucous membranes) - 694, 893, 665 Penicillium_chyrosogenium - 129, 249, 344, 967 Penicillium_chyrosogenium_secondary - 345, 688, 868, 1070, 2411, 728, 764, 765 Penicillium_notatum - 334, 629 Penicillium_notatum_secondary - 321, 550, 555, 556, 558, 560, 562, 566, 572,644, 825, 922, 942, 4870, 7780, 412, 715 Penicillium_rubrum - 332, 457, 460, 462, 766, 1015, 1018 Pennyroyal (an herb) - 772 Pepto_streptococcus (see also other Strep sets) - 201, 629 Pericarditis (NOTE, Cardiac conditions are inherently unstable. Therefore,wecannot recommend the use of frequencies on humans, even outside U.S.
jurisdiction. These frequencies are for animal research only.) - 2720, 2170,1600, 880, 1550, 802, 787, 727, 625, 125, 95, 72, 20 Periodontal_disease (see also osteo and dental infection freqs) - 47.5, 1800,1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 727 Peritonitis - 727, 787, 880 Perniciosia (scilicet malaria, extremely severe form of malaria) - 232, 622,822, 4211 Perniosis (chillbains. A disorder of the blood vessels caused by prolongedexposure to cold and characterized by skin lesions on the lower legs, hands,toes, feet, ears and face) - 20, 232, 622, 822, 4211, 2112 Pertussis (whooping cough) - 526, 765, 46, 284, 9101, 697, 906 Pertussis_secondary - 880, 832, 802, 787, 776, 727, 1234, 7344 Pesticide_detox (see also Liver and Kidney support, Circulatory and Lymphstasis freqs) - 73, 26, 6, 1 Phaqocyross_stimulation - 20, 125, 727, 787, 880 Pharyngitis (inflammation of pharynx, can cause chronic sore throat, halitosis,and pharyngeal ulcers. Also see Sore throat, Halitosis) - 440, 380, 1600, 1550,802, 776, 784, 880, 727, 20, 522, 146 Phlebitis (vein inflammation) - 1500, 776 Phoma_Destructiva (homeopathic) - 163, 815, 621 Pineal_gland_stimulation - 20 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Pingueculum (conjunctival tumors. Pingu_eculum is the medical term for a commonwhite or yellow raised area on the conjunctiva; mostly a hint to aneurolymphatic condition.) Plague (use Bubonic plague) Planetary_orbits (brainwave freqs, from mercury to pluto) - 141.27, 221.23,272.2, 144.72, 183.58, 295.7, 414.7, 422.8, 280.5 Plasmacytoma (use Cancer_plasmacytoma) Pleurisy (Inflammation of the lung membrane and abdominal lining) - 1550, 802,880, 787, 776, 727, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 450 Pneumococcus (use Streptococcus pneumoniae) Pneumocystis_carnii (fungus which causes pneumonia usually developing in theimmune suppressed or in infants) - 204, 340, 742 Pneumonia_1 - 10346.56, 10976.38, 5045.03, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84,5558.75, 5560.78, 5562.5, 6752.01, 7118.2, 7255, 7284.06, 7414.28, 7631.09,7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8041.5, 10334.06, 8082.59, 8305.19,8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69 Pneumonia_2 – 986, 987, 988 Pneumonia_bronchial (inflammation of bronchii and lungs) - 550, 802, 880, 787,776, 727, 452, 1474, 578 Pneumonia_general (see also Pneumonia klebsiella, Pneumonia mycoplasma,Pneumonia bronchial, Pneumonocystis carnii, Streptococcus pneumoniae. If no orslow results, try Mycoplasma General set.) - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672,2688, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774,772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352, 20 Pneumonia_general_v - 6007, 5423, 5421, 5420, 5419, 2688, 2581, 2356, 967, 877,838, 765, 748, 746, 568, 542, 532, 522, 520, 440 Pneumonia_mycoplasma (a contagious pneumonia of children and young adults. Seealso Mycoplasma General) - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5 Pneumonia_walking (use Pneumonia mycoplasma) Pneumoniae_klebsiella (causes an acute, bacterial pneumonia) - 840, 818, 783,779, 776, 766, 765, 746, 413, 412 Pneumoniae_klebsiella_HC – 19964.61, 20860.78, 1038.60, 993.98 Pneumovirus (causes bronchiolitis and pneumonia in infants, use Respiratorysyncitial virus) Polio (also known as poliomyelitis) - 135, 283, 742, 776, 1500, 2632, 1850 Polio_secondary_complications - 1550, 802, 428, 1500, 880, 787, 727 Polyarthritis - 512 Polyp_general - 522, 146, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 727, 690,666, 650, 625, 600, 465, 444, 20 Polyp_nasal - 542, 1436 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Polyp_uterine - 689 Porphyria (several rare disorders of the nervous system and skin) - 698, 780 Postsurgery_detoxification (also use saunas and electrolyte replacement) - 522,146 Proctitis (use Chlamydia trachomatis) Propionibacterium_acnes (may be secondary cause of some prostate cancers. Sweepfrom 5996.1 to 6078.1 by 0.03125 dwell 1 pulse 64 75 plus 6046.9 for 6 min) –6046.9 Propionibacterium_acnes_HC – 19267.60, 959.28 Prostate_adenominum - 442, 688, 1875, 748, 766 Prostate_enlarged (see Prostatitis and other prostate sets and Strep general) -2250, 2128, 2050, 920, 690, 666 Prostate_hyperplasia (use Prostate_enlarged) Prostate_problems_general (see also Strep sets and practice metals avoidance) -2720, 2128, 2008, 880, 802, 787, 728, 727, 690, 666, 465, 408, 125, 95, 72, 20,9 Prostatitis (benign prostate tumor or infection) - 100, 410, 522, 146, 2720,2050, 2489, 2170, 2127, 2008, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 125, 95,72, 20, 444, 522, 9.1 Prostatitis_1 (use 2050 and 2250 for 15 min) - 2050, 2250 Proteus - 424, 434, 834 Proteus_mirabilis_HC – 16131.01, 803.12 Proteus_vulgaris_HC (urinary tract pathogen) – 20562.06, 16728.45, 16330.16,1023.72, 832.86, 813.03 Pruritis (use Itching) Pseudomonas_aeruginosa (bacteria causing blue pus infections found in wounds,burns, and the urinary tract, et al) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405,633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4 Pseudomonas_ aeruginosa_HC (causes infection in open wounds) – 16579.09, 825.42 Pseudomonas_gen - 6646, 5311, 3965, 2959.4, 1273, 1132, 986, 875, 857, 785,774, 743, 739.8, 737, 731, 687, 633, 501, 482, 437, 405, 191, 178, 174 Pseudomonas_mallei (also called glanders bacillus. Causes glanders, a blue pusinfection of the respiratory system and mouth, and transmitted occasionally toman by equine.) - 986, 737, 687, 857, 875, 1273, 501, 743, 774 Pseudomonas_pyocyanea - 437 Psittacosis (use Ornithosis) Psoriasis (also use Hypothyroid set and see General Parasite, ascaris, andother roundworm freqs) - 2720, 2489, 2180, 2170, 2128, 2008, 1552, 880, 800,786, 728, 664, 304, 152, 112, 104, 100, 96, 64, 60 Psoriasis_ankylosing_spondylitis - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727,650, 625, 600, 28, 1.2, 10, 35, 28, 7.69, 110, 100, 60, 428, 680 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Psorinum - 786, 767 Ptosis (Eyelid droop. Also use Parasite general, ascaris, and roundworm) Pullularia_pullulans (allergy remedy) - 432, 873, 1364, 684, 739, 750 Pulmonary_fibrosis (use also Parasite, roundworm frequencies and see GeneralAntiseptic) - 27.5, 220, 410 Pyelitis_proteus (bacteria commonly found in hospital-borne conditions) - 434,594, 776 Pyocyaneus (homeopathic nosode for Pseudomonas pyocyanea) - 437 Pyoderma (or Pyoderma Gangrenosum; a rare skin disorder of unknown cause. Smallpustules develop into large ulcers at various sites on the body. Also seeParasites general and General antiseptic) - 123, 132, 967, 974, 1556, 1489, 663 Pyorrhea (Infection of periodontium causing inflammation of gums and bone loss.
Although pyorrhea may be controlled or eliminated with treatment, infectionwill always return whenever subject experiences stress or poor diet, untilmercury inlays aka 'silver' fillings and nickel alloy which is stainless steel,dental appliances are replaced with porcelain that does not contain uranium andinfected root canals and sockets are treated. See also Dental, Dental foci,Stomatitis, Gingivitis, Toothache) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802,880, 787, 776, 766, 727, 465, 444, 522, 146 Pyrogenium_62 (general homeopathic remedy for pus) - 151, 429, 594, 622, 872,497, 498 Pyrogenium_ex_ovo - 231, 1244, 1210, 1216 Pyrogenium_fish - 287, 304 Pyrogenium_mayo - 688, 759, 1625, 727, 770 Pyrogenium_suis - 341, 356, 673 Q_Fever (an infectious disease caused by contact with animals with theparasitic Rickettsia bacteria and Coxiella burnetii whose symptoms may includeheadache, fever, chills, and sweats. See also Typhoid fever and Rickettsia) -523, 1357, 607, 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726 Rabies (lyssinum) - 20, 120, 547, 793 Radiation_burns (also see Regeneration and Healing) - 727, 787, 880, 10000 Raynauds_disease - 727, 20 Refractory_an - 435 Regeneration_and_healing - 47, 2720 Regeneration_and_healing_1 - 2720, 2.0, 20.5, 3.9, 4.0, 50.5, 6.3, 148, 7.0 Relaxation_to_produce - 6000, 10, 7.83 Renal_calculi (use Kidney stones) Renal_excretory_insufficiency_diastolic_hypertensive (also see Kidneyinsufficiency) - 9.2 Reproductive - 335, 536, 622, 712 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Respiratory_syncytial_virus - 336, 712, 278 Respiratory_syncytial_virus_HC – 18919.09, 941.93 Retrovirus_variants - 2489, 465, 727, 787, 880, 448, 800, 10000 Rhesus_gravidatum - 312, 322, 536, 684 Rheuma (watery discharge from nose or eyes) - 952, 436, 595, 775 Rheumaticus - 333, 376, 820 Rheumatism (also use Arthritis_rheumatoid) - 10000, 776, 766, 262 Rheumatoid_arthritis (use Arthritis_rheumatoid) Rhinitis (runny nose, also see Sinusitis) - 20, 120, 1550, 802, 1500, 880, 787,727, 465, 522, 146 Rhino_pneumonitis - 185, 367, 820, 487 Rhizopus_nigricans - 132, 327, 775, 659, 660 Rhodo_torula - 833, 598, 778 Rhodococcus - 124, 835, 432, 764, 337, 682, 720 Rickettsia (bacteria that are transmitted to man by lice, fleas, ticks, andmites. Can cause typhoid fever and Q fever.) - 129, 632, 943, 1062, 549, 720,726, 521, 2085, 4170 Ringworm (see Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton, and/orEpidermophyton. Use all freqs for 6 min) - 5000, 800, 732, 442, 440, 422, 128,120, 92, 76, 60 Roaches (may target a symbiot) - 100 Rocky_Mountain_spotted_fever - 375, 862, 943, 788, 468, 308 Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455,39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579 Rosacea (use Helicobacter pylori and take enzyme supplement) Roseola (use Herpes type 6) Rubella (use Measles_rubella) Rubeola (use Measles_rubeola) Ruko_tick - 6634, 285, 308 Sacred_numbers - 70, 72, 99, 144, 153, 1260, 3142 Salivary_gland_virus (human herpes type 5. Use Cytomegalovirus) Salmonella (1) - 718.2, 713.3 Salmonella (can cause intestinal inflammation and infection, and contribute toflu in children) - 1522, 718, 717, 713, 972, 664, 643 Salmonella_comp - 8656, 7771, 6787, 1634, 1522, 1244, 972, 773, 762, 754, 752, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 719, 718.2, 717, 713.3, 711, 707, 693, 664, 643, 546, 420, 165, 92, 59 Salmonella_enteriditis_HC (causes intestinal infection) – 16379.95, 815.51 Salmonella_paratyphi_B - 59, 92, 643, 707, 717, 719, 752, 972, 7771, 1244,6787, 165, 711 Salmonella_paratyphi_HC – 18321.64, 912.18 Salmonella_type_B - 546, 1634 Salmonella_typhi (can cause typhoid fever) - 420, 664, 8656, 773 Salmonella_typhimurium - 693, 754, 762 Salmonella_typhimurium_HC (can cause food poisoning, nervousness, apathy) –19168.02, 19217.81, 954.32, 956.80 Sanguinera (use Nanobacter) Sanguis_menst - 591 Sarcocystis_HC - 22503.75, 1120.40 Sarcoidosis (also see Cancer, lymphogranuloma) - 2167, 2967, 3289 SARS_1 - 9563, 6157, 5513, 3735, 1559, 33566, 255616, 1556, 2286, 5763, 8015,162, 563, 5613, 5235 SARS_2 - 597.68, 769.62, 689.14, 937.76, 779.5, 524.47, 1048.94, 499.25, 998.5,778.12, 1143, 720.36, 1001.86, 648, 563, 701.6, 654.4 Scabies (use Parasites_scabies and Mange_follicular) Scarlet_fever - 437, 880, 787, 727, 690, 666 Schistosoma (use Parasites, schistosoma) Schizophrenia_paranoid_1 (also see Tuberculosis) - 802, 1500, 1550 Schumann_resonance (Earth frequencies which may be relaxing) - 7.83, 14, 20,26, 33, 39, 45 Schunan_B_Cell - 322, 425, 561, 600, 620, 623, 780, 781, 950, 952, 1023, 1524,1097, 1100 Sciatica_1 (also use “Bone Builder with Boron” at double dose) - 254, 464, 465,866, 15, 25.4 Sciatica_2 – 782, 732, 860 Sciaticor_schias - 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666, 10 Scleroderma_v - 4334, 42046, 44178, 49847, 55687, 67868, 75969, 35237, 54778,44837, 39703, 31888, 34112, 36769, 42938, 38882, 48686, 30121, 64734, 44679,70542, 48450 Sclerosis_lateral (degeneration of spinal cord resulting in spastic paraplegia)- 254 Sedation_and_pain_relief - 304, 6000 Sedative_effect (Reported use on bleeding, bruises, insomnia, sinusitis) - 2.5 Seizure_1 - 329, 226, 953 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Semperillium - 1140 Serratia_marcescens_HC – 17475.26, 870.04 Serum_schweinepest (swine fever or hog cholera) - 503, 246, 604, 465 Sexual_dysfunction_men (see also Circulatory stasis, Orchitis) - 9.39, 2112,2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 124, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600 Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves,brain, and spinal cord chronically) - 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832 Shigella_dysenteriae_HC – 19421.39, 966.93 Shigella_flexneri_HC (causes depression) – 19616.10, 976.63 Shigella_sonnei_HC (invades tumors) – 15832.29, 788.24 Shingles (use Herpes zoster) Simian_virus_40 (SV40) - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65, 2962.14,2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43 Sinus_Bacteria (also use Sinusitis) - 548 Sinusitis (sinus and lung infections can be caused by a large number ofpathogens including viruses like RSV, adenovirus, parainfluenza, influenza A,influenza B, rhino virus, et al. Common bacteria like strep pneum. are alwayssuspect when condition is chronic, as are fungi.) - 952, 741, 682, 320, 160 Sinusitis_1 (all freqs for 5 min) - 1862, 1600, 1552, 1500, 880, 802, 784, 732,728, 712, 683, 660, 548, 524, 464, 440, 400, 146, 120, 72, 20 Sinusitis_2 - 125, 160, 367, 472, 600, 615, 625, 650, 820, 952, 1150, 1520,1865, 2000, 4392, 4400, 4412 Sinusitis_3 - 60, 95, 128, 225, 414, 427, 432, 456, 610, 614, 618, 1234, 2600,5500, 304 Sinusitis_4 - 107, 160, 952, 942, 320, 741, 682, 1395 Sinusitis_frontalis - 952, 320, 682 Sinusitis_maxillaris - 160, 741 Sinusitis_stubborn_TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234,740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30 Sleeping_sickness - 120, 20 Slipped_discs (spasms from microbial toxins) - 125, 880, 787, 728, 727, 95, 72,20 Smallpox (also known as variola, an extremely contagious viral disease markedby fever, prostration, and a rash of small blisters) - 3222, 2544, 2132, 1644,1550, 876, 832, 802, 569, 542, 511, 476, 142 Smallpox_secondary - 334, 360, 471, 647, 506, 711, 880, 787, 727, 20 Smegma - 153, 180, 638 Sneezing - 880, 787, 727, 683, 465, 146 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Solfeggio_scale - 852, 741, 639, 528, 417, 396 Sore_throat (also see Pharyngitis, Strep general, Strep pyrogenes, andActinomyces israelii) - 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787,776, 727, 46.5, 766 Sore_throat_1 – 34464, 14080, 4192, 3552, 2720, 2489, 2154, 1800, 1600, 1550,802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46.5, 766, 222, 262 Sore_throat_comp - 34464, 14080, 10000, 8450, 7880, 5004, 4192, 3552, 2720,2502, 2489, 2154, 2111, 1998, 1840, 1800, 1600, 1560, 1550, 1214, 1000, 925,885, 880, 875, 845, 802, 787, 776, 766, 747, 735, 727, 720, 690, 666, 660,625.5, 624, 616, 590, 567, 522, 488, 465, 440, 432, 380, 340, 262, 222, 151,146, 120, 46.5, 23 Sore_throat_TR – 2720, 1800, 144, 452 Sorghum_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 294 Sorghum_syrup_HC – 13791.02, 686.61 Spasms_muscle - 6.8 Spastic_paresis - 30.87, 48 Sphaerotilus_natans_HC - 19466.74, 969.19 Spirillum_serpens_HC - 18919.09, 941.93 Spleen_enlarged - 35, 787, 3176 Spleen_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20 Sporobolomyces - 753, 700 Sporotrichum_prutinosum - 584, 598, 687, 755, 715 Stammering - 10000, 20, 6000, 7.83 Staph infection_1 - 943, 727, 643, 20 Staph_and_Strep_v - 40887, 9646, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985,958, 934, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134,128 Staphylococci_infection (see also other Staph freqs, 727*, 786*) - 960, 727,786, 453, 678, 674, 550, 1109, 424, 943, 1050, 643, 2600, 7160, 639, 1089, 8697 Staphylococcus_aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection,heart disease, and infect tumors, 786*) - 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4,787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424 Staphylococcus_aureus_HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invadestumors) - 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40 Staphylococcus_coagulae_positive - 643 Staphylococcus_comp - 40887, 9646, 8697, 7270, 7160, 2600, 2431, 1902, 1109,1089, 1060, 1050, 1010, 999, 985, 960, 958, 943, 934, 884, 882, 880, 878, 876,824.4, 787, 786, 784, 745, 738, 728, 727, 718, 686, 678, 674, 647, 644, 643,639, 634, 576, 563, 555, 550, 542, 478, 453, 436, 424, 423, 411, 333, 134, 128 Staphylococcus_general (728*, 786*) - 7160, 1109, 1089, 885, 884, 883, 882,881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 786, 728, 674, 639, 634, 550, 453 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Stemonius_HC – 10505.07, 523.02 Stemphylium - 461, 340, 114 Sterigmatocystin_HC – 6621.68, 6273.17, 4779.56, 4381.26, 329.67, 312.32,237.96, 218.13 Stiff_muscles_comp - 6000, 1800, 1550, 880, 802, 787, 776, 776, 766, 728, 727,328, 320, 304, 300, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 9.19, 6, 5.8, 4.9, 2.5,1.5, 1.2, 1, 0.5 Stiff_muscles - 320, 328, 304, 300, 240, 160, 776, 728, 1800, 125, 80, 40, 20,6000 Stiff_muscles_secondary - 250, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5, 1550, 802, 880,787, 776 Stiff_neck - 4.9, 6, 9.19 Stiff_shoulder (see also Rheumatism) - 10000, 727, 766, 20 Stigeoclonium_HC - 20512.27, 1021.25, 20263.34, 1008.85 Stomach_disorders (see also E. Coli and Parasites general if no lasting relief)- 2127, 2008, 1552, 880, 832, 802, 784, 727, 690, 676, 664, 450, 422, 125, 95,72, 20, 3.9 Stomach_gas – 50, 51, 52, 53, 56, 59 Stomatitis (Inflammation of mucous membranes in the mouth. See also Candida,Herpes simplex I, Stomatitis aphthous, Pyorrhea, and Gingivitis) - 465, 677,702, 787, 234, 278, 568, 672 Stomatitis_aphthous (ulcers on mucous membrane of mouth. Also called cankersores. All freqs for 5 min) - 478, 487, 498, 788, 955, 982, 1902, 1904, 1906 Stomatitis_aphthous_1 (all freqs for 5 min) - 1901, 1902, 1903, 1904, 1905,1906, 1907 Stomatitis_aphthous_v - 888, 880, 848, 846, 831, 685, 742, 734, 1043, 944, 782,591, 480, 423, 343, 339, 322, 832, 556, 808, 534, 460, 424, 246 Strep_and_Staph_v - 9647, 40887, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985,958, 935, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134,128 Strep_mutans (use Strep viridans) Strep_sweep_TR (sweep for strep pneumonia, group G, and pyogenes strains. Sweepfrom 5632.8152 to 5763 by 0.015625 and 5763 to 6053.125 by 0.03125 for dwell0.25 and pulse 64 75) Strep_virus - 563, 611, 727 Streptococcus_enterococcinum (can cause infection in the digestive and urinarytracts) - 686, 409 Streptococcus_hemolytic (blood infection by strep, 1522*, 535*, 368*, 318*) -728, 880, 786, 712, 128, 134, 334, 443, 535, 542, 675, 1415, 1522, 1902, 691,710, 1203, 368, 318 Streptococcus_infection_general (streptococcus family. Also see Generalantiseptic and other Strep sets, 880*) - 2000, 1266, 885, 884, 883, 882, 881,880, 879, 878, 877, 876, 875, 848, 802, 800, 787, 784, 727 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Streptococcus_lactis_HC (occurs in milk) - 19168.02, 954.32 Streptococcus_mitis_HC (lung infection, tooth infection, abscesses, stiffknees) - 15832.29, 788.24 Streptococcus_mutant_strain - 114, 437, 625, 883, 994 Streptococcus_mutant_strain_secondary - 108, 433, 488, 687, 833, 8686, 8777,9676, 660, 732, 745, 754, 764 Streptococcus_pepto (can infect digestive tract) - 201, 629 Streptococcus_pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections,endocarditis, peritonitis, arthritis, bacteremia, and meningitis, 683*, 688*) -231, 232, 683, 688, 776, 766, 728, 846, 1552, 8865 Streptococcus_pneumoniae_HC (pneumonia, inner ear disease) - 18321.64, 912.18 Streptococcus_pneumoniae_hi_alt – 1136.7, 2273.4, 46275, 46065.5, 46000, 45856,23138, 23032.8, 23000, 22938, 4546.9, 18187.4, 36374.8, 72749.6, 625.5,20015.3, 40030.6 Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora - 158, 174, 645, 801 Streptococcus_pyogenes (pus forming infections. Can cause sore throat, skininflammation, scarlet fever, pharyngitis, scarlet fever, impetigo, erysipelas,cellulitis, septicemia, toxic shock syndrome, and acute glomerulonephritis Seealso General antiseptic) - 10000, 5004, 8450, 2502, 2111, 1214, 880, 880, 845,787, 776, 735, 727, 720, 660, 625.5, 616, 465, 20 Streptococcus_pyogenes_HC (infects teeth) - 18570.58, 924.57 Streptococcus_sp_group_G_HC - 18321.64, 912.18 Streptococcus_viridans (425*, 433*) - 425, 433, 445, 935, 1010, 1060, 8478, 457,465, 777, 778, 1214, 1216 Streptomyces_griseus (soil bacteria which yields streptomycin) - 333, 887 Streptothrix (includes Actinomycosis, Nocardia, and Actinomyces israeli) -10000, 7880, 7870, 2890, 2154, 887, 787, 784, 747, 727, 678, 567, 488, 465, 262,237, 231, 228, 222, 192, 157, 20 Stroke_follow_up (ensure adequate water, minerals especially magnesium, andomega 3 intake and consider using enzymes like bromelain to inhibit clotting) -2112, 3, 203, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 1865, 522, 428,10000, 20, 2720 Strongyloides (use Parasites, strongyloides) Struma (family of organisms that can infect the thyroid causing goiter. Usekelp internally. Use Struma cystica, nodosa, and parenchyme freqs.) Struma_cystica - 5311, 531, 756, 361 Struma_nodosa - 105, 122, 321, 517, 532, 651, 714 Struma_parenchyme - 121, 576 Stye (staph infection of sebaceous gland of eyelash. Also use Staphylococciinfection set) - 10000, 880, 787, 727, 20, 453, 2600 Subluxation_induced_disorders - 9.6 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Sudor_pedis (excessive foot sweat) - 148 Sun_allergy (Examine prescription drugs, such as Psoralen, for photosensitization properties. ) - 3, 330, 10000 Sunstroke - 444, 440, 190, 3000, 95, 522, 146, 880, 20, 10000 Surgery_anaesthesia_detox (see also Liver support) - 522, 146 Surgery_preop_postop_prevent_infections (see also General antiseptic, Staph,and Strep sets) - 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 802, 787, 776,727, 465, 444, 522, 146, 428 Surgical_pain_post_op - 3000, 2720, 95 SV40 (use Simian_virus_40) Swelling (edema. See also Kidney insufficiency and Lymph stasis freqs) - 522,146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 20, 10000, 5000, 3000 Swimmers_ear (also see Pseudomonas aeruginosa and Otitis externa. To helpprevent, always disinfect and dry ears after using public pools with 40%alcohol solution such as vodka or white rum) - 728, 784, 880, 464, 174, 482,5311 Swollen_glands (use Lymph and see Mumps freq sets as appropriate) Syphilis - 6600, 789, 900, 2776, 177, 650, 625, 600, 660, 658 T-lymph_virus_TR - 8225, 6353, 6230, 3806, 2664, 2432, 1675, 1230, 1220, 965,844, 837, 776, 732, 725, 714, 646, 633, 392, 314, 245, 243, 111 Tachycardia (rapid heart beat. For lab animals only. See also Heart tonic,Relaxation sets.) - 1.2 Taenia (use Parasites tapeworm) Tainio_sweep (sweep from 42 to 72 Hz in small intervals, at most 1Hz, topossibly stimulate the immune system) Taste_lack_of - 10000, 20 Tendomyopathy - 320, 250, 160, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5 Tetanus (infectious disease of the central nervous system caused by clostridiumtetani) - 15770, 1200, 1142, 880, 700, 628, 600, 554, 465, 458, 400, 363, 352,244, 234, 120, 20 Tetanus_secondary - 880, 787, 727 Tetragenus - 393, 433, 2712 Thalamus_stimulant - 20 Thermi_bacteria - 233, 441 Throat_tickle_chronic (see also Streptococcus and Strep pneumonia sets) - 120,666, 690, 727, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 766, 776 Thrombophlebitis (inflammation of vein walls from clotting. Use on lab animalsonly. See also Circulatory stasis and Stroke_followup) - 1500, 776, 685 Thrombosis_infective_herpes_type (not to be used with arrhythmia or in U.S.) -2720, 2489, 2170, 1800, 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 444,1865, 1489 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Thrush (use Candida and see Stomatitis freqs) - 414, 465 Thymus_stimulation - 20 Tinea_cruris (use Epidermophyton floccinum) Tinea_pedis (use Trichophyon mentagrophyte) Tinea_versicolor (use Malassezia furfur) Tinnitus (see also Circulatory stasis, Dental, Dental foci, General antiseptic,and Otitis freqs) - 20, 2720, 728, 784, 880 Tobacco_mosaic - 233, 274, 543, 782, 1052 Tobacco_mosaic_virus_HC - 21308.87, 1060.91 Tonsillar_nodules - 246, 151, 414 Tonsillar_nosode – 1656 Tonsillitis (inflammation of tonsils) - 1.2, 73, 1550, 802, 1500, 880, 832,787, 776, 727, 650, 625, 600, 465, 144, 452, 582 Tooth_extraction_followup (see also General antiseptic set) - 3000, 2720, 95,47.5, 7.82 Toothache (to neglect this can prevent recovery from any illness. Should alsobe treated professionally. See also Dental, Dental foci, Gingivitis, Pyorrhea.)- 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 776,727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5 Toxin_elimination - 0.5, 522, 146, 1552, 800 Toxoplasma_HC (human strain) - 19665.89, 979.11 Toxoplasmosis (a serious, infectious disease that can be either acquired orpresent at birth and that is commonly contracted by handling contaminated catlitter) - 434, 852 Trachoma (use Chlamydia trachomatis) Transformation_series (includes 18 ZOBET, 6 of which are the Sacred Solfeggio,9 Activation, One KI, and the Sacred Spiral) - 9999, 147, 174, 417, 471, 714,741, 258, 285, 528, 582, 825, 852, 369, 396, 639, 693, 936, 963, 2664, 3330,3996, 774, 855, 1584, 1746, 2475, 2556, 9990, 144, 234, 378, 612, 991, 1604 Trauma - 96, 192, 300, 760, 3000 Trench_mouth (use Gingivitis) Treponema_pallidum (use also Syphilis) - 660, 902 Treponema_pallidum_HC (causes syphilis) - 17276.11, 860.13 Trichinosis (use Parasites_trichinosis) Trichodermia - 711 Trichomonas (a microorganism causing vaginal irritation with discharge anditching) - 610, 692, 980 Trichophyton_general - 132, 725, 808, 812, 2422, 9493 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Trichophyton_nagel - 381, 585, 593, 812 Trichophyton_nagel_secondary - 133, 142, 373, 376, 378, 385, 387, 420, 425,428, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 592, 595, 597, 724, 725, 726, 750,794, 797, 801, 805, 808, 809, 817, 886, 2422, 6887, 7688, 7697, 7885, 584, 587,592, 732, 733, 738, 748, 765, 766, 771, 777, 778, 779, 1256 Trichophyton_rubrum -- 752, 923 Trichophyton_tonsuraus - 454, 765 Trigeminal_neuralgia - 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 7.5, 880, 832,787, 776, 760, 727, 650, 146, 7.82, 27.5, 428 Troglodytella_abrassari_HC - 19068.45, 949.36, 20860.78, 1038.60 Trypanosoma_gambiense - 255, 316, 403, 700, 724 Tuberculinum - 332, 522, 664, 731, 737, 748, 1085, 1099, 1700, 761 Tuberculosis (also see Tuberculinum. Some think some chronic lung infectionscan actually be a mild case of TB and recommend to run a TB set periodically,especially after traveling on airplanes and/or abroad. 1552*, 802*) - 8030,16000, 1840, 1600, 1552, 1550, 1513, 1500, 803, 802, 784, 740, 727, 720, 690,666, 583, 541, 369, 216, 20 Tuberculosis_aviare - 303, 332, 342, 438, 440, 532, 3113, 6515, 697, 698, 720,731, 741, 748, 770 Tuberculosis_bovine - 229, 523, 625, 635, 838, 877, 3353, 748, 757 Tuberculosis_klebsiella - 217, 220, 221, 686, 1132, 1644, 2313, 6516, 729, 748 Tuberculosis_rod_E_coli_infections - 799, 802, 804, 1550, 1513 Tuberculosis_rod_form (803*) - 8030, 369, 583, 541, 802, 803, 1513 Tuberculosis_secondary_complications - 776, 2127, 2008, 465 Tuberculosis_virus (1552*) - 2565, 1552 Tularemia (a serious infectious disease also called deerfly fever or rabbitfever) - 324, 427, 823 Tumor_brain ( use Cancer, astrocytoma, glioma, glioblastoma) Tumor_benign – 1, 10, 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11 Typhoid_fever (typhus infection related symptoms causing high fever, headache,and rash. Also use Salmonella typhi and Rickettsia and see Q fever.) - 9680, 18620,13944, 6900, 3205, 1868, 1866, 1864, 1862, 1860, 1800, 1550, 1445, 900, 869,824, 802, 760, 714, 712, 690 Ulcer_duodenal - 676, 727, 750, 880, 10000 Ulcer_gastric - 676 Ulcer_parasites – 3, 3.5, 4, 6.8, 9.9 Ulcer_ventric - 142, 566, 676, 232, 1000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Ulcer_ventricular - 769, 760 Ulcers_general - 676, 664, 802, 784, 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832,802, 787, 776, 727, 73 Urea_plasma - 756 Uremia (also known as uremic poisoning; excessive amounts of nitrogenous wasteproducts in the blood, as seen in kidney failure. Also use Kidney and Lymphstasis freqs.) - 911 Urethritis (also see Vaginosis and use Chlamydia trachomatis) - 2720, 2170,2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 660, 650, 625, 600,465, 444, 1865, 125, 95, 72, 1.2 Urinary_Tract_Infections (also see Bacterium_coli sets) - 2050, 880, 1550, 802,787, 727, 465, 20, 9.39, 642, 358, 539 Urticaria (hives, often due to toxins) - 1800, 880, 787, 727, 522, 146, 4.9 Uterine_polyp - 689 Vaccinium (a homeopathic nosode) - 476 Vaginosis (non-specific infection. Also see Gardinerella, Candida, andTrichomonas) - 414, 542, 642, 652, 800, 832, 845, 866, 942, 728, 784, 880, 464 Varicella (use herpes zoster) Varicoses - 1.2, 28 Variola (use Smallpox) Vegetative_dystonia (involuntary muscle dysfunction) - 40 Veillonella_dispar_HC - 20064.19, 998.94 Vein_thrombosis (use Thrombophlebitis) Verruca (use Wart_verruca) Vertigo (also use Otitis, Meniere’s, and see General antiseptic freqs) - 60,5.8, 4 Vertigo_TR - 880, 802, 784, 787, 786, 766, 522, 727, 720, 688, 683, 652, 645,316, 72, 92, 60, 58, 40, 1550 Viral_complex_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 430,620, 624, 646, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303, 23.2, 20, 864, 790, 690, 610,470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6000, 599, 611, 613, 2127, 2080, 2050, 2013,2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 500,200, 68 Vision_poor (see also Cataracts. Run 1830 for 15 minutes.) - 350, 360, 1830 Visual_acuity (run 1830 for 10 minutes) - 3176, 1860, 1856, 1852, 1848, 1846,1842, 1838, 1834, 1830, 1826, 1822, 1818, 1814, 1810, 1806, 1802, 360, 350 Vitamag_complete_set - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.8, 9, 10, 13, 16, 19.5, 22.5, 24 Vitiligo (loss of pigmentation in areas of skin. Use with B complex with extraPABA internally and PABA cream topically. Also see E. coli, Parasite General,Liver support, and Fungus freqs if necessary) - 440, 600, 650, 2112, 880, 787,727, 444, 20 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Wart_condyloma (venereal warts caused by infectious papilloma virus) - 466, 907 Warts_general ( also see Papilloma and Parasites roundworms and Parasites,flukes general) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1500, 907, 915,874, 727, 690, 666, 660, 644, 767, 953, 495, 466, 110 Warts_1 (apply with pad at negative 24v for 5 min at a time) - 21750 Warts_papilloma ( branch or stalk, use Papilloma virus) Warts_plantar (use 915 and 918 for 15 to 30min) - 915, 918, 20, 120, 727.5,787, 880, 2008, 2127.5 Warts_verruca (a rough surfaced, supposedly harmless, viral caused skin wart) -495, 644, 767, 797, 877, 953, 173, 787 Wellness - 6.8, 7.83 Werlhof - 690, 452 West_Nile_1 - 413, 826, 1239, 3303, 465, 841, 8410 West_Nile_2 - 1385, 1115, 841, 799, 730, 697, 686, 664, 514, 498, 484, 434,404, 313, 240 Wheat_smut - 10163, 156, 375 Wheat_stem_rust_1 - 643 Whiplash - 20, 2720, 10000 White_Blood_Cell_stimulation (use Immune system stimulation) Whooping_cough (use Pertussis) Wolhynia_fever (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitatingand conducive to relapse. Also see Rickettsia) - 547 Wound_healing (also see General antiseptic) - 2720, 880, 787, 727, 220, 190,20, 40 Yeast_cervical (also use Candida) - 788, 706, 771 Yeast_general (also see Candida. Use Parasites general, roundworm, and ascarisif no lasting relief) - 72, 254, 375, 522, 876, 987, 414, 422, 465, 582, 787,1016, 2222 Yeast_general_v - 72, 422, 582, 787, 1016, 2222, 1134, 254, 987, 986, 984, 982,980, 974, 908, 906, 878, 876, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 861, 778 Yellow_fever (a severe viral infection which can cause damage to the liver,kidneys, heart, and entire gastrointestinal tract) - 20, 142, 178, 232, 432,734, 1187, 733, 779, 10000 Yersenia_pestis (aka Bubonic plague; spread primarily by fleas on rats ) -5120, 5000, 1600, 512, 508, 504, 500, 496, 492, 338, 333, 210, 216, 160 Yersenia_pestis(1) - 337.6 Zearalenone_HC – 4978.71, 247.88 Zygomycosis (also called mucormycosis; a serious fungal infection usuallyassociated with uncontrolled diabetes mellitus or immunosuppressive drugs) - Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Abdominal Pain 5000 10000 Abdominal Cramps 72 95 190 304 Acne 727 787 880 5000 Actinomycosis 678,000 (5297) Adenoids 20 727 787 800 880 AIDS 727 787 880 2489 5000 31,000 31750 34750 Alcoholism 10000 Allergies 3 20 125 727 787 880 5000 10000 Alopecia (Hair Loss) 727 787 880 5000 10000 Amenorrhea (No Menstruation) 727 787 880 10000 Angina (Use under a physician's care) 676 2230840 624 620 471.4 324 528 15 Ankylosing Spondylitis 326-328 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Anthrax 727 787 880 400,000 (3125) 900,000(7031) Anxiety 304 6130 "Mickie's MagicThree" Appendicitis 727 787 880 Appetite (Low) 727 787 880 5000 10000 Arteriosclerosis 20 727 787 880 5000 10000 Arthritis: General 727 784 787 800 880 1550 15522720 4200 5000 10000, Arthritis Rheumatoid 250 262 600 625 650 727776, 787 Asthma (Also correct Parasympathetic Imbalance)727 787 880 1234 3672 7344 5000 10000 Ataxia of Muscles 5000 Athletes Foot 400 727 784 787 880 5000 10000 Auto-intoxication 727 787 880 5000 10000 Bacillus Coli 800 1552 683,000 (1334) 8,581,000(2095 4190) Backache 727 787 880 10000 "Mickie's MagicThree" Bacterial Infections 20 664 727 787 800 832 8801560 Biliousness 727 787 880 10000 Bladder Worms 506 Blood (Over Heart Area) 20 1100 2200 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Boils 20 727 787 880 800 5000 Bone Healing 15 50 Hz 528 2720 10000"Mickie's Magic Three" Brain 20 1000 2000 Brain Waves (Alpha State) 8 to 12 Brain Waves (Beta State) 12 to 30 Brain Waves (Delta) 4 and Lower Brain Waves (Theta State) 4 to 8 Breast Problems 727 787 880 5000 Breathing Problems 727 787 880 5000 Bright's Disease 727 787 880 Bronchial Pneumonia 727 770 776 780 787 880 1234 Bronchial Tubes to Open 1234 3672 7344 Bronchitis 727 880 1234 Bubonic Plague 20 500 727 787 880 5000 160,000(625 1250 2500 5000) Bunion Pain 20 5000 Burns 727 787 880 10000 Burns Radium 727 787 880 Bursitis 727 787 880 Cancer Alternate Frequencies to Try 543 641 784 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 1560 2050 2180 2182 2452 Cancer Basal Cell Carcinoma 760 2116 2280 2876(Consider 30 minutes on 2116) 11,780,000 Cancer Breast 20 465 660 665 690 727 740 787 800880 1840 1998 sweep 2000-2300 2008 2128 2876 5000 10000 11,780,000 (Work up to45+ minutes on 2128. Reduce run times if fluid retention develops.) Cancer Carcinoma 20 120 333 452 464 660 666 690683 727 740 784 787 794 800 880 1560 1577 1840 1998 sweep 2000-2300 2008 20502084 2128 2182 2720 2876 3176 5000 6064 10000 304 11,780,000 (Work up to 45+minutes on 2128. Reduce run times if fluid retention develops.) (Increase runtimes very slowly in the case of brain tumors.) Cancer Cervical 2008 2128 2218 sweep 2944-2968 Cancer Glioblastoma 465 543 641 727 784 787 8801560 2008 2128 2876 (Pulse at 4 Hz) Use longer run times with 2008 and 2128 butincrease very slowly. Cancer Leukemia 2128 2008 880 787 727 690 666590 10000 2008 6.8 1850 450 440 428 14 15 2030 15 2030 15 2030 465 (Slowly workup to 7 minutes each every other day.) Cancer Lymphoma non-Hodgkin's 2008 2004 20122116 2128 3672 7760 Cancer Melanoma: see sarcoma Cancer Prostate do carcinoma plus 2125 2131 21402145 666 3672 pulsed at 6 Hz work up to 6 minutes each.
Cancer Sarcoma 20 465 660 665 690 727 740 787800 880 979 1840 1998 2004 2008 2012 2116 2128 2790 3672 5000 7760 1000011,430,000. Use long run times on 2008 and work up slowly in the case of braintumors.
Candida Albicans 254 414 450 465 Carbuncles (see Boils) Carcinoma Virus 2120 2128 2130 11,780,000 (14382876 5752) Cardiac Depressant 10000 Carpel Tunnel 2008 666 "Mickie's MagicThree" Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Cataracts 728 784 787 880 1335 1552 1600 16541830-1860 2110 2187 2195 2211 2790 2876 5000 10000 Catarrh (Mucous) Inflammation 20 727 787 8801552 1,800,000 (7031) Cerebral Palsy 727 787 880 10000 Cerebro-Spinal Trouble 727 787 880 5000 10000 Cervicitis Uterus 20 727 787 880 Circulation Poor 43 620 624 840 2230"Mickie's Magic Three" Chemtrail Detox (can also be useful for lung andsinus problems. All freqs for 5 min) - 113 279.2 664 7344 2842 1147 686.6 684.11113 779.9 829.3 679.2 865 969.9 1067 783.6 800.4 1045 1062 673.9 690.7 45348671 Chicken pox 20 727 787 880 Cholera 727 787 880 851,000 (1662) Childhood Disorders 727 787 880 Chlamydia 430 620 866 2213 Chlamydia Pneumonia 1880.1 1885.9 Chronic Tired Feeling 727 787 880 5000 10000 Chronic Fatigue Syndrome 120 424 465 660 666 727787 880 1550 2128 (Also consider parasites worms chemtrails.) Circulation Poor Sweep 2000-2200 especially 21125000 Cold Feet Hands 20 727 787 880 sweep 2000-22005000 Cold in Head or Chest etc. 400 660 727 770 776780 787 800 880 Cold sores: see herpes Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Coli Bacteria 802 Colic (Stomach & Colon Pain) 727 787 800 880 Colitis (Mucous Catarrh of Colon) 727 787 800880 10000 Colon 20 440 880 Conductivity low 20 727 787 880 5000 10000 Conjunctivitis (Contagious) 727 787 800 8801,206,000 (4711) Constipation 727 787 800 880 Contractions Arrests Discharges 10000 Convulsions 727 787 880 5000 10000 Corns on feet 20 727 787 880 10000 Coryza (Nose Disorder) 727 787 880 Costalgia (Rib Pain) 727 787 880 10000"Mickie" Magic Three" Coughing Colds 10000 Coxsackie (Also See Mumps) 136 144 232 380 422424 435 595 676 769 921 923 1189 Cramps Abdominal 72 95 190 304 Cricks in the Neck 727 787 880 5000 Cuts (to heal) 20 727 787 880 5000 Cystitis (Bladder Inflammation) 727 787 800 880 Dandruff Scales 727 787 880 5000 Deafness 20 800 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Dental Cavities 400 727 787 880 5000 10000 Depression 664 764 Diabetes (Also do fluke frequencies.) 20 48 7295 125 302 444 450 465 666 690 727 787 800 880 1550 1640-1648 1850 1865 20082128 4200 5000 10000 "Mickie's Magic Three" Diabetic Foot Infection 1865 802 787 465 444 12595 72 48 304. Also sweep from 2000-2200 Diarrhea 727 787 800 880 Digestion 727 787 880 5000 Diphtheria 20 727 787 880 800,000 (3125) Disk slipped 10000 880 787 727 125 95 72 4441865 10000 5000 20 Distended organs 727 787 880 10000 Distended stomach 727 787 800 880 5000 Duodenal Ulcer (see Ulcer Duodenal) Dysentery (see Diarrhea) Dysmenorrhea (Painful Menstruation) 727 787 800880 Dyspepsia (Indigestion) 727 787 800 880 E-Coli 799 802 804 Ear Discharges 465 727 787 10000 Earaches 727 787 880 10000 Ears Balance 20 727 787 880 10000 Ears Dizziness 20 727 787 880 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Ears Ringing 20 727 787 880 5000 Eczema (also see Herpes) 727 787 5000 Edema 6.3 14-16 20 39-41 145-148 439-445 465521-523 727 787 880 5000 10000 Elbow pain 20 727 787 880 5000 10000"Mickie's Magic Three" Emotional Issues 664 764 6000 Endometriosis 800 1550 Start with short runtimes and work up. Also consider fluke and other parasite frequencies.
Enlarged Glands 7 27 787 880 5000 10000 Enuresis (Bed Wetting) 727 787 880 5000 10000 Epididymitis (Inflammation of Testicle) 20 727787 880 1500 Epilepsy (Fits) 20 120 727 787 880 Epstein-Barr 660 665 690 727 787 Erysipelas (Skin Inflammation) 600 727 787 8802000 Esophagus 727 787 880 Eustachian 20 727 787 800 880 Eye Arteriosclerosis 20 727 787 880 10000 Eye Bifocal 20 727 787 880 Eye Blurred 20 727 787 880 1600 5000 Eye Cataract 728 784 787 880 1335 1552 1600 16541830 2110 2187 2195 2211 2790 2876 5000 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Eye Color Blind 10000 Eye Conjunctivitis 728 787 880 Eye Crossed 727 787 880 5000 10000 Eye Degeneration 727 787 880 1600 5000 10000 Eye Diplopia 727 787 880 5000 10000 Eye Droop of Lid 727 787 880 5000 10000 Eye Far Sighted 727 787 880 5000 10000 Eye Glaucoma 727 787 880 1600 5000 10000 Eye Improve Vision 350 360 1600 Eye Infected 727 787 880 1600 5000 10000 Eye Lacrimal 727 787 880 5000 10000 Eye Near & farsighted 727 787 880 1600 500010000 Eye Nerve pain 727 787 5000 10000 Eye Strained 727 787 880 Eyelid Swelling 787 Eyes 20 727 880 1552 1600 Facial Cramps 727 787 880 5000 10000 Facial Paralysis 727 787 880 5000 10000 Fainting 20 727 787 880 5000 10000 Falling Hair 400 800 5000 10000 Fascia (Fibrous Tissue Under Skin) 20 727 787880 5000 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Fears 727 787 880 Female Disorder 727 787 880 Fever (all Kinds) 20 727 787 880 5000 10000 Fibroma 800 5000 10000 Fibromyalgia 28 95 120 140 240 304 328 464-465522 528 600 625 650 664 727 742 784-788 800 864 880 965 1550 1865 2008 20842128 2184 2720 2489 2900 3176 5000 6000,9000 "Mickie's Magic Three" Fissures 20 727 787 880 10000 Fistula Ulcer 727 787 880 Flashes Hot (see Hot Flashes) Flatulence (see gastritis) Flu (also see Grippe Influenza Stomach Flu) 727770 776 780 787 800 880 965 5375 7760 7766 8000 8198-8218 8250 8700 Flu Another List 440 512 683 728 784 787 800 875880 885 2050 2720 5000 7760 7766 8000 8250 304 Flu Model D/E list 10000 1050 3040 2720 24892170 2128 2008 1800 1600 1550 465 Flu: Swine Flu 413 432 663 839 995 Flukes General 1644-1695 Flukes Human Intestinal 1695 1687 1668 1660 16521644 Food Poisoning 727 787 880 (8200 8204 8208 82128216 8212 8208 8204 8200 1-2 seconds each and repeat.) 10000 Foot Blisters 727 787 880 10000 Fractures (see Bones) Fruit Flies 2167 Frostbite 727 787 880 5000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Frozen Shoulder 727 787 880 10000 Fungus 333 450 465 665 690 727 784 880 1550 1654 Gall Bladder 20 727 787 880 5000 Gallstones 20 727 787 880 3000 Gangrene (Tissue Death in Mass) 20 727 787 880 Gas Pains in stomach (see gastritis) Gastritis 20 727 787 880 10000 German Measles 20 727 787 880 Giddiness 20 727 787 880 5000 10000 Glanders 986,000 (7703) Gonad(Sex Gland Inflammation) 727 787 880 Gonorrhea 600 650 660 700 712 600,000 (586 1172) Gout 10,000 3000 880 787 727 20 15 12 10 Grippe (see Flu & Influenza) 727 787 880 Gums Inflammation 20 800 880 5000 10000 H. Pylori (Stomach Ulcers) 676 2230 840 624 620471.4 324 528 15 Hay Fever 727 787 880 5000 Hair Loss 400 727 787 800 880 5000 10000 Halitosis 20 5000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Hallucinations 20 727 787 880 5000 Head Injury 727 787 880 5000 10000 Head pressure in 20 727 787 880 5000 Headaches 10 20 144 160 304 520 727 787 88010000 Hearing to improve 20 727 787 880 Heart Palpitations to reduce 10000 Heart Angina Pectoris 5000 Heart Bradycardia 5000 Heart Cardiac Hypertrophy 5000 Heart Endocarditis 5000 Heart Muscle 5000 10000 Heart Myocarditis 5000 Heart Pericarditis 5000 Heart Stenosis 5000 Heart Tachycardia 5000 Hemorrhage 800 10000 Hemorrhoids 20 727 800 880 Hepatitis A 321 346 414 423 487 558 578 693 717786 878 3220 Hepatitis B 334 433 477 574 752 767 779 869 876 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Hepatitis C (Also do parasites) 166 224 317 329477 528 633 727 728 787 880 929-933 1371 2189 Hepatitis General 28 224 317 727 787 800 802 8801351 1500 Hernia 727 787 5000 Hernia of Disc 5000 10000 Herpes General Frequencies 464 1488 (15 minutes)1489 1500 1550 1577 1900 Herpes Genital 141 171 440 590 660 878 898 11755310 Herpes Simplex I: Cold Sores. GeneralFrequencies plus: 322 476 589 664 785 822 895 944 1043 1614 2062 2489 (Use 2489for 30 minutes) 37000 (4625) Herpes Zoster (Chicken Pox Shingles) 664 787 802880 914 1489 1500 1550 1600 2170 2489 3343 Hiccoughs 20 10000 High Blood Pressure 15 20 304 324 528 727 88010000 Hip Pain 20 727 787 880 5000 10000"Mickie's Magic Three" Hives (Urticaria) 727 787 880 1800 5000 Hoarseness 727 787 880 Hot Flashes 727 787 880 10000 Hydrocele (Fluid in Testicle) 727 787 880 10000 Hypertension 15 20 304 324 528 727 880 100002230 840 624 620 471.4 "Mickie's Magic Three" (324 528 15) Hypochondria 20 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Hypoxia (Low oxygen) 10000 Hysterical Symptoms 20 727 787 880 5000 Ileo-colitis Colon Inflammation 727 787 800 880 Indigestion 727 787 880 5000 Infection 20 120 465 660 666 690 727 740 784 787800 880 960 1560 1577 1840 1998 2489 5000 10,000 Infection 2 64 254 428 444 450 543 620 641 664676 683 688 760 766 774-776 786 802 1488 1550 1552 1562 2145 Inflammation 727 787 880 1577 5000 Influenza 727 770 776 780 787 800 880 5375 77608000 8250 1,674,000 (6539) Injuries 5000 10000 Irritability 3.6 6.3 Insomnia 727 787 880 10000 Intelligence to Increase 20 10000 Intercostal Neuralgia 727 787 800 880 10000 Intestinal inflammation 727 787 880 Intestines Spasms 5000 Intoxication 10000 Irritability 5000 Itching of 465 727 787 880 5000 10000 Jaundice 727 787 880 5000 Joints (Inflamed) 727 787 880 10000"Mickie's Magic Three" Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Kidneys 8 9.2 20 248 440 727 787 880 1600 186510000 Kidney Stones 727 800 880 10000 Knee (see Pain in Knees) Larynx 20 440 880 Lassitude Weak Exhausted 20 727 787 880 Laxative Mild 800 Leprosy 600 727 787 880 743,000 (1451 5805)10000 Leucocyte Builder 5000 Leukemia (see Cancer) 2128 2008 880 787 727 690666 590 10000 2008 6.8 1850 450 440 428 14 15 2030 15 2030 15 2030 465 (Slowlywork up to 7 minutes each every other day.) Leukorrhea White Vaginal Discharge 465 727 787880 Liver Enlargement 727 787 880 Locomotor Ataxia Muscle Failure 727 787 880 500010000 Low Blood Pressure 20 Lumbago (Back Pain) 300 304 727 787 800 880 500010000 "Mickie's Magic Three" Lumbar Vertebrae 727 787 880 5000 10000 Lungs 9 727 787 880 1234 5000 Lupus Vulgaris 727 787 800 880 Lupus (SLE) (Consider Lyme Disease) 304 633 664702 784 802 880 1552 2008 2125 2128 2180 2489 3612 (Especially 633 and 802) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Lyme Disease 432 592-634 624 690 738-747 800 864688 790 1590-1640 Lyme: Other Frequencies 312 345 338 344 450 465494-495 484-505 533 534 605 652 664 673 690 742 758 785-797 884 1103 1455 15004200 6863 Lymphatic system 10000 3177 3176 3175 880 787751 727 676 635 625 522 465 444 440 304 148 146 15.2 15.05 10.36 10 7.83 6.32.5 Lymph Stasis 464 727 784 787 880 3176 (for 10 minutes) 5000 10000 304"Mickie's Magic Three" Lymphoma non-Hodgkin's 2008 2004 2012 2116 21283672 7760 Malaria 20 728 787 880 Measles 20 727 787 880 Melancholia 5000 10000 Meniere's Use 5000 for 16 min 782 for 26 minothers for 7 min: 1550 802 880 787 727 465 428 33 329 5000 1130 782 9 Meningitis 20 5000 Mental Irritability 20 727 787 880 10000 Mental Retardation 10000 "Mickie's MagicThree" 324 528 15 in that order 3 minutes each contact mode. For diabeteshypertension arthritis and more.
Migraine 20 727 787 880 5000 Milk Production 2500 applied just below thebreast Mongoloidism 20 5000 Mononucleosis 660 665 690 727 787 Motion Sickness 20 440 464 600 624 648 10000 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Mucus 727 787 800 880 Multiple Myeloma 727 along with other cancerfrequencies Multiple Sclerosis (Consider Lyme Disease) 20166 218 224 317 470 727 787 807 880 5000. Can slowly work up to 60 minutes on5000. Also do parasite frequencies. For flukes use 1644-1695. Treat shigellaand hepatitis C. Try 5000 one day and everything else on alternate days.
Mumps (also see coxsackie) 152 242 642 674 727787 880 922 Muscle Repair 120 240 5000 Muscle Spasm Tightness 965 20 120 760 6 6000 304"Mickie's Magic Three" Muscle Stiffness 300 328 727 880 "Mickie'sMagic Three" Muscular Dystrophy 2900 5000 Mycoplasma Fermentans (May be a factor in ALSchronic fatigue alzheimer's parkinson's and MS and more.) 2900 878.2 880.2 864790 706.7 690 610 484 986 644 254 Mycoplasma General (Can be useful for lung sinusand other problems which do not respond to other frequencies.) 7344 2950 29002842 1147 1113 1067 1062 1045 969.9 880.2 878.2 865 829.3 800.4 790 783.6 779.9706.7 690.7 690 686.6 684.1 679.2 673.9 664 644 610 484 254 Mycoplasma Pneumonia 688 975 777 2688 660 709.22838.5 Mycoplasma Pulmonis 2404.2 601 300.5 150.3 75.1 Nanobacteria (Nanobacterium sanguineum) 634 3171268 1902 236-328 Nausea 72 95 190 304 727 787 880 5000 Neck Stiff Painful 20 400 727 787 787 880 4200"Mickie's Magic Three" Nausea 72 95 190 304 Nephritis Kidney Inflammation 20 727 787 800 880 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Nerves Inflammation 727 787 880 5000 10000 Nervous System Tonic 6000 Neuralgia 20 727 787 880 5000 10000 Neurasthenia Fatigue 727 787 880 5000 10000 Neuritis Nerve Inflammation 727 787 880 500010000 Neurosis 727 787 880 5000 10000 Nicotine Poisoning 10000 Nocardia Asteroides 228 231 237 694 719 747 8871387 1437 1438 2890 Nocturnal Emission 5000 Nose Disorders 20 440 727 787 880 Numbness Arms Fingers 20 727 787 880 5000 Obsessive Fears 10000 Occipital Neuralgia 727 787 880 5000 Orchitis testes inflamed 727 787 800 880 Osteoarthritis 326 alternated with 15 727 787880 1500 "Mickie's Magic Three" (324 528 15) Osteomyelitis 727 787 880 5000 Ovaries 20 440 727 787 880 Pain 15 20 94 304 465 666 727 787 880 1577 20082050 2089 2127 3000 3040 3089 4200 5000 10,000 "Mickie's Magic Three" Painful Menses (see Dysmenorrhea) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Pancreas 440 465 600 624 648 728 784 787 8801552 2128 5000 10000 Paralysis 15 94 304 727 787 880 1577 3000 3040 500010000 Parasites General (Also See Worms) 20 47 60 6472 96 112 120 125 128 152 240 334 422 442 465 524 642 644 651 669 666 676 688690 712 728 732 740 751 770 780 784 787 800 802 854 880 1360 1550 1552 18401862 1864 1998 2008 2112 2128 3176 4412 10000 Parasites Short List 20 64 72 96 112 120 125 128152 651 732 1360 Parathyroid 727 787 880 Parkinson's (Treat brucella nocardia asteroidesflukes and other parasites. 6000 for tremors. Parkinson's before age of 60 consider failure ofphase II liver detox. 6000 for tremors.
Pelvic Disorders (Male & Female) 20 660 727787 880 660 1500 Pericarditis (Inflamed Heart Covering) 727 787880 Periodontal Disease 465 727 784 787 880 15601577 Peritonitis (Inflammation: Peritoneum) 727 787880 Pharyngitis (Inflammation of Pharynx 727 776 784787 800 880 1552 Pin Worms (see Parasites) Pleural Effusion 361 474 612 787 Pleurisy 20 727 787 880 5000 10000 Pneumonia 20 727 770-780 770 776 780 787 800 8805000 10000 1,200,000 (9375) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Poliomyelitis 1500 5000 10000 Polyps growths 2128 Premenstrual Syndrome (PMS) 10 Prostate Gland 9.4 20 404 664 666 690 727 10002000 2008 2050 2128 2250 2720 5000 Prostatitis BPH (10+ min each) 666 690 920 20082128 2050 2250 Pruritus (Itching) 20 727 787 880 5000 10000 Psoriasis 20 64 96 104 112 727 787 880 5000 Psoriasis Alternate Program 304 664 784 880 15522008 2128 2180 Pulse Men 36 70 72 Pulse Women 41 78 82 Pyorrhea and Trench Mouth 20 727 787 Rabies 20 120 727 787 880 120 Rheumatism 727 787 880 10000 Rheumatoid arthritis (Could be bacteria likestrep pneumoniae chlamydia pneumonia mycoplasma fermentans or dental bacteriawhich must be addressed too. Also try infection parasites and roundworms if noresponse. Use 766 longer periods after building up.): 250 1.2 650 625 600 787 727262 776 766 "Mickie's Magic Three." Rhinitis 20 727 787 880 120 Rickets Vitamin D and sunlight 880 5000 Ringworm (see Parasites Fungus) Rosacea 1331 3441 5153 9563 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Scarlet Fever 20 727 787 880 Sciatica nerve inflammation 20 727 787 880 120 Scurvy: Lack of Vitamin C 5000 Seizures "Mickie's Magic Three" Sexual Weakness Male & Female 20 727 88010000 Shell Shock 20 727 787 880 120 Shigella 621 762 769 770 1550 802 832 1242 Shingles (see Herpes Zoster) Sinusitis Sinus Headaches 20 160 320 741 952 727776 1550 Skin Hemorrhages 800 5000 10000 Sleeping Sickness 20 727 787 880 120 Sleeplessness (see Insomnia) Slipped disc (see Herniated Disc) Small Intestine 10 440 880 Smallpox 20 727 787 880 Smell None Anosmia 20 10000 Sneezing 727 787 880 5000 10000 Solar plexus (Abdominal Pain) 20 727 787 8805000 Sore throat 727 787 880 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Spasm muscle 20 10000 "Mickie's MagicThree" Spermatorrhea (see Sexual Weakness) Spinal Meningitis 20 5000 927,800 (1812) Spondylitis 800 880 1560 Spongy gums (see pyorrhea) 727 787 800 880 10000 Sprains 20 5000 10000 Stammering 20 727 787 880 10000 Staph infections 727 725-730 787 880 885 998,740(7803) Sterility (see Impotence) 5000 10000 Stiff neck (see neck) Stiff Shoulder 20 727 787 880 10000 Stomach Cramps 20 664 727 760 784 787 880 Stomach Flu 8198 8204 8208 8213 8218 8213 82088204 8200 1-2 seconds each and repeat. 760 Streptococcus infections 875-885 880 1,241,000(2424 9695) Streptothrix 730 781 784 787 Stress "Mickie's Magic Three" Stroke 3 20 230 5000 10000 Sty (also see staph frequencies 10000 880 787727 20 453 2600 Sunstroke (see fever) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Suprarenal stimulant 20 5000 Surgery Preparation for 20 727 787 880 Syphilis 20 600 625 650 700 900,000 (7031) Systemic Lupus Erythematosis: see Lupus Taste Morbid 20 10000 Taste None 20 5000 10000 Tennis Elbow 734 followed by 8 Tetanus 20 120 400 727 787 880 700,000 (5469) Thalamus sensor relay center 20 5000 Throat inflammation (see esophagus) Thrombosis Blood Clot 20 800 Thrush 465 727 787 880 Thymus gland stimulant 20 727 787 880 5000 Tic Facial 6000 304 1131 33 "Mickie's MagicThree" Tinnitus 20 727 784 787 880 Tonsillitis tonsil inflammation 20 727 787 880 Tonsils 20 440 880 Tooth Decay 20 727 787 880 5000 10000 Toothache 727 787 800 Trachoma Eye Inflammation 727 787 880 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Trauma Injury Shock 96 192 300 727 760 787 8803K 5000 10000 Tremors 463 466 470 6000 Tuberculosis 20 800 1500 1550 583,000 (2277 or9109) Tuberculosis rod 216 666 690 740 799 802 803 8041840 Tuberculosis virus 1500-1600 1500 1552 1600 2565 Typhoid fever 20 690 712 1500-1600 1500 15701600 1862 1865 900,000 (7031) 9,680,000 (9453) Ulcers Duodenal 727 880 10000 Ulcers Gastric 676 Ulcers (H. Pylori) 676 2230 840 624 620 471.4 324528 15 Ulcers 664 727 776 787 800 832 880 Unconsciousness 20 5000 10000 Urethritis urethra inflammation 660 787 787 880 Urticaria (hives) 20 800 1800 Warts Plantar 915 918 (Long Runs) West Nile Virus 841 240 313 498 514 730 799 1115484 434 404 686 697 1385 664 finish with "Mickie's Magic Three." Whiplash 20 10000 White Blood Cell Stimulation 1850-2400 Whooping cough 20 727 787 880 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Worms (also see parasites) Worms Flukes 143 275 435 524 651 676 763 854 9451695 1687 1668 1660 1652 1644 1644-1695 Worms (Microscopic) 60-125 Worms Misc. 20 72 96 128 1360 Worms Round 20 104 120 240 332 422 688 721 9421360 3212 Worry 6130 "Mickie's Magic Three" Yellow Fever 20 10000 John Garvey N.D.
Energy Medicine Clinic 465 Crooked Creek Rd.
Black Mountaian N.C.
H#1- 725,2432,243 6353,732,844,646 H#6- 702,747,2245,183 Actinobacilia 773 Actinomyces Israeli 262,2154 Adenovirus 333,786 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Alternaria Tenius 853 Amoeba Hepar Abscess 344 Arenas Tennus 667 Aspargillis Flavus 1823 Aspergillis Glaucus 524 Aspergillis Niger 374 Aspergillis Terreus 743 Asthma (4) 1233,1283 Astro Cytorma 857 BC G Vaccine 477.7 (possabally 277) B. Subtilis 432,722,822,1246 Bacteria Lactis Nosode 512,526,5412 Bacterum coil commune combo 282,333,413,957,1320,1722 Baker's Yeast 775 Beth Sutton's Bar Fungus 854 Biliary Cirrhosis 381,514,677,2271 Blastocystis Hominus 848,365,844,595 Botrytis Cinereas 1132 Branhamella Catarhalis 2013 Bronchiekstasi 342 Broncho--Pneumonla Borinum 452,1474 Bruceila Abort Bang 1423 Brucella Melitense 748 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Candida Albicans 414 Candida Tropicalis 1403 Canine Parvo 323,562,622,4027 Mutant Canine Parvo 323 Canine Parvo B 323,535,755 Carcinoma Bronchial 462,852,1582 Carcinoma Colon 656 Caccinoma Liver Ferment 214 Carcinoma Uter. Ferm 127 Carvularia Spiratera 879 Cataract Brunescens 1335 Celia Carroll 576,973 Cephalisporiurn 481,3966 Cervix Adenoma 433 Chicken Pox 787,3343 Cholesteatom 453,618,793 Cladsporium Fulvum 438 Coxsackie B2 705,534 Coxsackie B5 462,1043,1083 Coxsackie B6 736,814 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Crinis Hunansis 646 Cryptosporidiun 482,4122 Cysto Pyelo Nephritis 1385 Dan's Mold 222,333,42l,822,1233, Dematiun Nigrum 243 Diverticulosis 154,934 Echo Virus (Endometriosis Tuberylosa) 620 Entameba Histolytica 148,166,308 Enteto Hepatitis 552,932,953 Enterobias 773,827,835 Eriterocoucinum 686 Epidermophyton Flocconum 644,766 Fasciola Heptica 275 Felis 430,834,2232,3233 Feloris Wolyhnica 547 Fibrosarcoma 1744 Fibroadenona Mamanae 1384 Filariose 112,120 FIV 262,323,372,567,916 Flu '78- 844 (844 could be 849) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Flu Triple Nosode 421,632,1242,1422,1922,3122 Flu Virus "A" 332 Flu Virus "B" 530,532,536,537 Flu Virus "B" Hong Kong 555 Flu Virus British 932 Flukeworm 524,854 Fluor Alb 420,423,424,2222,502 Follicular Mange 693,253 Foot & Mouth 232,237,1214,1244,1271,54ll Fusarium Oxysporum 102 Geotrichum Candid 412 German Measles-see Rubella 517 Grippe '87- 332,953 Grippe '86 tri 532 (10223 might be 10,223) Haemophilus Inf 542 Haemophilus Inf Type B 652,942 Harry Cell 122,622,932,5122 Heartworm 543,2322 Helminthosporium 969 Hemobartinella Felis 603,957 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Hepatitis 224,317 Hepatitis A 321,3220 Hepatitis New Nos 922,477 Hepatitis Non A Non B- 166 Herpes Simplex 322,343,476,822,843, Herpes Simplex II 556,832 Herpes Simplex IU.2 808 Herpes Zoster 1557,574 Horomodendrum 695 Household Insect Mix 723 Influe: Bach Poly 122,823 lnflue Toxicum 854 Influencinun Berlin 55--430,720,733 influencinum Vesic 203,292,975 Influencinum Vesic NW 364 Intestinal Inflammation 105,791 Jim Adams' Fungus 943,2644 Kaposis Sarcoma 418,249 Katy luce Finger Wart 495 Katy luce Foot Fungus 634 Kay Harris 521,772,2138 Kidney Papilloma 110,767 Klebs Pneumoniae 766,412 Lac Deflorat 230,371 Leaco-Eucephalitis 572 Leptospirosis P.C. 612 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 41224 could be 41 and 224 or 412 and 24 UNKNOWN Lipona Multiple bipomas D4,47 (D4 could be 84) Listeriose 471,774,2162 Living Sinus Bacteria 548 Luesinum/Syphilnum 177 Lyme 605,673,1455,797 Lymphatic Leukemia 478 Lymphogranuloma 1522 Mamma Fibrometosis 267 Mark Seabock 557,922 Measles 467,520,1489 Measles Vaccine 962 Medorrhinum 442,843,2222 Melanoma Metastasis 979 Meningcocis Virus 720 Microsporum Audouini 422,831,1222 Microsporum Canis 1644 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Mold A & C 331,732,923,982 Mold Mix B (P. Williams) 158,512,1463,623,774,1016, Montospora Languinosa 788 Morbillinum: see Measles Morbus Parkinson 813 Morgan (Bact) 778 Mucor Flumbeus 361 Mucor Racemosus 474 Mumps Vac 711,551,1419 Muscular Dystrophy 153 Mycloid Leukemia 422,822 Mycogone Spp 371,446,1123 Mycosis Fungoides 852 Myocard-Nekrose 706,789 Myositis 122,1124,1169 Mycoplasma Pneumonia 688 Nagel Mykose 462,654 Nagel Trichophytie 133,812,2422 Neurospora Sitophila 705 Nigrospora Spp 302 Nocarcila Asteroldes 237 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Ostitis Medinum 316 Penicillium Chyrosogenium 344,2411 Penicillium Not 321,555,942 Penicillin Rubrum 332,766 Penqueculum 746,755,6965 Pepto Streptococcus 201 Pertussis 526,765 Phoma Destructlva 163 Pneumococcus Mixed flora 158,645,801 Pneumocystis 340,742 Polio 742,1580,2632 Pseudomonis 5311,482 Pullularia Pullulans 1364 Pyelitis/Proteus 594 Pyrogenuim(62) 429 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Pyrogenuls mayo 1625 Rhesus Oravldatum 684 Rhizopus Nigricans 132 Rocky Flountain spotted Fever 943 Rhodococcus 124,835 Rickettsia 129,943 Rita Livingston 636,700,832,3734 Rocky Mountain Spotted Fever 943 Salmonella B 546,1634 Salmonella Paratyphi B 7l7,643,972,707,59,92,7771 Sanguis Menst 591 Schistosoma Haematobium 847 Schistosoma Mansoni 329 Schunan B-Cell 322,425,561,600,620,623, Serum Schweinepest 503 Sporobolomyces 753 Sporotrichum Pruinosum 755 Staph Coagulae positive 643 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Staph Aureus 727,943 Strep Haemolytic 535,1522 Streptomyces Griseolus 887 Struma Cystica 5311 Struma Nodosa 122,321,517,532,651 Struma Parenchyme 121 Swine Flu 432,839 T-cell Leuk. 222,262,822,3042,3734 TB Bovine 523,3353 TB Klebs 221,1132,1644,2313,6516 Tape Worm 522,562,843,1223,3032,5522 Tetanus Anti-Toxin 363,458 Tetragenus 393 2712 Thermi Bacteria 233,441 Thread Worm 423,732,4412 Tobacco Mosaic 233,274,543,782,1052 Tonsillar Nos 1656 Tonsular Pfropfe 246 Torulopsis 522,2121 Toxoplasmosis 434,852 Trichinosis 541,1372 Trichomonas 610,692,980 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Trichophyton Mentagrophytes 311 Trichophyron Rubrum 752,923 Trichophyton Tousuraus 765 Tuberculinurn 522 Tularamie 324,427,823 "Ultimate" Yeast 72,422,582,787,1016,2222 V-3 Grippe 550,553 V-4 Grippe 232,352 V-75 Victoria 343 VA 2-L Grippe 447 Vapch Grippe 153,343 Varicillen 345,668,716 Variolinun 542,832,3222 Veticillium Albo-Autrim UNKNOWN Yellow Fever 432,734 Zygomycosis 942.
Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Rife's MOR Frequencies M.O.R.s Freq. in Hz.
John Crane & Dr. Stafford's 1950's M.O.R.sFreq. in Hz.
Dr. Rife's M.O.R. (MortalOscillatory Rate) Frequencies Sine Wave Hz.
Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Rife's M.O.R.s 1936-1950 Frequency in Hz.
Rife's M.O.R.s 1935-1936 Rife Ray #4 in Hz.
Rife's M.O.R.s from 1935 andbefore #2 Frequency in Meters Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Meters to Hz.
1913 Flu (12.83 MHz; 6.181 MHz; 0.33 MHz) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 1.
Actinomycosis (Streptothrix) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 3.
Anthrax Symptomatic Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 4.
B. Coli (Rod form) 5.
B. Coli (Filterable virus) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 6.
Bacillus X Filter passing (Cancer: carcinoma) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 7. BacillusY (Cancer sarcoma) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 8.
Bubonic Plague Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 16A. Lupus (*Non-verified. Suggested) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 19.
Staphylococcus Pyogenes Aureus 20.
Staphylococcus Pyogenes Albus Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 22.
Syphilis (Treponema Pallidurn) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 24.
Tuberculosis (Rod form) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 25.
Tuberculosis (Virus form) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin 26.
Typhoid Fever (Rod form) 27.
Typhoid Fever (Filter passing) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Researchers (Rife Clark etc.) believe that a virus or anyother microbe is susceptible to a specific frequency that causes itsimmediate demise almost upon exposure or contact. This is known as the MortalOscillatory Rate or the M.O.R. of that particularcritter.
Hulda Clark's Frequencies From "The Cure For AllDiseases" Re-edited December 20th 1998 Editor's Note: three extra frequencies have been added intothis list with a " ** "in front of the entry for the"Adenovirus"; recently some cold- like symptoms are being found to not be responsive to use of the393KHz which has so often done the job in the past. These are added into thislist as other possible Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin PLEASE UNDERSTAND THAT THESE FREQUENCIES ARE THE PRIMARYRESONANT FREQUENCIES, These primary frequencies were detected directly by HuldaClark in her research.
To relate these to "Rife Frequencies" which arelimited to much lower audio range frequencies due to the technical limitations of theequipment or to translate these higher frequencies into a frequency which can be set on theEMEM2 EMEM2+ or the Rife/ Bare Radiant Plasma systems divide the CLARK frequencyfound here by 512.
If this result is still beyond the generation range of yourdevice try dividing these CLARK Frequencies by 256. Our Thanks to BrianMcInturff and others for their input on this frequency translation process.
When these primary CLARK frequencies are known it may bemost effective to work with a device capable of generating these frequencies *AS APULSED DC SQUARE WAVE* with a waveform rise time of 100nS or faster for optimumeffect according to many researchers. The Zapper HFA-4AV and HFA-4AVR models have a75nS rise time on the output waveform and can generate frequencies from below 8 Hzto typically 1.3+ MHz, with an adjustable output voltage amplitude of from 5 voltsto 14 volts. This may be the only device available in any price range that hasthis capability, Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin especially in a portable rechargeable format.
HULDA CLARK'S FREQUENCIES Mold Mold Toxin Frequencies Other molds and mold toxins KHz Aflatoxin 177188 Cytochalasin B 77 91 Sorghum syrup 277 Sterigmatocystin 8896 133 126 BACTERIA AND VIRUSES LowFreq HighFreq Use (KHz) Acetobacter aceti Adenovirus 393 393 393 Adenovirus (2nd range) 371.45 386.90 (375?) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin * Adenovirus (3rd range) 371KHz * Adenovirus (4th range) 334KHz * Adenovirus? (5thrange- much higher) 568 KHz Alcaligenes faecalis Alpha streptococcus 369.75 385.4 380375 Azobacter chroococcum Bacillus anthracis 393.5 398.05 395 causes anthraxin cattle (tooth) Bacillus anthracis (2nd range) 363.2 365.3 364 Bacillus anthracis (3rd range) 359.4 370.5 368 Bacillus anthracis spores 391.45 386.95 388 Bacillus cereus 373.65 375.85 374.5 Bacillus megaterium Bacillus subtilis spores Bacillus subtilis var. niger 371.85 387.1 385380 375 Bacteria capsules (capsular strain) 416.05 418.75 417.5 Bacterial capsules 362.4 357.6 360 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Bacteroides fragilis found with 324.3 325.0 325 common roundwormAscaris Bacteroides fragilis (2nd range) 325.7 326.0 Beta streptococcus (tooth) 380 6 387.4 385 Blepharisma 405.65 407.45 406.5 Bordetella pertussis 329.85 332.25 331 "whoopingcough" (tooth) Borellia burgdorferi Lyme disease 378.95 382.0 380 Branhamella (Neisseria) catarrhalis 394.9 396.7 396 (has hole at 398) Cabbage Black Rot Campylobacterfetus smear 365.3 370.6 368 Campylobacter pyloridis 352.0 357.2 355 Candida albicans (pure powder) 384.2 388.4 386 Caulobacter vibrioides Central spores (bacillus smear) 372.45 378.65 376 Chlamydia trachomatis 379.7 383.95 381 Clostridium acetobutylicum 382.8 391.15 389384 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin BACTERIA AND VIRUSES LowFreq HighFreq Use for Continued (Khz) (Khz) 3 min Clostridium botulinum (tooth) 361.0 364.55 362 causes foodpoisoning Clostridium pedringens Clostridiurn perrringens spores 394.2 393.1 396 Clostridiurn septicum 362.05 3656 364 Clostridium sporogenes Clostridium tetani (tooth) causes tetanus Corynebacterium diptheriae (tooth) 340 344 342 causesdiphtheria Corynebacterium xerosis 3l5.65 316.8 316.0 Coxsackie virus B-I 360.5 366.1 364 found withBacteroides fragilis Coxsackievirus B4 361.45 363.7 362.5 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin found withBacteroides fragilis Coxsackie virus BA (2nd range) 363.9 364.9 Crithidia fasciculata Cytomegalovirus (CMV) antigen 403.35 410.75 409 Cytophaga rubra 428.1 432.2 430 Diplococcus diphtheriae 357.95 364.0 361 Diplococcus pneumoniae 351.65 368.45 365 360 Elkanella corroderis 379.5 384.3 382 Enterobacter aerogenes intestinal 374 374 374 Epstein Barre virus (EBV) 372.5 382.35 380 375 Erwinia amylovora 347.2 352.1 350 Erwinia carotovora 363.1 377.0 373 Escherichia coli (E. coli) 356 356 356 intestinal bacterium Escherichia coil (E. coli) (2nd range) 392 393 393 Gaffkya tetragena 344.85 352.5 350 causes respiratory infections Gardnereila vaginalis 333.0 342.55 340 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin ovarian and genital tract infection Haemophilus influenzae 336.41 336.41 336 bacterial meningitis infects joints Hepatitis B antigen 414.55 420.8 413 Herpes simplex I 291.25 293.05 292 Herpes simplex 1(2nd range) 345.35 345.76 345.5 Herpes simplex 2 (fresh smear) 353.9 362.9 360 355 Herpes Zoster "shingles" 416.6 420.2 413 Histomonas meleagridis (liver) 376.55 373.7 377 Histoplasma capsulatum 293.3 304.35 302 Influenza A and B (flu shot) 313.35 323.9 320 315 Iron Bacterium Sphaerotilus Klebsiella pneumoniae causes 393.45 404.66 401 klebsiella pneumoniae (2nd range) 416.9 421.9 419 Lactobacillus acidophilus (tooth) 346.05 351.65 349 Leptospira interrogans Spirochete 397.05 401.1 399 Measles antigen 369.5 373.0 371 Micrococcus luteus Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Micrococcus roseus BACTERIA AND VIRUSES LowFreq HighFreq Use for Continued (Khz) (Khz) 3min Mumps antigen 377.6 384.65 382 Mycobacterium para TB Mycobacterium phlei 409.65 410.65 410.0 Mycobacterium smegmatis Mycobacterium tuberculosis (infec 430.55 434.2 432 nodule) causes tuberculosis Mycoplasma 322.85 323.9 323.5 Mycoplasma (range 2) 342.75 349.3 346 Neisseria gonorrhea causes gonorrhea 333.85 336.5 334 Nocardiaasteroides 354.95 355.35 355.1 found inParkinson's Disease Norcardia asteroides (2nd range) 363.7 370 368 Propionobacterium acnes 383.75 389.0 387 Proteus mirabilis 320.55 326.0 324 Proteus mirabilis (2nd range) 345.95 352.1 349 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Proteus vulgaris urinary tract pathogen 408.75 416.45 413 Proteus vulgaris (2nd range) 333.75 339.15 Proteus vulgaris (3rd range) 327.2 329.5 Pseudomonas aeruginosa 331.25 334.6 333 found in open wounds Pseudomonas fluonescens Respiratory syncytial virus 378.95 383.15 380 Rhizobium leguminosarum Salmonella enteriditis intestinal 329 329 Salmonella paratyphi 365.05 370.1 368 Salmonella typnimurium 382.3 386.55 385386 food poisoning nenvousness apathy Serratia marcescens 349.45 352.1 351 Shigella dysenteriae intestinal problem 390.089 390.089 390.089 Shigella flexneri depression 394 394 394 Shigella sonnei invades tumors 318 318 318 Sphaerotilus natans 388.4 393.45 391 Spirillum itersonil Spirillum serpens 378.35 382.8 380 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Spirillum sinuosum Spirillum volutans Spores in bacteria spore stain Staphylococcus aureus (culture) 376.27 380.85 378 Staphylococcus aureus (slide) source is 381 381 381 tooth infectioncauses abscesses heart diseaseinvades tumors Staphylococcus epidenmidis; infects skin and mucousmembranes Streptococcus lactis occurs in milk 382 387 385 Streptococcus mitis : lung infection 313.8 321.1 318 tooth infectionabscesses,causes stiff knees Streptococcus pneumoniae causes 366.85 370.2 368 pneumonia andinner ear disease Streptococcus pyogenes (tooth) 360.5 375.3 373 Streptococcus sp. group G (tooth) 368.15 368.85 368 Sub terminal spores bac. smear 385.15 385.95 Terminal spores bacillus smear Tobacco mosaic virus (tobacco) 427.15 429.55 428 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin BACTERIA AND VIRUSES LowFreq HighFreq Use for Continued (Khz) (Khz) 3min Treponema pallidum: causes syphilis 346.85 347.4 347 Troglodytella abrassari 377.75 385.2 383 Troglodytella abrassari (2nd range) 416.9 422.2 419 Veillonella dispar 401.75 405.2 403 Vibrio (photobacterium) fischeri Roundworms Flatworms One-celled Animals Anaplasma marginale 386.4 388.0 387 Anaplasma rnarginale (2nd range) 415.3 424 422 Ancylostoma braziliense (adult) 397.6 403.25 401 Ancylostoma caninum 383.1 402.9 400393 386 Ancylostoma duodenale male Ascaris larvae in lung 404.9 409.15 408 common roundwormof cats and dogs Ascaris lumbricoides (m and f) same Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Ascaris megalocephala (male) 403.85 409.7 408 Babesia canis smear Balantidium coli cysts 458.8 462.9 460 Balantidium sp. trophozoites (from guinea pig)parasitic ciliate Besnoitia (lung sect.) protozoan 352.8 361.4 358 Capillaria hepatica (liver sect) 424.25 430.65 428 Chilomastix cysts (rat) 388.95 390.7 389 ChiIomastix cysts (rat) (2nd range) 425.2 427.3 426 Chilomastix mesnili (trophozoites) same Chilomonas whole mount 393.75 400 398 Clinostomum metacercaria Clonorchis metacercariae Clonorcnis sinensis 425.7 428.75 427 Clonorchis sinensis eggs Cryptocotyle lingua (adult) 409.95 416.0 414 ientamoeba fragilis 401.35 406.05 404 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Dipetalonema perstans (microfilaria Dirofilaria immitis dog heartworm 408.15 411.15 409 Echinoporyphium recurvatum 418.55 423.9 421 Echinostoma revolutum 425.5 429.65 428 Endamoeba gingivalis trophozoite 433.8 441.0 438 Endolimax nana trophozoites and cysts 394.25 397.1 396 Endolimax nana trophozoites and cysts 430.5 433.35 432 Entamoeba coil cysts Entamoeba coil trophozoites 397.0 400.35 396 Roundworms Flatworms LowFreq HighFreq To kill use One-celled Animals Continued (KHz) (Khz) for3 min Entamoeba histolytica trophozoite 381.1 367.8 385 Enterobius vernicularis 420.95 425.3 423 Eurytrema pancreaticum 420.35 422.3 421 Eurytrema pancreaticum stages Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Fasciola hepatica 421.35 427.3 425 Fasciola hepatica cercariac 423.8 430.6 427 Fasciola hepatica eggs 422.0 427.6 425 Fasciola hepatica metacercariae Fasciola hepatica miracidia 421.75 424.7 423 Fasciola hepatica rediae 420.6 427.5 425 Fasciolopsis buskii adult 427.7 435.1 434 Fasciolopsis buskil eggs 427.35 435.45 434 Fasciolopsis buskii eggs unincubated Fasciolopsis cercariae 429.5 435.25 434 Fasciolopsis miracidia 427.35 435.2 434 Fasciolopsis rediae 427.3 433.0 432 Fischoedrius elongatus 441.75 443.2 442 Gastrothylax elongatus 451.9 457.1 455 Giardia lamblia (trophozoites) 421.4 426.3 424 Giardia lamblia cysts Gyrodactylus 378.75 381.8 380 Haemonchus contortus 386.8 395.5 393 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Hasstile sig. tricolor (adult) 448.05 455.1 453 Hypodereum conoideum 424.45 429.55 427 lodamoeba butschlii trophozclles and 437.85 448.5 445 lodamoeba butschlii trophozoites and 398.15 404.75 402 cysts (2ndrange) Leishmania braziliensis 400.05 405.1 403 Leishmania donovani 398.0 402.65 400 Leishmania mexicana 400.2 403.8 402 Leishmania tropica 402.1 407.4 405 Leucocytozoon 397.46 402.55 400 Loa Ioa 360.551 360.551 361 Macracanthorhynchus 438.85 442.8 440 Metagonimus Yokogawai 437.35 442.1 440 Monocystis agilis Myxosoma 409.6 416.95 414 aegleria fowleri 356.9 354.35 362 Naegleria fowleri (brain sec.) Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Necator americanus (infect larvae) Onchocerca volvulus (tumor) 435.3 442.1 440 Paragonimus Westermanil adult 437.8 454.2 452 447 Passalurus ambiguus 428.8 444.15 441437 Pelomyxa carolinensis Plasmodium cynomolgi 417.3 424.5 422 Plasmodium falciparum smear 372.3 373.8 373.0 Plasmodium vivax smear 438.15 445.1 442 Platynosomum fastosum adult Pneumocystis carnil (lung) 405.75 409.15 407 Prostnogonimus macrorchis(eggs) 396.85 404.75 401 Roundworms Flatworms LowFreq HighFreq To kill use One-celled Animals Continued (KHz) (Khz) for3 min Sarcocystis 450.55 454.95 452 Schistosoma haematobium 473 473 473 Schistosoma japonicum eggs Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Schistosoma mansoni 353 353 353 Stephanurus dentalus (ova) 467.35 463.1 461 Stigeoclonium 404.25 415.25 412407 Strongyloides (filariform larva) 398.4 402.0 400 Strongyloides parasitic females Toxoplasma (human strain) 395.0 395.0 395 Trichinella spiralis (muscle) 403.85 405.57 404.5 Trichomonas muris Trichomonas vaginalis 378.0 383.6 381 Trichuris sp. (male) 388.3 408.9 406 Trypanosoma brucel 423.2 431.4 429 Trypanosoma cruzi (brain tissue) 460.2 465.65 463 Trypanosoma equiperdum 434.6 451.25 443.
442 436 Trypanosoma gambiense 393.75 393-7 396 Trypanosoma lewisi (blood smear) 424.5 426.0 425 Trypanosoma rhodesiense 423.5 423.55 426 Urocleidus 442.35 450.0 447 Wart Frequencies Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin (Most of these are from homemade slides.) Low Freq HighFreq To kill use (KHz) (Khz) for3 min Wart BS 402 406 404 Wart CC 426 432.35 430 Wart FR 459.3 464.75 462 Wart HA 434.3 444.1 442437 Wart HRCm 436.9 443.55 446441 Wart human papilloma planar 404.7 406.75 405 Wart human papilloma virus 402.85 410.7 407 Wart JB 418.75 422.4 420 Wart L arm 343.65 345.95 344 Wart papilloma cervix smear 404.05 404.6 404.3 Tapeworms are segmented. The first segment is the head calledthe scolex.
Tapeworms grow by adding a new segment to their body.
Tapeworms can have very large bandwidths (range offrequencies) and it varies by the length of the specimen! It is as if each new segmenthas a unique and slightly lower frequency.
Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Do not use a frequency generator to kill tapeworms. If youaccidentally kill middle segments instead of working your way up from thebottom you may conceivably rom0te dispersion! Use only a zapper.
(Editor's Note: By this Hulda means to use only a device producinga pulsed DC square wave output.) TAPEWORM FREQUENCIES LowFreq.(KHz) High Freq.(KHz) Cysticercus fasciolaris 436.4 440.05 Diphyllobothrium erinacei(Mansoni)(scolex) 467.25 487.55 Diphyllobothrium erinacei eggs Diphyllobothrium latum (scolex) 452.9 472.3 Dipylidium caninum (proglottid composite) 439.55 444.3 Dipylidium caninum (scolex) 451.95 472.15 Echinococcus granulosus 451.6 461.5 Echinococcus granulosus (cysts) 441.15 446.5 Echinococcus granulosus (eggs) Echinococcus multilocularis 455.85 458.35 Heterophytesa heterophytes Hymenolepsis cysticercoides 478.0 481.75 Hymenolepsis diminuta 445 481.15 Hymenolepsis diminuta ova Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Hymenolepsisnana eggs Moniezia (scolex) 430.35 465.2 Moniezia expansa (composite) 430.35 465.2 Moniezia expansa eggs Multiceps serialis 453.6 457.8 Taenia pisiformus (cysticercus) 475.2 482.1 Taenia pisiformus eggs (ova) 465.2 469.7 Taenia saginata (cysticercus) 476.5 481.05 Taenia saginata eggs Taenia solium (cysticercus) 475 475 Taenia solium (scolex) 444.0 448.9 Taenia solium eggs MITE FREQUENCIES :These are the organisms that cold virusesride in with! MITE Freq. In Khz Demodex folliculorum : folicle mite 682 Dermatophagoides : dust mite 707 Ornithonyssus : bird mite 877 878 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Scarcoptes scabei : itch 735 Blue-green Algae 256 Bryozoa cristatalla 396 Rhizobium meliloti 330 UNIDENTIFIED PATHOGENS Low(Khz) High (KHz) A Cold Virus HRC 395.8 395.8 Fungus EW 362.0 364.9 Fungus JWB 397.2 400.75 Tooth Decay 384.3 387.2 Tooth Decay (N) 367.9 375.05 Tooth Decay (N) (2nd range) 326.95 331.5 Tooth Decay (N) (3rd Range) 293.2 297.4 Tooth Plaque I 378.8 383.05 Tooth Plaque I (2nd Range) 294.7 298.05 Tooth Plaque I (3rd Range) 233.1 238.2 Tooth Plaque II 384.95 387.05 Tooth Plaque II (2nd Range) 278.75 284 Tooth Plaque II (3rd Range) 212.15 218 Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Tooth Plaque II (4th Range) 340.15 344.8 Tooth Plaque II (5th Range) 305.5 310.35 NOTE: The previous frequency table data is reproduced fromHulda Regehr Clark, Ph.D. N.D.'s Book "THE CURE FOR ALL DISEASES"Copyright 1995 and are included for free for your information.
On the title page of this book just inside the front coveris the following: "Permission is hereby granted to make copies of anypart of this document for non-commercial purposes provided this page with the originalcopyright notice is included".
Vissza az oldal elejére Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21 Sárgabarackmag és a B17 vitamin Készítette a Joomla! Generálva: 8 October, 2016, 16:21

Source: http://s-barackmag.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=24

Author guidelines

Referencing Guidelines Moorabbin VIC 3189 P: 03 9552 0000 F:03 95581399 www.a-s-a.com.au Referencing Referencing is not only important but is a legal necessity. Articles may not accurately reflect original work and therefore readers should be given the direct reference to the original work. The following is a guideline on how to reference correctly. Referencing does not have to be too time consuming if done correctly initially. Referencing style and format in soundeffects is based on the Uniform Requirements of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). If you have any questions, please contact your editor for guidance.

Quarterwatch: may 2015

May 6, 2015 — Data from 2014 Quarter 2 NEW SAFETY PERSPECTIVES Zolpidem (AMBIEN) safety profile shows widespread unsafe use Adverse event signals for canagliflozin (INVOKANA), a new diabetes medication 20,632 incomplete rosiglitazone (AVANDIA) reports of heart attack and stroke Executive Summary In this issue, we examine why unsafe use of zolpidem (AMBIEN), a largely generic drug taken by more